Văn bản khác 80/KH-UBND

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2015 về tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

Nội dung toàn văn Kế hoạch 80/KH-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Hà Nội 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2016-2020) THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CẤP HUYỆN.

- Căn cứ Luật Đất đai 2013; Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; văn bản số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất;

- Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xây Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hà Nội và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá chính xác tình hình, kết quả thc hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua; kinh nghiệm rút ra;

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của thành phố Hà Nội; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện đảm bảo khoa học, khả thi, phù hợp vi tình hình thực tiễn của Thành phố, đảm bảo khai thác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020;

- Rà soát, cập nhật chính xác thông tin về các công trình, dự án chưa hoặc không có khả năng thực hiện do: khủng hoảng kinh tế, nguồn vốn đầu tư giảm, nhiều dự án phải phân kỳ bố trí vốn, thiếu vốn thực hiện dự án đầu tư; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng, nhiu khu đô thị, khu công nghiệp trong giai đoạn giãn, hoãn tiến độ;

- Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ;

II. NỘI DUNG

1. Nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Hà Nội trong thời gian qua;

b) Xác định nhu cầu sử dụng đất bổ sung của các Bộ, ngành trung ương và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2016-2020;

c) Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và theo nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đt 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội;

d) Lập bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội;

e) Giải pháp thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội.

2. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của cấp huyện trong thời gian qua.

b) Xác định nhu cầu sử dụng đất bổ sung của các Bộ, ngành trung ương, của thành phố và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016-2020;

c) Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất Thành phố và diện tích theo nhu cầu sử dụng đất từng năm (đến từng đơn vị hành chính cấp xã) trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện;

d) Lập bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện;

đ) Giải pháp thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. STài nguyên và Môi trường

a) Tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội theo quy định. Trong đó tiến độ thực hiện cụ thể như sau:

- Phối hợp cùng các Sở, ngành, UBND cấp huyện thu thập thông tin, tài liệu, bản đồ quy hoạch chuyên ngành; xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn Thành phố theo tùng đơn vị hành chính cấp huyện trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

- Thống nhất với các sở, ngành và UBND cấp huyện về danh mục các công trình, dự án. Thời gian từ 01/4 đến 15/4/2015.

- Hoàn chỉnh dự thảo thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hà Nội và tổ chức lấy ý kiến nhân dân; các Bộ, ban, ngành; các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã. Thời gian từ ngày 16/4 - 25/5/2015.

- Hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo UBND Thành phố. Thời gian từ ngày 26/5 - 05/6/2015.

- Hoàn chỉnh dự thảo thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hà Nội báo cáo Thường trực Thành ủy và Hội đồng nhân dân Thành phố: Thời gian từ ngày 06/6 - 5/7/2015.

- Báo cáo Bộ tài nguyên và Môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hà Nội. Thời gian từ 6/7/2015 đến 31/7/2015.

b) Hướng dẫn các UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

c) Trình UBND Thành phố quyết định phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất và xác định danh mục các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và của Thành phố đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

d) Thẩm định năng lực và tư cách pháp nhân của các đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cp huyện.

đ) Thường trực Hội đồng thẩm định, chủ trì thm định, trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a) Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cp huyện. Trong đó tiến độ thực hiện cụ th như sau:

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất và các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố đã phân bổ cho cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cp huyện đến từng đơn vị hành chính cp xã. Thời gian từ 15/7 đến 31/7/2015.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và UBND cấp xã xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã. Thống nhất danh mục các công trình, dự án sử dụng đất năm trong điu chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. Thời gian từ 01/8 đến 30/8/2015.

- Tổng hợp danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Thời gian từ 01/9 đến 30/9/2015.

- Hoàn chỉnh dự thảo thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện và tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Thời gian từ 01/10 đến 31/10/2015.

- Trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. Thời gian từ 01/11 đến 30/11/2015.

- Hoàn chỉnh thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện, thông qua HĐND cấp huyện và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, trình UBND Thành phố phê duyệt. Thời gian từ 01/12 đến 31/12/2015.

b) Cân đối nguồn kinh phí, bố trí ngân sách cấp huyện thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

3. Sở Quy hoạch kiến trúc: có trách nhiệm rà soát cung cấp các tài liệu liên quan đến Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết và các đồ án quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

5. Sở Tài chính: có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp huyện các thủ tục lập dự toán, phân bổ nguồn ngân sách thực hiện Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

6. Các sở, ban, ngành: có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu, bản đồ quy hoạch chuyên ngành; xác định nhu cầu sử dụng đất và đxuất các dự án sử dụng đất thuộc chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn Thành phố theo từng đơn vị hành chính cấp huyện trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, gi Sở Tài nguyên và Môi trường (trước ngày 5/4/2015) để tổng hợp.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để báo cáo)
- TT Thành y; TT HĐND; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
-
PCT TTr UBND Tp Vũ Hồng Khanh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PVP, TNth;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu80/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2015
Ngày hiệu lực30/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 80/KH-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 80/KH-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Hà Nội 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu80/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành30/03/2015
        Ngày hiệu lực30/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 80/KH-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Hà Nội 2015

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 80/KH-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Hà Nội 2015

            • 30/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực