Văn bản khác 81/KH-UBND

Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 81/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 (gọi tắt là Chương trình) và Kế hoạch số 215/KH- HLGVN ngày 10/8/2017 của Hội Luật gia Việt Nam triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỘT SỐ MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Mc đích

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác ph biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình ph biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đthúc đẩy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

- Bám sát nhiệm vụ và mục tiêu của Chương trình, nội dung yêu cầu Đề án “Xã hội hóa công tác ph biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016”; xác định rõ ràng nội dung công việc, tiến độ thực hiện, mở rộng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các Hội và Hội viên Hội Luật gia; tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án. Kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các Đề án do các sở, ngành về phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý.

3. Mt số mc tiêu c thể

- Đảm bảo 100% các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đều tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý với nội dung và hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế địa phương theo quy định pháp luật.

- Phấn đấu 90% - 100% cán bộ, hội viên Hội Luật gia định kỳ hàng năm được quán triệt, phổ biến cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành theo hình thức phù hợp điều kiện thực tế.

+ Phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật, người làm công tác trợ giúp pháp lý được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Đảm bảo triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; các cấp hội và hội viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Trợ giúp pháp lý; xây dựng và nhân rộng mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Phấn đấu đến năm 2021, mỗi huyện, thành phố đều có Trung tâm pháp luật cộng đồng và hoạt động có hiệu quả.

II. NI DUNG THỰC HIỆN HOT ĐNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội viên trong việc thường xuyên, kịp thời tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách xã hội công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý Đảng và Nhà nước cho nhân dân.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành góp phần thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

3. Mở rộng, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý gắn với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trong đó cần tập trung:

- Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo định hướng Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, các chương trình, kế hoạch hàng năm của Đảng và Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng. Biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với từng nhóm đối tượng địa bàn lĩnh vực.

- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động xã hội văn hóa phổ biến giáo dục luật và trợ giúp pháp lý, phát huy tính chủ động của các cấp Hội Luật gia, nêu cao vai trò, trách nhiệm của luật gia, đồng thời huy động nguồn lực xã hội khác tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức đảm bảo thiết thực hiệu quả.

- Ưu tiên triển khai các nguồn lực tại địa bàn nông thôn, vùng sâu, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu an ninh quốc phòng.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng trang thông tin điện tử để phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giải đáp các thắc mắc về pháp luật qua các thiết bị thông tin. Tăng cường vai trò cơ quan báo chí và các cấp Hội,...

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

4. Đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa của các cấp Hội Luật gia, trong đó chú trọng đến mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng; lựa chọn mô hình phù hợp, có hiệu quả để phổ biến nhân rộng.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

5. Kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia đáp ứng yêu cầu xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong giai đoạn mới.

- Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật; đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý.

- Triển khai thực hiện quy chế về tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

- Biên soạn và cung cấp các tài liệu bổ trợ về phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý nội dung gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức tham gia xã hội hóa lĩnh vực công tác này.

- Tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cho luật gia làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

6. Chọn thành phố Cà Mau làm điểm triển khai công tác xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

7. Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phổ biến pháp luật thường xuyên trên đài theo hình thức Key chữ chân màn hình. Phối hợp với một số doanh nghiệp tuyên truyền pháp luật thông qua thiết bị điện tử.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai Đán định kỳ hàng năm và khi cần thiết; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đán. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trin khai Đề án.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh Cà Mau là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí triển khai thực hiện các Kế hoạch được bố trí trong nguồn kinh phí phê duyệt thực hiện Đề án theo quy định tại mục V, Điều 1, Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Hội Luật gia cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được giao trong Chương trình và Đề án, lập dự toán kinh phí chi tiết gửi cơ quan tài chính cung cấp xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí trong dự toán thường xuyên hàng năm.

3. Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư, các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Hội Luật gia thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các phòng, ban, Hội Luật gia cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện Đề án, nhất là sớm hình thành các Trung tâm pháp luật cộng đồng; đầu tư kinh phí, tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện Đề án của địa phương; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Hội Luật gia Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh Cà Mau;
- Các sở,
ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- NC (Đ);
- Lưu: VT, Tu69.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu81/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2017
Ngày hiệu lực11/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 81/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 81/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu81/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành11/09/2017
        Ngày hiệu lực11/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 81/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 81/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Cà Mau

           • 11/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực