Văn bản khác 82/KH-UBND

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 82/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN Kiên Giang 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỘI NHẬP THỐNG KÊ ASEAN GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Công văn số 87/BKHĐT-TCTK ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 5052/VPCP-KHTH ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu từ 2016 - 2020, hình thành cơ chế cung cấp và chia sthông tin giữa các cơ quan, tổ chức thống kê trong nước, trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh là cơ quan đầu mối của tỉnh về cung cấp số liệu tổng hợp, số liệu thống kê, nâng cao chất lượng số liệu Tng sản phẩm trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu thông tin của các cơ quan Đảng, nhà nước ở Trung ương và địa phương.

2. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan cung cấp đầy đủ thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định.

II. NỘI DUNG (Chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trong tỉnh củng cố và tăng cường tổ chức bộ máy và công tác thống kê, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong việc triển khai thực hiện Đề án hội nhập ASEAN giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch đưa vào chương trình công tác hàng năm của đơn vị, thực hiện tốt việc cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin đầu vào; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, tổng hợp thông tin đầu vào báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định.

- Chủ động phối hợp Cục Thống kê tỉnh biên soạn số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), thẩm định và cung cấp cho thống kê ASEAN; đồng thời gửi UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Hàng năm, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, tình hình và kết quả thực hiện Đề án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thời gian vào ngày 31 tháng 01 theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền đầy đủ mục tiêu, nội dung Đề án hội nhập thống kê ASEAN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí hàng năm cho việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch này, nếu có những khó khăn, thắc mắc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT. Tỉnh
y; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã; thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, ckbich.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Minh Phụng

 

NỘI DUNG

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỘI NHẬP THỐNG KÊ ASEAN GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Cư quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chính

I

Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án

 

 

 

 

1

Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thống kê, các sở, ngành liên quan

Quý II/2017

Kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh.

II

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

 

 

 

 

1

Rà soát các quy định của pháp luật về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thống kê, trong đó có hội nhập thống kê ASEAN

Cục Thống kê

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan

Quý III/2017

Báo cáo kết quả rà soát

2

Rà soát, cập nhật Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh gắn với chiến lược phát triển thống kê ASEAN

Cục Thống kê

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan

Quý IV/2017

- Báo cáo kết quả rà soát.

- Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh đã có cập nhật, bổ sung.

III

Nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

 

 

 

 

1

Cập nhật và áp dụng phương pháp luận thống kê tài khoản quốc gia năm 2008 (SNA 2008) của Liên hiệp quốc

Cục Thống kê

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan

Năm 2018

Số liệu tài khoản quốc gia được biên soạn theo SNA 2018.

2

Áp dụng phương pháp luận thống kê về xuất nhập khẩu hàng hóa theo Cẩm nang thống kê thương mại hàng hóa quốc tế 2010 (IMTS 2010) của cơ quan thống kê Liên hợp quốc

Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

Năm 2019

Số liệu xuất nhập khẩu dịch vụ được biên soạn và công bố theo IMTS 2010.

3

Cập nhật và áp dụng phương pháp luận thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ Cẩm nang thống kê thương mại hàng hóa quốc tế 2010 (IMTS 2010) của cơ quan thống kê Liên hợp quốc

Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

Năm 2020

Số liệu xuất nhập khẩu dịch vụ được biên soạn và công bố theo IMTS 2010.

4

Áp dụng phương pháp luận thống kê thương nghiệp (IRDTS 2018) của Liên hiệp quốc

Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

Năm 2018

Số liệu tăng trưởng bán l hàng hóa, dịch vụ được biên soạn theo IRDTS.

5

Sửa đổi bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê Sở, ngành theo hướng dẫn bổ sung các chỉ tiêu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN phân công sở, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

Các sở, ngành có liên quan

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê

Năm 2017

Văn bản của thủ trưởng các sở, ngành liên quan.

6

Áp dng quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp chi tiết áp dụng đối với từng loại thông tin thống kê cung cấp cho ASEAN

Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

Năm 2018

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp chi tiết.

IV

Hoàn thiện tổ chức thống kê

 

 

 

 

1

Thiết lập đầu mối phối hợp tại các sở, ngành trong trao đổi, chia s và cung cấp số liệu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê là cơ quan đầu mối của tỉnh về cung cấp cho ASEAN

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

Năm 2017

Mạng lưới thống kê ASEAN được hình thành.

V

Phát triển nhân lực

 

 

 

 

1

Ban hành Chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho công chức thống kê giai đoạn 2016-2020

Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

2016-2020

Quyết định ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng và chuyên môn, nghiệp vụ thống kê giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh.

2

Đào tạo đội ngũ công chức thống kê đáp ứng yêu cầu hội nhập (chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ)

Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

2016-2020

Triển khai thực hiện chương trình.

VI

Phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức thống kê

 

 

 

 

1

Cập nhật chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền nghiệp vụ thống kê giai đoạn 2016-2020

Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

2016-2020

Quyết định ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền nghiệp vụ thống kê giai đoạn 2016-2020.

2

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin thống kê ASEAN

Cục Thống kê

Sở, ngành có liên quan

2016-2020

Các hình thức phổ biến thông tin thống kê được thiết lập.

VII

Xây dựng cơ chế cung cấp và chia s thông tin thống kê ASEAN

 

 

 

 

1

Xây dựng cơ chế cung cấp và chia s thông tin giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê cùng các sở, ngành, đơn vị trong việc cung cấp thông tin thống kê cho ASEAN

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê

Sở, ngành có liên quan

Năm 2017

Quyết định của UBND tỉnh được ban hành.

VIII

Theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Kế hoạch

 

 

 

 

1

Tổ chức theo dõi thực hiện Đề án hàng năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê

Sở, ngành có liên quan

2016-2020

Các báo cáo kết quả theo dõi thực hiện Đ án.

2

Tổng kết thực hiện Đề án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê

Sở, ngành có liên quan

Năm 2020

Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu82/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2017
Ngày hiệu lực07/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 82/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN Kiên Giang 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 82/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN Kiên Giang 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu82/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLê Thị Minh Phụng
        Ngày ban hành07/06/2017
        Ngày hiệu lực07/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 82/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN Kiên Giang 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 82/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN Kiên Giang 2016 2020

           • 07/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực