Văn bản khác 790/KH-UBND

Kế hoạch 790/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và 44/QĐ-TTg do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 790/KH-UBND thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và 44/QĐ-TTg Hà Nam 2013


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/KH-UBND

Hà Nam, ngày 23 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1110/QĐ-TTG NGÀY 17/8/2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ được quy định trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu với Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.

2. Tổ chức quán triệt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những yêu cầu đối với việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy đã được quy định trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và nhân dân nắm rõ, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên và nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

3. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung trong từng giai đoạn, nhằm đạt được mục tiêu chung, cũng như các mục tiêu cụ thể đề ra trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, định kỳ sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân biết, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác PCCC và CNCH để từ đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC và CNCH.

3. Phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

4. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đầu tư trang bị, phương tiện cho lực lượng PCCC và CNCH; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa doanh trại cho các đơn vị Cảnh sát PCCC đóng trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PCCC và CNCH; hướng dẫn xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động PCCC và CNCH.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khảo sát địa điểm xây dựng Đội PCCC và CNCH tại các huyện, thành phố theo Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lập kế hoạch cấp kinh phí đầu tư cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp và lực lượng dân phòng theo Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 và Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Sở Xây dựng

Trong quá trình quy hoạch đô thị, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu việc bố trí bến lấy nước chữa cháy và hệ thống cấp nước chữa cháy đường phố trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo khoảng cách giữa các trụ nước chữa cháy đường phố theo tiêu chuẩn quy định.

6. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về công tác PCCC và CNCH, Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC và CNCH đến cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

7. Ban Quản lý các khu công nghiệp

Thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách theo quy định. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 30%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 70% cơ sở kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy dân phòng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Hàng năm lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH ở địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các tổ chức trực thuộc vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ kinh phí, vật chất phục vụ công tác PCCC và CNCH.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp.

Giao Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện; định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công an (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 790/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu790/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2013
Ngày hiệu lực23/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 790/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 790/KH-UBND thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và 44/QĐ-TTg Hà Nam 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 790/KH-UBND thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và 44/QĐ-TTg Hà Nam 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu790/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành23/05/2013
        Ngày hiệu lực23/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 790/KH-UBND thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và 44/QĐ-TTg Hà Nam 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 790/KH-UBND thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và 44/QĐ-TTg Hà Nam 2013

           • 23/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực