Văn bản khác 80/KH-UBND

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2017 thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 80/KH-UBND 2017 thực hiện thỏa thuận Paris biến đổi khí hậu Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỎA THUẬN PARIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Thực hiện Công văn số 199/TTg-QHQT ngày 08/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kết quả Hội nghị COP22. UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu với nhng nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và toàn dân về việc thực hiện kế hoạch Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) được phê duyệt tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động lồng ghép các nội dung về BĐKH và tăng trưởng xanh (TTX) vào trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Tranh thủ sự đầu tư, huy động nguồn lực của toàn xã hội, hỗ trợ của các tổ chức đthực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính (KNK), thích ứng với BĐKH, nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quán triệt nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris

- Các Sở, ban ngành, tổ chức đoàn th, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thcán bộ, công nhân viên chức và nhân dân về thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam và Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao ý thức xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên; ưu tiên sử dụng các nguồn nguyên liệu có thể tái chế, giảm cường độ phát thải KNK, góp phần chung tay ứng phó với BĐKH và bảo vệ môi trường.

- Mỗi Sở, ban ngành, tổ chức, cơ quan trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức, quyết tâm xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể gắn liền với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; chú trọng lồng ghép các nội dung ứng phó với BĐKH và TTX vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Ninh Bình trở thành địa phương theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo và cộng đồng về BĐKH, TTX, nước bin dâng, các tác động đến môi trường sống. Thường xuyên tổ chức các lớp tập hun về nội dung trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, giúp cán bộ địa phương có những hoạch định chính sách, quy hoạch kinh tế xã hội hợp lý.

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành và địa phương theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Trên cơ sở rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt những ngành, lĩnh vực có tác động tiêu cực lớn tới tài nguyên, môi trường để xác định yêu cầu xanh hóa sản xuất, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải một cách có hiệu quả.

- Thực hiện lồng ghép các nội dung để triển khai Kế hoạch vào các chương trình, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương.

3. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Triển khai các hoạt động nhằm cải thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới một nền nông nghiệp carbon thấp, thân thiện với môi trường. Chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai, chống ngập lụt, xâm lấn mặn, củng cố đê sông, đê biển và bảo đảm các hchứa, các công trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ngành nông nghiệp. Lồng ghép, tranh thủ mọi nguồn lực, tích hp thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo ổn định sản xuất.

- Tập trung phát triển nông nghiệp tỉnh theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với phương châm mục tiêu sản xuất sạch, TTX. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, tạo giống, các loại hình dịch vụ kỹ thuật, chú trọng dịch vụ giống nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao và bền vững, giảm phát thải KNK, cải thiện môi trường.

- Phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh; phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng tập trung và an toàn sinh học. Quy hoạch, quy hoạch lại các khu vực nuôi trồng thủy sản, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các tiêu chun chất lượng trong nuôi trng thủy sản đgiảm thiểu rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững; tuyên truyền, vận động người dân áp dụng những biện pháp khai thác thủy sản bền vng đđảm bảo cân bằng sinh thái.

- Hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ đa mục tiêu phục vụ sản xuất và phòng chng thiên tai. Cải tạo hệ thống kênh mương chống thất thoát nước, quản lý và bảo vệ đê, kè, chống xói mòn bờ sông, kênh rạch, sạt lở đất, duy trì, lưu giữ quá trình lắng đọng phù sa ven bờ, sử dụng tiết kiệm nước trong tưới tiêu, sinh hoạt. Thực hiện tốt quy hoạch phòng chống sạt lở sông, kênh; phòng, chống ngập lụt khu vực đô thị và nông thôn nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn đạt các tiêu chí nông thôn mới; chú trọng phát triển giao thông nội đồng kết hợp thủy lợi phù hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

4. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên và năng lượng; giảm thiu lượng khí phát thải, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng rộng rãi những công nghệ, thực hành khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên. Thanh tra, kiểm tra, rà soát, thống kê các ngành sản xuất phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường đyêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu gây ô nhiễm; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới quy trình công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường.

- Xây dựng các quy định, chính sách về tái chế, coi một số chất thải tái chế là tài nguyên, hướng tới giảm thiểu tối đa lượng chất thải xử lý bằng cách chôn lấp; khuyến khích tái chế các loại rác thải khu đô thị và công nghiệp thành năng lượng, vật liệu xây dựng và vi sinh.

- Cập nhật, triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động ứng phó với biến đi khí hậu của tỉnh hàng năm. Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa các hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai, xây dựng hệ thống các trạm quan trắc, giám sát BĐKH trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động ứng phó với BĐKH.

- Lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, thông qua phát triển dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng kiến thức bản địa khảo sát, đánh giá xác định cộng đồng dễ bị tn thương nhất từ đó triển khai các hoạt động hỗ trợ và ưu tiên.

5. Về lĩnh vực công nghiệp và thương mại

- Nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó với BĐKH trong ngành công thương Ninh Bình giảm thiểu hiểm họa, đảm bảo sự phát triển bền vững, đáp ứng Chiến lược quốc gia tề tăng trưởng xanh, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH.

- Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện kế hoạch ứng phó với BĐKH trong ngành công thương. Tập trung xây dựng và phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh; đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm các ngành công nghiệp hiện có, nhất là công nghiệp chế biến.

- Khuyến khích đầu tư phát triển khu công nghiệp sinh thái và phát triển khu công nghệ cao. Phát triển ngành công nghiệp của tỉnh thành một ngành công nghiệp chủ đạo, thân thiện môi trường, từng bước có khả năng cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ, sản phẩm thuộc lĩnh vực môi trường phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường giáo dục, tuyên truyền ph biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao ý thức, thúc đy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp nâng cao hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

6. Về lĩnh vực xây dựng

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn trong lĩnh vực xây dựng có liên quan đến BĐKH.

- Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp công nghệ giảm phát thải KNK trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đô thị, xây dựng công trình theo hướng công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, đô thị xanh, sinh thái, bền vững. Khuyến khích các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công. Áp dụng các công nghệ mới, các nguyên liệu thay thế, sản phẩm mới thân thiện với môi trường.

- Xây dựng các chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo; chuyển đổi nguyên, nhiên liệu đầu vào theo hướng “Carbon thấp” trong sản xuất vật liệu và xây dựng công trình; phát triển vật liệu và sản phẩm xây dựng cạnh tranh. Nghiên cứu xử lý hiệu quả nước thải, chất thải rn cho các đô thị và các điểm dân cư nông thôn.

7. Về lĩnh vực khoa học và công nghệ

- Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, khuyến khích và lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án ứng dụng, đổi mới công nghệ sản xuất theo hưng thân thiện với môi trường; nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định đối với các hoạt động đầu tư, chuyn giao công nghệ nhằm ngăn chặn việc đưa công nghệ, máy móc thiết bị lạc hậu, nguyên nhiên liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường vào địa bàn tỉnh.

8. Chuẩn bị nguồn lực

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho thực hiện Thỏa thuận Paris trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với BĐKH có tiềm năng và phù hợp với điều kiện tỉnh Ninh Bình và rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyn giao công nghệ về BĐKH.

- Đề xuất danh mục các dự án ứng phó với BĐKH và TTX, nhằm huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế; chú trọng đầu tư các dự án phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thân thiện với môi trường. Tranh thủ nguồn đầu tư từ Trung ương, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tư nhân và đóng góp của nhân dân.

- Đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Là cơ quan thường trực có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, đoàn ththực hiện Kế hoạch;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường các hoạt động về thông tin, phổ biến tuyên truyền liên quan đến biến đổi khí hậu;

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ:

+ Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh;

+ Tăng cường mạng lưới các trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng và giám sát biến đi khí hậu;

+ Lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, thông qua phát triển dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng kiến thức bản địa; ưu tiên cộng đồng dễ bị tổn thương do biến đi khí hậu.

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, chủ đầu tư thực hiện các chương trình, dự án của các Bộ, ngành trung ương để triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương trong quá trình triển khai các chương trình, dự án thuộc danh mục tại phụ lục kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

- Định kỳ hàng năm tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành và Ủy ban/nhân dân huyện, thành phố:

- Rà soát, đánh giá và đưa yếu tố biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, kế hoạch trong quá trình xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Rà soát tng thcác Chương trình, dự án đang triển khai hoặc đang có chủ trương xây dựng, đề xuất việc lồng ghép, bố trí vốn để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, cân đối, phân bổ các nguồn vốn (ngân sách nhà nước, tài trợ...) hàng năm cho các dự án, nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu; Cân đối ngân sách hàng năm, hướng dẫn sử dụng, thủ tục cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ, các dự án đầu tư đã được phê duyệt, kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng chế độ chính sách.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và thủy lợi. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách trong kế hoạch.

5. Các Sở, ban, ngành và Cơ quan liên quan:

Căn cứ Kế hoạch này, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể theo nhiệm vụ được phân công của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tổ chức thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch.

6. Đài phát thanh và truyền hình, Báo Ninh Bình có trách nhiệm tuyên truyền và phổ biến đnhân dân biết và hưởng ứng thực hiện Kế hoạch.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch; chủ động huy động thêm nguồn lực và lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch này vào các hoạt động liên quan thuộc các chương trình, kế hoạch khác thuộc địa phương đảm bảo thực hiện tt các nội dung trong Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các ngành, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Lưu VT, VP2,3,4,5;
NA/05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu80/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2017
Ngày hiệu lực11/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 80/KH-UBND 2017 thực hiện thỏa thuận Paris biến đổi khí hậu Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 80/KH-UBND 2017 thực hiện thỏa thuận Paris biến đổi khí hậu Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu80/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành11/07/2017
        Ngày hiệu lực11/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 80/KH-UBND 2017 thực hiện thỏa thuận Paris biến đổi khí hậu Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 80/KH-UBND 2017 thực hiện thỏa thuận Paris biến đổi khí hậu Ninh Bình

           • 11/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực