Văn bản khác 80/KH-UBND

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2018 thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 80/KH-UBND 2018 nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Luật Thanh niên ngày 29/11/2005; Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trách nhiệm của UBND tỉnh đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm triển khai, quán triệt văn bản, quy định về công tác quản lý nhà nước về thanh niên; các chủ trương, chính sách về phát triển thanh niên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác thanh niên; xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan tham mưu, trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

1. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về công tác thanh niên.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển thanh niên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

3. Xây dựng quy hoạch về đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho các đối tượng thanh thiếu niên trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Xây dựng dữ liệu thống kê về thanh niên.

5. Hàng năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên.

6. Lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

8. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên về Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, HĐND, UBND CÁC CẤP

1. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên của ngành, lĩnh vực hàng năm và từng giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

- Lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực hàng năm và từng giai đoạn.

- Hàng năm, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan đối với thanh niên.

- Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, lĩnh vực.

- Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên về Sở Nội vụ trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.

2. Trách nhiệm của HĐND, UBND các cấp:

a) HĐND cấp huyện:

- Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ban hành nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

- Quyết định phân bổ dự toán kinh phí xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên tại địa phương.

- Giám sát đối với các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên tại địa phương.

b) UBND cấp huyện:

- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về công tác thanh niên tại địa phương.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển thanh niên ở địa phương.

- Xây dựng quy hoạch về đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khoẻ, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho các đối tượng thanh thiếu niên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương trình HĐND cấp huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Xây dựng dữ liệu thống kê về thanh niên tại địa phương.

- Hàng năm, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên.

- Lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và từng giai đoạn.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương.

- Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho Sở Nội vụ trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.

c) HĐND, UBND cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên theo phân cấp ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên:

a) Sở Nội vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

+ Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển thanh niên của tỉnh.

+ Xây dựng dữ liệu thống kê về thanh niên của tỉnh.

+ Hàng năm, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên.

+ Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

+ Sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên về Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Kiên Giang và các tổ chức của thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách phổ cập giáo dục để thanh niên hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học; về chính sách miễn giảm học phí, cấp học bổng đối với thanh niên.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có cơ hội học tập, tiếp cận thông tin; thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện ma túy, thanh niên sau cải tạo được tiếp tục học văn hóa, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục, tiếp cận với các dịch vụ công trong giáo dục và đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Phát triển hệ thống tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội, giáo dục kỹ năng sống lành mạnh cho thanh niên trong nhà trường.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên hàng năm và theo từng giai đoạn.

- Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án, dự án cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện cho thanh niên theo từng giai đoạn.

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm, định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề cho thanh niên phù hợp với thị trường lao động.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ ưu tiên giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã xuất ngũ, thanh niên tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện ma tuý, thanh niên sau cải tạo.

d) Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bảo đảm nguồn kinh phí cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên theo quy định của pháp luật hiện hành.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Thực hiện các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ để khuyến khích, tạo điều kiện thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Thực hiện các quy định của pháp luật để huy động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do thanh niên đề xuất có hiệu quả và được ứng dụng trong thực tiễn.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi về sử dụng đất đai đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp, xây dựng nhà ở cho lao động trẻ tại các khu công nghiệp, cơ sở y tế, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho thanh niên.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức cho thanh niên về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm tài nguyên và gương mẫu bảo vệ môi trường.

g) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển các cơ sở y tế, tư vấn sức khoẻ, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho thanh niên; tham gia xây dựng cơ chế khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở y tế, tư vấn sức khoẻ, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho thanh niên.

h) Sở Văn hóa và Thể thao:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Thực hiện các quy định của pháp luật để thanh niên tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật; hỗ trợ và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia giữ gìn, phát huy, thụ hưởng bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các hủ tục, tập quán lạc hậu, lối sống không lành mạnh.

- Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án, dự án nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc của thanh niên.

- Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích thanh niên thường xuyên rèn luyện thân thể, phát triển thể chất, tích cực tham gia hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thi đấu thể thao trong nước và quốc tế; xây dựng quy hoạch phát triển các cơ sở thể thao cho thanh niên.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát triển các hoạt động tư vấn về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình cho thanh niên.

i) Sở Y tế:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; phòng chống tác hại thuốc lá; phòng chống tác hại rượu bia, phòng chống các bệnh truyền nhiễm và các bệnh xã hội khác; thực hiện kế hoạch hóa gia đình cho thanh niên.

k) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối với thanh niên trong tình hình mới.

- Thực hiện chế độ, chính sách ưu tiên đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự xuất ngũ theo quy định và thanh niên tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong các khu kinh tế quốc phòng.

l) Công an tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với thanh niên trong tình hình mới.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ và bảo đảm cho thanh niên tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

- Thực hiện chế độ, chính sách ưu tiên đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã xuất ngũ.

m) Sở Tư pháp:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, dự án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

- Lồng ghép các mục tiêu nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên vào các chương trình, kế hoạch giáo dục pháp luật hàng năm của ngành Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

- Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý đối với thanh niên theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

n) Sở Thông tin và Truyền thông:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

- Thanh tra, giám sát và xử lý mạng xã hội, hoạt động truyền thông, quảng cáo và trò chơi trực tuyến có tác dụng xấu đến thanh niên.

o) Ban Dân tộc tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển thanh niên dân tộc thiểu số; đề án đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thanh niên ưu tú là người dân tộc thiểu số.

p) Đề nghị Tỉnh đoàn Kiên Giang:

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan có liên quan thực hiện chức năng tư vấn cho UBND tỉnh về công tác thanh niên; giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những công việc có tính liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Luật Thanh niên và Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời Kế hoạch này và các văn bản có liên quan đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

3. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11, để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- Sở Nội vụ (03b);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP và P. VHXH;
- Lưu: VT, tthuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu80/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2018
Ngày hiệu lực19/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 80/KH-UBND 2018 nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 80/KH-UBND 2018 nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu80/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Văn Huỳnh
        Ngày ban hành19/04/2018
        Ngày hiệu lực19/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 80/KH-UBND 2018 nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 80/KH-UBND 2018 nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Kiên Giang

           • 19/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực