Văn bản khác 82/KH-UBND

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2019 về tuyển sinh liên kết đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ vừa làm, vừa học, khóa II năm học 2019-2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 82/KH-UBND 2019 về đào tạo liên thông ngành quân sự hệ vừa làm vừa học tỉnh Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ HỆ VỪA LÀM, VỪA HỌC, KHÓA II NĂM HỌC 2019-2021

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội;

Căn cứ Công văn số 2996/BGDĐT-GDĐH ngày 17/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết cao đẳng liên thông vừa làm, vừa học ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Thông báo số 2071/TB-TSQS ngày 03/4/2019 của Ban tuyển sinh quân sự/Quân khu 7 về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở năm 2019;

Căn cứ Công văn số 3150/BTM-DQTV ngày 15/5/2019 của Bộ Tham mưu Quân khu 7 về việc tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về ban hành Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

UBND tỉnh lập kế hoạch tuyển sinh liên kết đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ vừa làm, vừa học, khóa II năm học 2019 - 2021 tại Trường Quân sự tỉnh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH

1. Đối tượng

Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã và các đồng chí là cán bộ nguồn Ban CHQS cấp xã đã qua đào tạo có bằng trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở các khóa.

2. Tiêu chuẩn

- Tuổi đời: Từ trên 22 tuổi đến 45 tuổi.

- Văn bằng: Học viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở các khóa tại Trường Quân sự tỉnh.

- Đạo đức, chính trị: Có phẩm chất đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Chức vụ: Có Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó và các chức vụ khác của cấp có thẩm quyền; thông qua quy trình tuyển sinh được UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo và tiếp tục bố trí sử dụng sau đào tạo.

- Sức khỏe: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. Riêng tiêu chuẩn về thế lực chung và răng được lấy đến điểm 4.

II. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ TỔ CHỨC SƠ TUYỂN

1. Thí sinh dự thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành quân sự cơ sở thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đăng ký và tham gia dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban tuyển sinh quân sự (TSQS) tỉnh và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (đơn vị chủ trì liên kết đào tạo) căn cứ vào kết quả thi đquyết định điểm tuyển đào tạo cao đẳng theo chỉ tiêu Bộ giao.

2. Các huyện, thị, thành phố trực tiếp phổ biến, quán triệt trách nhiệm, quyền lợi của thí sinh thực hiện nhiệm vụ đào tạo; hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Ban TSQS tỉnh; tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, thẩm tra xác minh chính trị thông qua UBND cấp huyện và báo cáo Ban TSQS tỉnh.

3. Ban TSQS tỉnh xét duyệt hồ sơ thông qua Ban Chỉ đạo đào tạo tỉnh, báo cáo và đề nghị UBND tỉnh quyết định danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi về Ban TSQS Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng.

4. Mẫu biểu, hồ sơ tuyển sinh: Sử dụng bộ hồ sơ tuyển sinh cao đẳng, đại học quân sự năm 2019.

5. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường liên quan chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo đào tạo tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về chất lượng sơ tuyển; không để xảy ra các sai sót, gian lận trong hồ sơ đăng ký dự thi, thi tuyển.

6. Các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm nộp các loại lệ phí sơ tuyển, đăng ký dự thi và mua hồ sơ dự thi cho thí sinh; tổ chức đưa thí sinh về địa điểm ôn thi, dự thi, đưa thí sinh trúng tuyển về Trường Quân sự tỉnh để đăng ký thủ tục nhập học theo quy định bằng kinh phí địa phương.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Căn cứ giao chỉ tiêu

- Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về ban hành Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quyết định của Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng về giao chỉ tiêu liên kết đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng ngành quân sự cơ sở hình thức vừa làm, vừa học tại Trường Quân sự tỉnh, khóa II năm học 2019-2021.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh, khóa II năm học 2019-2021: Số lượng 67 đ/c.

(Xem phụ lục chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo khóa II năm 2019).

IV. ĐỊA ĐIỂM THI, MÔN THI, THỜI GIAN THI, ĐỀ THI

1. Địa điểm

- Tổ chức ôn thi: Tại Trường Quân sự tỉnh.

- Tổ chức thi tuyển: Tại Trường Quân sự tỉnh.

- Tổ chức đào tạo: Tại Trường Quân sự tỉnh.

2. Môn thi

Ngữ văn; Công tác Đảng, công tác chính trị; Chuyên ngành quân sự sở.

3. Thời gian

- Tổ chức ôn thi: Từ ngày 01/8 đến 30/8/2019.

- Tổ chức thi tuyển: 02 ngày (Ngày 10/9 và 11/9/2019).

- Khai giảng: Từ ngày 24/9 đến ngày 27/9/2019.

4. Đề thi

Thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ vừa làm, vừa học do Trường Sĩ quan Lục quân 2 biên soạn đề thi.

V. XÉT DUYỆT ĐIỂM CHUẨN VÀ BÁO GỌI NHẬP HỌC

1. Điểm chuẩn

Căn cứ kết quả thi tuyển, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Trường Sĩ quan Lục quân 2 báo cáo Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng phê duyệt quyết định điểm tuyn đào tạo cao đẳng theo chỉ tiêu Bộ giao.

2. Báo gọi nhập học

- Ban TSQS Trường Sĩ quan Lục quân 2 thông báo bằng văn bản kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển đến Bộ Chỉ huy quân tỉnh; đồng thời báo cáo kết quả thi tuyển về Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng.

- Căn cứ thông báo của Trường Sĩ quan Lục quân 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cử cán bộ trúng tuyển đi đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành quân sự cơ sở hình thức vừa làm, vừa học tại Trường Quân sự tỉnh.

- UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban ngành tham mưu UBND cùng cấp bảo đảm ngân sách địa phương chi cho nhiệm vụ đào tạo và hỗ trợ bảo đảm cho học viên đào tạo theo đúng Thông tư, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo đào tạo Quân khu 7; tổ chức quán triệt giao nhiệm vụ và đưa thí sinh trúng tuyển về trường nhập học theo thời gian quy định.

- Thời gian triệu tập thí sinh nhập học: Dự kiến trước ngày 20/9/2019.

VI. THỦ TỤC TUYỂN SINH

1. Hồ sơ tuyển sinh: Mỗi thí sinh 01 bộ hồ sơ, gồm:

- 01 đơn đăng ký dự thi của thí sinh.

- Xác nhận của cấp ủy Đảng cấp xã với thí sinh là cán bộ trong nguồn quy hoạch, cán bộ Ban CHQS cấp xã đề nghị trên xét đi đào tạo và hướng sử dụng sau đào tạo.

- Có 03 phiếu đăng ký sơ tuyển (Mẫu ĐK 01-A, ĐK 01-B, ĐK 01-C).

- 01 đơn đăng ký dự tuyển của thí sinh.

- 01 bản sao giấy khai sinh.

- 01 bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; nếu là thí sinh thi đào tạo liên thông có thêm bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp.

- 01 bản thẩm tra xác minh lý lịch.

- 01 phiếu sức khỏe tuyển sinh quân sự.

- 01 bản xác nhận của cấp ủy Đảng cấp xã là cán bộ trong nguồn quy hoạch, cán bộ Ban CHQS cấp xã đề nghị trên xét đi đào tạo và hướng sử dụng sau đào tạo.

- 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên.

- 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ Quốc phòng.

- Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc; thí sinh mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện; khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính học bạ trung học phổ thông và các văn bản tốt nghiệp để cán bộ thu hồ sơ đối chiếu theo quy định.

Khi nộp hồ sơ, sơ tuyển thí sinh phải xuất trình bản chính các văn bằng, học bạ theo quy định để cán bộ thu hồ sơ đi chiếu theo quy định. Các địa phương lập danh sách thành 03 bản theo mẫu quy định (kèm theo file) và công văn đề nghị của UBND các huyện, thị, thành phố gửi về Bộ Chỉ huy quân tỉnh.

2. Giao nhận hồ sơ

- Cấp huyện: Cử cán bộ hướng dẫn thí sinh lập hồ sơ đúng mẫu quy định; đôn đốc thí sinh lập hồ sơ nhanh chóng; kiểm tra số lượng hồ sơ, nội dung ghi chép trong hồ sơ của thí sinh bảo đảm chính xác, đầy đủ; thu và ký nhận hồ sơ của thí sinh.

- Cấp tỉnh: Ban TSQS tỉnh xét duyệt hồ sơ thông qua Ban Chỉ đạo đào tạo tỉnh, gửi danh sách và hồ sơ đủ tiêu chuẩn dự thi về Trường Sĩ quan Lục quân 2 trước ngày 15/7/2019.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Ban TSQS tỉnh tổ chức hướng dẫn và giúp Ban TSQS các huyện, thị, thành phố thực hiện công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu và quyết định cử cán bộ đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở hình thức vừa làm, vừa học, khóa II năm học 2019-2021 tại Trường Quân sự tỉnh, theo dõi công tác sơ tuyển ở cấp huyện. Dự toán kinh phí tổ chức đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở, khóa II năm học 2019-2021 (Có dự toán riêng). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và các huyện, thị, thành phố thẩm tra xác minh lý lịch đối với người dự thi theo Điều 21 Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ Quốc phòng.

- Lập kế hoạch ôn thi, tổ chức thi tuyển, đào tạo; phối hợp Trường Sĩ quan Lục quân 2 xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; tổ chức quản lý học viên; nắm và báo cáo kết quả ôn thi, thi tuyển, đào tạo.

- Chỉ đạo lập dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí đào tạo đúng quy định; thẩm định hợp đồng liên kết đào tạo giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với Trường Sĩ quan Lục quân 2 theo Thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan.

2. UBND các huyện, thị, thành phố

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát phúc tra kcác đối tượng được chọn đào tạo; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ đăng ký tự nguyện tham gia ôn thi, dự thi đạt kết quả và sau khi trúng tuyển phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ học tập; đồng thời tổ chức sơ tuyn cấp mình và hoàn chnh hồ sơ tuyển sinh bảo đảm nội dung, thời gian theo quy định. Tổ chức đưa, đón và bảo đảm các chế độ chính sách cho học viên tham gia ôn thi, dự thi, đào tạo theo kế hoạch.

Lệ phí sơ tuyển thu theo Thông tư số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 135/2015/TT-BQP ngày 09/02/2015 của Bộ Quốc phòng.

Căn cứ vào Kế hoạch, đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp các huyện, thị, thành phố triển khai tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện và hồ sơ tuyển sinh về Ban Chỉ đạo đào tạo tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng;
- Cục Dân quân tự vệ/BTTM;
- Trường Sĩ quan L
Q2;
- Ban Chỉ đạo đào tạo Quân khu 7;
- Phòng DQTV/BTM Quân khu 7;
- TTr TU-UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- UBND và Ban CHQS các huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, TH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ HỆ VỪA LÀM, VỪA HỌC KHÓA II, NĂM HỌC 2019-2021 TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 82/KH-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Đơn vị

Giao chỉ tiêu (người)

Ghi chú

I

Thành phố Vũng Tàu

15

 

1

Phường 1

01

 

2

Phường 2

 

 

3

Phường 3

02

 

4

Phường 4

 

 

5

Phường 5

01

 

6

Phường 7

01

 

7

Phường 8

01

 

8

Phường 9

01

 

9

Phường 10

02

 

10

Phường 11

01

 

11

Phường 12

 

 

12

Phường Thắng Nhất

 

 

13

Phường Thắng Nhì

02

 

14

Phường Thắng Tam

01

 

15

Phường Nguyễn An Ninh

 

 

16

Phường Rạch Dừa

01

 

17

Xã Long Sơn

01

 

II

Thành phố Bà Rịa

06

 

1

Phường Phước Hưng

01

 

2

Phường Phước Hiệp

01

 

3

Phường Phước Trung

 

 

4

Phường Phước Nguyên

 

 

5

Phường Long Tâm

 

 

6

Phường Long Toàn

 

 

7

Phường Kim Dinh

01

 

8

Phường Long Hương

01

 

9

Xã Hòa Long

01

 

10

Xã Long Phước

01

 

11

Xã Tân Hưng

 

 

III

Thị xã Phú Mỹ

05

 

1

Phường Phú Mỹ

 

 

2

Phường Mỹ Xuân

01

 

3

Phường Phước Hòa

01

 

4

Phường Tân Phước

01

 

5

Xã Tân Hòa

 

 

6

Xã Tân Hải

 

 

7

Xã Châu Pha

 

 

8

Xã Tóc Tiên

 

 

9

Phường Hắc Dịch

01

 

10

Xã Sông Xoài

01

 

IV

Huyện Châu Đức

17

 

1

Thị trấn Ngãi Giao

01

 

2

Xã Cù Bị

02

 

3

Xã Nghĩa Thành

01

 

4

Xã Suối Nghệ

 

 

5

Xã Kim Long

01

 

6

Xã Bình Ba

01

 

7

Xã Bình Giã

 

 

8

Xã Bình Trung

01

 

9

Xã Xuân Sơn

 

 

10

Xã Sơn Bình

 

 

11

Xã Đá Bạc

02

 

12

Xã Suối Rao

02

 

13

Xã Quảng Thành

02

 

14

Xã Xà Bang

01

 

15

Xã Láng Lớn

01

 

16

Xã Bàu Chinh

02

 

V

Huyện Long Điền

03

 

1

Thị trấn Long Hải

 

 

2

Thị trấn Long Điền

01

 

3

Xã Phước Tỉnh

01

 

4

Xã Phước Hưng

 

 

5

Xã An Nhứt

 

 

6

Xã Tam Phước

 

 

7

Xã An Ngãi

01

 

VI

Huyện Đất Đỏ

07

 

1

Thị trấn Đất Đỏ

01

 

2

Xã Phước Long Thọ

02

 

3

Xã Láng Dài

01

 

4

Xã Long Mỹ

01

 

5

Xã Phước Hội

 

 

6

Xã Lộc An

 

 

7

Thị trấn Phước Hải

01

 

8

Xã Long Tân

01

 

VII

Huyện Xuyên Mộc

14

 

1

Thị trấn Phước Bửu

03

 

2

Xã Bông Trang

01

 

3

Xã Xuyên Mộc

 

 

4

Xã Hòa Hội

01

 

5

Xã Hòa Hiệp

02

 

6

Xã Phước Thuận

02

 

7

Xã Phước Tân

 

 

8

Xã Hòa Bình

01

 

9

Xã Bàu Lâm

01

 

10

Xã Tân Lâm

02

 

11

Xã Hòa Hưng

 

 

12

Xã Bưng Riềng

 

 

13

Xã Bình Châu

01

 

Tổng cộng

67

 

Tổng cộng 67 chỉ tiêu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu82/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2019
Ngày hiệu lực17/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 82/KH-UBND 2019 về đào tạo liên thông ngành quân sự hệ vừa làm vừa học tỉnh Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 82/KH-UBND 2019 về đào tạo liên thông ngành quân sự hệ vừa làm vừa học tỉnh Vũng Tàu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu82/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành17/06/2019
        Ngày hiệu lực17/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 82/KH-UBND 2019 về đào tạo liên thông ngành quân sự hệ vừa làm vừa học tỉnh Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 82/KH-UBND 2019 về đào tạo liên thông ngành quân sự hệ vừa làm vừa học tỉnh Vũng Tàu

           • 17/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực