Văn bản khác 79/KH-UBND

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động 30-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TU tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2013 tăng cường đổi mới lãnh đạo Đảng đối với dân vận Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 30-CTR/TU NGÀY 10/9/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XV) THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TU NGÀY 03/6/2013 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 10/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức và của nhân dân trong toàn tỉnh về các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận; cải tiến lề lối, phương thức làm việc theo hướng gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, lắng nghe ý kiến của dân, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, nhằm phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

3. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới phải được triển khai thực hiện nghiêm túc trong các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; hiệu quả của công tác dân vận phải thể hiện trong kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và xây dựng các cấp chính quyền, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới

Các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu rộng Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 02/6/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận. Thường xuyên giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng các quan điểm, đường lối của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; kiến thức, phương thức và kỹ năng thực hiện công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân cho những người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để họ tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ các điển hình “Dân vận khéo”, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để nhân rộng. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về lãnh đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác giao ban, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí; mở rộng các kênh thông tin, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải quyết những bức xúc, những vấn đề nảy sinh trong xã hội; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

2. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Các cấp chính quyền có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên về công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, các quyết định hành chính theo hướng phục vụ nhân dân, hợp lòng dân; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ, chính sách đã ban hành, nhất là các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, người khuyết tật và các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo.

Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, đảm bảo chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực: Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, lâm sản; quản lý xây dựng; giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư; thu, chi tài chính; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ...

Các cấp chính quyền thực hiện tốt các quy định trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, nhất là những lĩnh vực liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người...

Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc quy định phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị dành thời gian đối thoại với nhân dân để tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền những giải pháp giải quyết kịp thời, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân.

3. Gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015. Rà soát, bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, những văn bản gây phiền hà cho nhân dân. Khi soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, triển khai các chương trình, dự án, phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, làm cho các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chương trình, dự án phù hợp với thực tiễn, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan; sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin điện tử trong chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan chính quyền theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm phục vụ nhân dân; luôn bám sát cơ sở, địa bàn, sát dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Tiếp tục quán triệt vận dụng và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 11/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... nhằm tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh; phê bình và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi sách nhiễu, phiền hà, xâm hại lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh

Các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Tích cực phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; tích cực thực hiện các chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

6. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong công tác vận động quần chúng

Các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế, chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp trong triển khai và vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong việc tham gia xây dựng các chính sách, quy hoạch và những chương trình, dự án lớn của địa phương, cơ sở.

Các cơ quan chức năng tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia quản lý Nhà nước; giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực thi pháp luật và hoạt động của chính quyền các cấp.

Các cấp chính quyền thực hiện nghiêm túc quy định định kỳ 6 tháng, một năm có chương trình làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp; thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phản ánh, kiến nghị với chính quyền những vấn đề mà nhân dân quan tâm; bảo đảm kinh phí hoạt động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

7. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận

Chính quyền các cấp phải đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đề ra các chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn.

Các cấp chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định những hành vi vi phạm các quy chế, quy định về công tác dân vận, về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các hành vi xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác dân vận chính quyền hàng năm.

2. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

- Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện trình hành động số 30-CTr/TU ngày 10/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng VX, TH, NC;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu79/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2013
Ngày hiệu lực13/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2013 tăng cường đổi mới lãnh đạo Đảng đối với dân vận Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2013 tăng cường đổi mới lãnh đạo Đảng đối với dân vận Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu79/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành13/11/2013
        Ngày hiệu lực13/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2013 tăng cường đổi mới lãnh đạo Đảng đối với dân vận Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2013 tăng cường đổi mới lãnh đạo Đảng đối với dân vận Tuyên Quang

           • 13/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực