Văn bản khác 80/KH-UBND

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 80/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BCĐASASEAN ngày 26/6/2019 của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo đồng thuận, nim tin xã hội và sự ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

- Thực hiện tuyên truyền xuyên suốt, thường xuyên, liên tục đến cc địa phương; tập trung ưu tiên đi vào từng vấn đề cụ thể, thực chất, có lợi ích thiết thực cho người dân.

- Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông quảng bá về tỉnh Bình Định đối với các dự án đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản của tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xhội liên quan để thúc đẩy hiệu quả hơn các hoạt động tuyên truyền.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ đề ưu tiên của ASEAN 2019 do Thái Lan làm Chủ tịch: “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững” và chủ đề năm 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch lựa chọn.

- Hình thức tuyên truyền tập trung trên các phương tiện truyền thông, trong đó khai thác và chú trọng truyền thông mới và mạng xã hội.

- Ưu tiên đối tượng tuyên truyền là các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề xuất khẩu và giới trẻ (học sinh, sinh viên).

II. NỘI DUNG

1. Về công tác định hưng, chỉ đạo công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền ASEAN một cách thường xuyên, liên tục. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh về Cộng đồng ASEAN.

- Chủ động, phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình tham gia Cộng đồng ASEAN để kịp thời định hướng công tác tư tưởng, chỉ đạo công tác tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về ASEAN; Thông báo các cơ quan báo chí về các nội dung trọng tâm cần thông tin về ASEAN theo từng giai đoạn (theo Chỉ đạo và thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Định hướng Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục về năm ASEAN 2020 để thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện trọng điểm.

2. Các hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Định

- Sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các dự án đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản của tỉnh Bnh Định để phục vụ nhu cầu tuyên truyền tại tỉnh và lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa và trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam.

- Mở chuyên mục “Tuyên truyền ASEAN” trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trên Báo Bình Định điện tử. Tăng cường đăng tải các tin, bài quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu hoạt động văn hóa, du lịch, các sự kiện lớn của tỉnh Bình Định diễn ra trong năm 2019-2020.

3. Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông

- Chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các bộ ngành, địa phương, các đài, các cơ quan báo chí; chia sẻ thông tin, dữ liệu, ấn phẩm truyền thông về quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu hoạt động văn hóa, du lịch, các sự kiện lớn của tỉnh Bình Định diễn ra trong năm 2019-2020 trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam, Fanpage ASEAN và Việt Nam trên mạng xã hội Facebook tại địa chỉ https:/www.facebook.com/ASEANvavietnam/ để các bộ, ngành trung ương có thể khai thác, phối hợp hoạt động.

- Phối hợp cùng các bộ, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương tiếp, phát sóng, khai thác thông tin, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn tnh.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và phóng viên các cơ quan báo chí

- Cử đội ngũ cán bộ và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền về ASEAN do Trung ương tổ chức để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

- Tham gia các Hội thảo, tọa đàm phổ biến thông tin liên quan đến hp tác kinh tế khu vực ASEAN (nếu có).

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(C Phụ lục chi tiết kèm theo).

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong Kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện.

Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- BCĐ Thông tin tuyên truyền ASEAN;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh y;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Định, Đài PT&TH;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/9/2019 ca UBND tnh Bình Định)

STT

Nhiệm v c thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Công tác ch đạo, định hướng

 

 

 

1

Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về ASEAN cho các cơ quan báo chí; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về thành tựu của Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

2019-2020

2

Nắm bắt dư luận xã hội trong quá trình tham gia ASEAN để kịp thời định hướng công tác tư tưởng, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sở TT&TT

2019-2020

3

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về ASEAN; Thông báo các cơ quan báo chí về các trọng tâm cần thông tin về ASEAN theo từng giai đoạn (Theo Chỉ đạo và thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Sở TT&TT

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2019 - 2020

II

Các hoạt động truyền thông quảng bá về tỉnh Bình Định

1

Xuất bản các xuất bản phẩm, tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các dự án thu hút đầu tư để lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa và trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam.

Sở KH&ĐT

Các sở, ngành liên quan

2019 - 2020

2

Phối hợp quảng bá môi trường đầu tư tỉnh Bình Định trên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam

Sở KH&ĐT

Các sở, ngành liên quan

2019 - 2020

3

Xuất bản các xuất bản phm, tài liệu tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh; giới thiệu văn hóa, đặc sản của tỉnh Bình Định

Sở Du lịch; Sở VH&TT

Các sở, ngành liên quan

2019 - 2020

4

Mở chuyên trang, chuyên mục về năm ASEAN 2020 để thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện trọng điểm

Báo Bình Định; VP UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

2019 - 2020

5

Tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên Trang thông tin điện tử, bản tin, các ấn phẩm, tài liệu; các hội nghị, hội thảo và các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Các sở, ban, ngành, địa phương

Báo Bình Định; Đài PT&TH Bình Định

2019 - 2020

6

Tham gia các hội thảo, tọa đàm phổ biến thông tin liên quan đến hợp tác kinh tế

Sở Công thương

 

2019 - 2020

7

Hưởng ứng và tham gia các hoạt động do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức để nâng cao nhận thức về ASEAN và cộng đồng ASEAN cho học sinh và sinh viên

Sở GĐ&ĐT

Các sở, ban, ngành có liên quan

2019-2020

8

Hưởng ứng và tham gia các hoạt động do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức để nâng cao nhận thức về ASEAN và cộng đồng ASEAN

Sở LĐTB&XH

Các sở, ban, ngành có liên quan

2019-2020

III

Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông

1

Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm về: các ưu tiên, thế mạnh của tỉnh, dự án kêu gọi đầu tư lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2019-2020

2

Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm về: giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương... lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam

Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

 

2019-2020

3

Tiếp sóng, phát sóng, khai thác, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông

Các cơ quan báo chí của tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh

 

2019-2020

IV

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và phóng viên các cơ quan báo chí

1

Tham dự các hội nghị, hội thảo phổ biến thông tin liên quan đến hợp tác kinh tế khu vực ASEAN (nếu có)

-

Các sở, ban, ngành, địa phương

2020

2

Tham gia các hội nghị/hội thảo tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền về ASEAN do các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức

-

Các cơ quan báo chí của tỉnh

2020

3

Phổ biến thông tin về ASEAN cho thanh thiếu niên qua mạng lưới đoàn thanh niên các cấp

Tỉnh đoàn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu80/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 80/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 80/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu80/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành20/09/2019
        Ngày hiệu lực20/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 80/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 80/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Bình Định

             • 20/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực