Văn bản khác 817/KH-UBND

Kế hoạch 817/KH-UBND năm 2018 về triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 817/KH-UBND 2018 triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2018

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII năm 2014 (Luật BHXH năm 2014),

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và các văn bản hưng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mc đích:

- Nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức vai trò, ý nghĩa của Luật Bảo hiểm xã hội qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội.

- Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả thi hành Pháp luật Bảo hiểm xã hội và công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

- Khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng, đóng không đủ số người về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội góp phần ngăn ngừa tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Công tác phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản có liên quan, đặc biệt là việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải được tiến hành liên tục, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng.

- Công tác triển khai phải bảo đảm nghiêm túc, tạo được sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai Luật bảo him xã hội năm 2014.

II. Nội dung:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách Bảo him xã hội:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong quản lý doanh nghiệp, yêu cầu thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm xã hội. Nắm chắc tình hình lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để tuyên truyền, tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội hàng năm; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đơn vị, doanh nghiệp, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, quyền, nghĩa vụ của mỗi người khi tham gia và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức tuyên truyền luật Bảo hiểm xã hội và luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến người sử dụng lao động và người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp, hiu quả như: xây dựng panô, áp phích, tờ rơi, tuyên truyền trên báo viết và báo đin tử, xây dựng chuyên mục an sinh xã hội phát trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh; tọa đàm với người sử dụng lao động và người lao động; v.v.

- Kịp thời biểu dương các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tinh thn trách nhiệm cao trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời, phê phán những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 31/1/2013 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế giai đoạn 2013-2020. Theo đó, đến năm 2020 đạt trên 50% lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh tham gia Bảo hiểm xã hội.

- Nắm rõ số lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội:

- Đẩy mạnh việc hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động giúp họ nắm vững các chế độ chính sách, các quy định về hồ sơ, thủ tục và quy trình tham gia bảo hiểm xã hội để thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh các hành vi vi phạm.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

- Xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương đối với việc quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, tiền lương, tiền công, thu nhập... để làm căn cứ xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội làm công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận thời gian, mức đóng trên sổ đảm bảo chính xác, nhanh chóng, thuận lợi cho người lao động trong giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội; giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành liên quan:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách về bảo hiểm xã hội, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng và người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình chậm đóng, trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Hướng dẫn chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định.

- Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục an sinh xã hội và tổ chức phát sóng thường xuyên, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm giúp cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được phổ biến rộng rãi đến người dân.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn; Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Chủ động, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để kịp thời triển khai ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó tp trung vào đối tượng người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đ01 tháng đến dưới 03 tháng và đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, tích cực ứng dụng công nghthông tin đảm bảo giải quyết tốt các chế độ bảo hiểm xã hội, giảm phiền hà cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh:

Hàng năm phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp về thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại các cơ quan, doanh nghiệp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

4. S Tài chính:

Hàng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp dự toán phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định pháp luật.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hàng quý, cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách các doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động; doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngừng hot đng kinh doanh trở lại...

6. Cục Thuế tỉnh:

Cung cấp danh sách các tổ chức trả thu nhập đã được cấp mã số thuế trên địa bàn cho Bảo hiểm xã hội tỉnh.

7. S Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo hiểm xã hội.

8. Ban quản lý các khu công nghiệp:

Thường xuyên đôn đốc và phối hợp với Bảo hiểm xã hội kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 của các doanh nghiệp trong khu vực quản lý theo đúng quy định.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và tổ chức thực hiện trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thực hiện thường xuyên hoạt động tuyên truyền nội dung của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đối với người lao động, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn.

10. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh:

- Chấp hành nghiêm túc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; có trách nhiệm báo cáo và trích nộp bảo hiểm xã hội đy đủ, kịp thời cho người lao động đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gửi thông tin về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đphối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TBXH (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như mục III;
- VP
UB: CVP, PVP (HXN), CV;
- Lưu; VT, KGVX. NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 817/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu817/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2018
Ngày hiệu lực05/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 817/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 817/KH-UBND 2018 triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 817/KH-UBND 2018 triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu817/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành05/03/2018
        Ngày hiệu lực05/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 817/KH-UBND 2018 triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 817/KH-UBND 2018 triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận

         • 05/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/03/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực