Văn bản khác 8182/KH-UBND

Kế hoạch 8182/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017-2020” do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 8182/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐK LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8182/KH-UBND

Đk Lk, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 2 “ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020”

Thực hiện Quyết định số 1524/QĐ-BCA-C41 ngày 19/5/2017 của Bộ Công an về việc phê duyệt Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án 2), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Mc đích

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác, phát huy vai trò của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, phấn đấu đạt mục tiêu làm giảm tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Quá trình triển khai thực hiện Đề án 2 phải cụ thể hóa thành các nội dung, giải pháp và phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gắn với việc tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của Trung ương, địa phương về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Chỉ tiêu cthể

- Chỉ tiêu 1: Hàng năm, tiến hành rà soát, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người; đảm bảo 100% các tuyến, địa bàn này được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người.

- Chỉ tiêu 2: 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo luật định.

- Chỉ tiêu 3: Hàng năm, tăng ít nhất 2% tỷ lệ khởi tố, điều tra các vụ án mua bán người trên tổng số các vụ việc được phát hiện.

- Chỉ tiêu 4: Hàng năm, đạt trên 95% số vụ án mua bán người được truy tố trên tổng số vụ do Viện Kiểm sát nhân dân thụ lý.

- Chỉ tiêu 5: Hàng năm, đạt trên 95% số vụ án mua bán người được giải quyết, xét xử trên tổng số vụ do Tòa án nhân dân thụ lý.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Giải pháp chung thực hiện Đề án

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tăng cường công tác đu tranh phòng, chng tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thcác cấp nói chung, cá nhân người đứng đầu nói riêng trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các giải pháp phòng, chng tội phạm mua bán người trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chng mua bán người, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ là phụ nữ, trẻ em, người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và trình độ dân trí thấp, tại các địa bàn nông thôn, miền núi, khu vực biên giới. Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nhất là cho phụ nữ. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thiết lập các hòm thư tố giác tội phạm, đường dây nóng... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tố giác và cung cấp thông tin về tội phạm mua bán người.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và đu tranh với tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, xác định các tuyến, địa bàn trọng đim về mua bán người, chú trọng thực hiện công tác nghiệp vụ, tập trung phát hiện, điều tra khám phá các vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận và xác minh kịp thời t giác, tin báo và các thông tin liên quan về hành vi mua bán người nhằm phát hiện tội phạm, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các tổ chức, băng nhóm tội phạm mua bán người. Tập trung lực lượng điều tra, khám phá các vụ mua bán người, đặc biệt triệt phá các đường dây, tổ chức, ổ nhóm tội phạm mua bán người xuyên quốc gia liên tỉnh, giải cứu nạn nhân, truy bắt đối tượng phạm tội.

- Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người. Đảm bảo các vụ án đều được điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh, tránh bỏ lọt tội phạm và không đxảy ra oan, sai. Đưa các vụ án đim về mua bán người ra xét xử lưu động đtuyên truyền và răn đe tội phạm.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện đề án, tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, giải cứu nạn nhân và truy bắt đối tượng phạm tội mua bán người.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính để thực hiện Đề án 2 đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, đồng bộ và khả thi.

2. Giải pháp cụ thể thực hiện các Tiểu Đề án

2.1. Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người khu vực nội địa (Tiểu Đề án 1)

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chng mua bán người cũng như những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa cho nhân dân, tập trung vào các đối tượng phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu stại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng người dân tộc thiểu số; thường xuyên phát động nhân dân tích cực tham gia tgiác tội phạm mua bán người.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, nht là các phương thức, thủ đoạn mới, xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Rà soát, lên danh sách các đối tượng, băng nhóm, đường dây tội phạm có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội mua bán người, mua bán trẻ em để có kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

- Làm tốt công tác tiếp nhận, kịp thời xác minh, kết luận các nguồn tố giác, tin báo về tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, tập trung triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người, đặc biệt triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, liên tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua, bán người, truy bt các đối tượng phạm tội, chú trọng các biện pháp giải cứu và bảo vệ nạn nhân; chú trọng khai thác mở rộng vụ án từ những nạn nhân bị mua bán trở về đxác định đối tượng phạm tội phục vụ điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật.

- Thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đu tranh phòng, chng tội phạm mua bán người từ cấp cơ sở.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị, địa phương, các ban, ngành, đoàn thtrong và ngoài tỉnh đnâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Triển khai thực hiện các Hiệp định hợp tác song phương đã ký kết giữa Việt Nam với Campuchia, Lào, Thái Lan và Trung Quốc về phòng, chống mua bán người; tăng cường hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế để phối hợp, trao đổi thông tin, bắt giữ đối tượng, giải cứu nạn nhân, nhất là với các lực lượng chức năng tỉnh Mondulkiri - Campuchia; đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Huy động nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

2.2. Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người khu vực biên giới (Tiểu Đề án 2)

- Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành chức năng và chính quyền cơ sở 02 huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại địa bàn biên giới của tỉnh.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm mua bán người để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới và quản lý xuất nhập cảnh.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của tỉnh Mondulkiri- Campuchia trong tuần tra kiểm soát khu vực biên giới; thường xuyên tổ chức giao ban với lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh Mondulkiri - Campuchia đ trao đi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh, truy bt tội phạm, giải cứu, tiếp nhận và hi hương nạn nhân bị mua bán trở về nước.

- Tiếp nhận, xác minh các nguồn tgiác, tin báo về tội phạm mua bán người và thực hiện các biện pháp giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, phát hiện truy bắt đối tượng phạm tội; thu thập tài liệu, khởi tvụ án hình sự, tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

- Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh thường xuyên và mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên các tuyên, địa bàn trọng điểm.

- Huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

2.3. Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người (Tiểu Đề án 3)

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm hoặc kiến nghị khởi t; kim sát công tác điều tra, xét xử các vụ án mua bán người.

- Xét xử các vụ án mua bán người, phối hợp lựa chọn xét xử án điểm và tổ chức phiên tòa xét xử lưu động các vụ án mua bán người.

- Thực hiện công tác thống kê số liệu tội phạm mua bán người.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, đặc biệt là trẻ em.

- Thực hiện hiệu quả quy trình phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người.

- Thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về phòng, chng tội phạm mua bán người.

- Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho kiểm sát viên, thẩm phán về công tác truy tố, xét xử, nhất là các vụ án mua bán người vì mục đích cưỡng bức lao động; công tác bảo vệ và hồi hương các nạn nhân trong vụ mua bán người.

- Huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác truy t, xét xử tội phạm mua bán người và bảo vệ các nạn nhân.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp chung (tại mục 1, phần II Kế hoạch này).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải pháp cụ thể thực hiện các Tiểu Đề án (tiểu mục 2.1, mục 2, phần II, Kế hoạch này).

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp chung (tại mục 1, phần II, Kế hoạch này).

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện giải pháp cụ thể thực hiện các Tiểu Đề án (tiểu mục 2.2 mục 2, phần II, Kế hoạch nay).

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp chung (tại mục 1, phần II, Kế hoạch này).

- Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện giải pháp cụ thể thực hiện các Tiểu Đề án (tiểu mục 2.3, mục 2, phần II, Kế hoạch này).

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong đu tranh phòng, chng tội phạm mua bán người; đặc biệt là trong xác minh, đánh giá chứng cứ, xét xử các vụ án mua bán người; hàng năm tỷ lệ xét xử đạt trên 95% tng svụ án mua bán người thụ lý.

- Tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động vụ án mua bán người nhằm đtuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Tổ chức triển khai kịp thời các chính sách và dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nạn nhân sớm ổn định cuộc sng và hòa nhập cộng đồng; phối hợp xây dựng, nhân rộng mô hình hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về tại cộng đồng.

- Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, đội ngũ báo cáo viên... nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phối hợp và triển khai công tác này để kịp thời rút kinh nghiệm.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề về phòng, chống mua bán người; tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, các phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại, các biện pháp phòng ngừa, kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng như: đài phát thanh, truyền hình, báo chí, trang web, cổng thông tin điện tử để người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình.

- Phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền về chính sách, pháp luật và số điện thoại đường dây nóng về phòng, chống mua bán người cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, doanh nghiệp xuất khẩu lao động... hoặc các lĩnh vực dễ bị tội phạm mua bán người lợi dụng như: cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài... nhằm cung cấp thông tin cho người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện và tgiác các trường hợp có dấu hiệu phạm tội mua bán người.

7. Sở Tư pháp

- Thực hiện tốt chức năng thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân nhằm chủ động, tích cực phòng ngừa, tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

- Tổ chức trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

8. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh chủ động lập dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm và trích nguồn kinh phí hỗ trợ các đơn vị liên quan phục vụ thực hiện Đề án 2 theo quy định.

9. Các Sở, ban, ngành khác:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng, chống mua bán người, trước hết là nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống mua bán người của cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 2 tại địa phương.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Trong phạm vi chức năng của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa, lồng ghép, xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; chú trọng tuyên truyền ở những địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao về tội phạm mua bán người (địa bàn có nhiều người dân tộc thiểu số phía Bắc sinh sng như Krông Bông, M’Đrk, Ea H’leo, Krông Năng...; 02 huyện biên giới giáp Campuchia Buôn Đôn, Ea Súp); huy động có hiệu quả mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên phòng, chống mua bán người với thông điệp thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2016 đến hết năm 2020.

2. Kinh phí thực hiện Đề án được btrí trong dự toán chi thường xuyên của các đơn vị, địa phương, nguồn kinh phí do Trung ương bố trí và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương mình nghiêm túc, hiệu quả.

Định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 2 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định.

4. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo 138/CP; (để báo cáo)
- Bộ Công an; (để báo cáo)

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- UBMTTQVN tỉnh;
(để p/hợp thực hiện)
- Viện KSND, TAND tỉnh; (để p/hợp thực hiện)
- BCĐ PCTP, TNXH và XDPT toàn dân BV ANTQ tnh; (để thực hiện)
- Các Sở, ban, ngành, đoàn th
; (để thực hiện)
- UBND huyện, thị, thành phố; (để thực hiện)
- Lưu: VT, NC (ĐH. 70b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8182/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu8182/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8182/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 8182/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 8182/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu8182/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýPhạm Ngọc Nghị
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 8182/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người Đắk Lắk

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 8182/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người Đắk Lắk

              • 17/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực