Văn bản khác 79/KH-UBND

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (viết tắt Nghị định s 22 của Chính phủ); UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện với những nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất các nội dung của Nghị định số 22 của Chính phủ và góp phần xây dựng đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương.

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 22 của Chính phủ đến các cơ quan tư pháp, các hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan;

c) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 22 của Chính phủ; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương;

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 22 của Chính phủ.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị định số 22 của Chính phủ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 22 của Chính phủ

a) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 22 của Chính phủ đến các cơ quan tư pháp, các hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh (TRT), Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

b) Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, số chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 22 của Chính phủ nhằm giới thiệu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh (TRT), Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2015.

c) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định số 22 của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2015.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

a) Tham mưu bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định số 22 của Chính phủ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2015.

b) Công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2015

c) Lập, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22 của Chính phủ.

3. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 22 của Chính phủ

a) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 22 của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

b) Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22 của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 22 của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 22 của Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết.

Giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- CVP, các PCVP
- Lưu: VT, KNNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu79/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực07/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản Thừa Thiên Huế 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu79/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực07/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản Thừa Thiên Huế 2015

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản Thừa Thiên Huế 2015

             • 07/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực