Văn bản khác 8027/KH-UBND

Kế hoạch 8027/KH-UBND năm 2018 về tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 8027/KH-UBND 2018 quản lý thực thi bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8027/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Cnh phủ v tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hưng đến năm 2025, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, các chương trình biểu diễn, chương trình phát sóng có giá trị phục vụ nhân dân trong tỉnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, đóng góp vào sự n định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ th

2.1. Đến năm 2020:

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về quyền tác gi, quyn liên quan từ tnh đến cơ sở, đảm bảo các Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, thành phố có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về quyền tác gi, quyền liên quan; các s, ngành, cơ quan thuộc tnh có đặc thù về sáng tạo văn hóa - nghệ thuật, nghiên cứu khoa học; cử 01 chuyên viên trực tiếp theo dõi về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

- Hàng năm tổ chức từ 01 đến 02 lp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan, có từ 80% trở lên slượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước được tham gia tập huấn nghiệp vụ.

2.2. Đến năm 2025:

- 100% Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, thành phố có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách làm công tác quản lý nhà nưc về quyền tác giả, quyền liên quan

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác gi, quyền liên quan

- Hàng năm tổ chức từ 02 đến 03 lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan, 100% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước được tham gia tp huấn nghiệp vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý và các tác giả nâng cao nhận thức đầy đủ về quyền tác giả, quyền liên quan, các quyền lợi, trách nhiệm và chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Biên soạn cẩm nang tuyên truyền, s tay hi đáp về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan

3. Cng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đi đôi vi việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác gi, quyền liên quan của tỉnh.

4. Htrợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thquyền tác gi, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hưng tới hoạt động chuyên nghiệp; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Liên thông cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác gi, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của Trung ương và của các sở, ngành thuộc tnh có tác phẩm đăng ký quyền tác giả

6. Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nào, được lấy từ nguồn ngân sách tnh cấp cho đơn vị đó hng năm và phù hợp với kế hoạch chi ngân sách của đơn vị trong từng giai đoạn.

2. Huy động nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư cho bảo hộ quyền tác giả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Văn hóa, Th thao và Du lch: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, liên quan và UBND các huyện, thanh phtriển khai thực hiện Kế hoạch:

- Tham gia sửa đổi, bổ sung vào các dự thảo văn bn quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch cụ thể, hàng năm đtăng cường công tác quản lý nhà nước và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Biên soạn, phát hành cẩm nang tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan; tổ chức tập huấn, bi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện, kim tra, giám sát và định kỳ hng năm báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. S Thông tin và Truyền thông

- Rà soát, đề xuất thực thi pháp luật về quyền tác gi, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, đặc biệt trên lĩnh vực báo chí và công nghệ thông tin

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thng dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác gi, quyền liên quan.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền pháp luật và thực thi nghiêm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

3. S Công Thương, S Khoa học và Công nghệ và Công an tnh

- Rà soát, đề xuất việc thc thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phm vi quản lý nhà nước của ngành.

- Kim soát chặt chẽ và xử lý nghiêm những vi phạm bn quyền, quyền liên quan trong các đề tài khoa học, các dự án ng dụng khoa học công nghệ tránh việc trùng lặp đề tài, vừa vi phạm quyn tác giả, quyền liên quan vừa gây lãng phí ngân sách nhà nước.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Hội Văn học - Nghệ thuật tnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, Báo Vĩnh Phúc

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên báo nói, báo hình, báo điện tử, trang Web và các ấn phẩm của đơn vị.

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đến các hội viên, nâng cao ý thức các hội viên trong hoạt động sáng tác; Rà soát, áp dụng chặt chẽ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong công tác xét chọn, tham mưu đề xuất giải thưởng Văn học - Nghệ thuật các cấp.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Các S, ban, ngành, đoàn thể:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

6. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan:

Chđộng, tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương; xử lý kịp thời các vn đề liên quan đến việc quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác gi, quyền liên quan trên địa bàn

- Định kỳ hằng năm báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường năng lực qun lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác gi, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hưng đến năm 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Lưu: VT, VX3;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8027/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu8027/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2018
Ngày hiệu lực17/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8027/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 8027/KH-UBND 2018 quản lý thực thi bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 8027/KH-UBND 2018 quản lý thực thi bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu8027/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Việt Văn
        Ngày ban hành17/10/2018
        Ngày hiệu lực17/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 8027/KH-UBND 2018 quản lý thực thi bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Vĩnh Phúc

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 8027/KH-UBND 2018 quản lý thực thi bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Vĩnh Phúc

             • 17/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực