Văn bản khác 804/KH-UBND

Kế hoạch 804/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 804/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 804/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thủy lợi.

c) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng công trình thủy lợi, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về thủy lợi đi vào nề nếp đúng pháp luật; hạn chế vi phạm pháp luật về thủy lợi, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

c) Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các UBND cấp tỉnh, huyện, xã trong việc triển khai thi hành Luật.

d) Có lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 Luật Thủy lợi được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

đ) Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đăng tải toàn văn nội dung Luật Thủy lợi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương thông qua phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chi cục Thủy lợi và các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2018 và các năm tiếp theo.

2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thi hành Luật Thủy lợi:

a) Ban hành Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

+ Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Ban hành Quyết định phân cấp quản lý khai thác công thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (thay thế Quyết định số 62/2002/QĐ-UBND);

+ Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.

c) Ban hành Quyết định Quy định Khai thác tổng hợp tài nguyên vùng lòng hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng bình

+ Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Thủy lợi:

UBND cấp huyện tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cấp mình ban hành liên quan đến công tác thủy lợi để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của Luật chuyên ngành và các quy định của Luật Thủy lợi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy lợi theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 804/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu804/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2018
Ngày hiệu lực29/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 804/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 804/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 804/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu804/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành29/05/2018
        Ngày hiệu lực29/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 804/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 804/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Quảng Bình

           • 29/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực