Văn bản khác 82/KH-UBND

Kế hoạch 82/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động 19-CTR/TU “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn thủ đô Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 Chương trình hành động 19 CTR/TU tại Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 19-CTR/TU CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI “VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2020” TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Vtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo him y tế giai đoạn 2012-2020”; Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 17/4/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy trên địa bàn Thủ đô, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Huy động sức mnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Tổ chức thực hiện tốt chính sách, chế độ BHXH, BHYT, tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT và khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT; qun lý, sử dụng quỹ BHXH, quỹ BHYT đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Tạo bước chuyển mới về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia BHXH, BHYT của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện từ 2012-2020 để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 17/4/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “V tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

- Công tác triển khai phải bảo đảm nghiêm túc, tạo được sự phối kết hp chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn th, UBND các quận, huyện, thị xã với cơ quan bảo him xã hội trên địa bàn Thành ph đ trin khai thực hiện.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Đạt trên 55% sngười trong độ tuổi lao động tham gia bảo him xã hội;

- Đạt trên 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

- Đạt trên 85% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế.

- Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết chế độ BHXH, BHYT đối với các đơn vị, đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ; xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về BHXH, BHYT

- Các cấp, ngành có trách nhiệm quan tâm, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, từ đó tự giác tham gia BHXH, BHYT.

- Đổi mới nội dung thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT và quyền, nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia và thực hiện chínn sách BHXH, BHYT.

- Tổ chức tuyên truyền Luật BHXH và Luật BHYT đến người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả: xây dựng cụm panô, áp phích, tờ rơi tuyên truyền, báo viết, đài phát thanh, truyền hình của thành phố và quận, huyện, thị xã; tọa đàm với người sử dụng lao động và người lao động.

- Kp thời biểu dương các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Phê phán những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiêu cực, vi phạm luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin.

2. Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, thu đúng, kp thời, chống thất thu, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT

- Bảo hiểm xã hội thành phHà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc phát triển đối tượng, khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT ở địa bàn Thành phố.

- Nắm rõ số lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lao động trong khu vực phi chính thức trên địa bàn để tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài.

- Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo lộ trình đảm bảo hoàn thành mục tiêu từ nay đến 2020, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ đóng, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động để yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động.

- Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng, thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với các đơn vị trây ỳ nợ BHXH, BHYT theo quy định.

3. Tăng cường quản lý và giải quyết tốt các chế độ BHXH

- Quản lý chặt chẽ các đối tượng hưởng chế độ, nhất là đối tượng hưng có thời hạn, đảm bảo nguyên tắc “có đóng - có hưởng”; quản lý chặt chẽ việc cấp giấy xác nhận nghỉ ốm hưởng BHXH tại các cơ sở y tế nhm ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH.

- ng cao trách nhiệm, chất lượng của công chức, viên chức BHXH Thành phố trong việc xét duyệt, giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH đđảm bảo đúng quy định, kịp thời quyền lợi của người lao động.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động và ngành BHXH nhằm kp thời chn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực đtrục lợi qu BHXH.

- Gii quyết kịp thời, không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT.

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

- Thực hiện đồng bộ việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh.

- Tổ chức, quản lý tốt việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện minh bạch, công khai nhm hạn chế, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng trục lợi quỹ BHYT, lạm dụng kỹ thuật, thuốc chữa bệnh.

- Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi của người bệnh và đảm bảo cân đi quỹ BHYT trên địa bàn.

5. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và củng cố hệ thống tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy bảo hiểm xã hội từ Thành phố đến cơ sở. Đổi mới phương thức hot động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia.

- Xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp về phong cách phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.

- Đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thng bảo him xã hội, bảo him y tế, đảm bảo phục vụ tt quá trình quản lý và giải quyết chế độ chính sách.

6. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong khám bệnh với mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhằm giảm tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh.

- Công khai thủ tục hành chính, cập nhật kịp thời hướng dẫn, thay đổi chính sách của Đng, Chính phủ, ngành BHXH Việt Nam về chính sách BHXH, BHYT.

- Thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (qua Internet) đối với các thủ tục hành chính đăng ký tham gia, giải quyết chế độ BHXH, BHYT.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã.

- Nguồn kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho Bảo hiểm xã hội Thành phố hàng năm: Bảo hiểm xã hội Thành phố đảm bảo kinh phí công tác tuyên truyền thực hiện BHXH, BHYT; tổ chức triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác thu, giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT ở đơn vị sử dụng lao động và các đại lý.

- Nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng các chuyên đề, đề án công tác để tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung; Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 17/4/2013 của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố; bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng lộ trình thực hiện cho từng năm và giai đoạn 2012-2020.

1. Bảo hiểm xã hội Thành phố (là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch)

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn th, UBND các quận, huyện, thị xã tchức trin khai Kế hoạch và Chương trình hành động s19-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn Hà Nội.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng chuyên mục chính sách BHXH, BHYT trên Báo Hà Nội mới, Đài PT-TH Hà Nội; tăng thời lượng tuyên truyền về tình hình thực hiện luật BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW từ hệ thống truyền thanh cơ sở (xã, phường, thị trấn). Hàng năm, in tờ rơi tuyên truyền, pano áp phích, soạn thảo tài liệu tuyên truyền, tchức Hội nghị tọa đàm trực tiếp với người sử dụng lao động và người lao động.

- Tổ chức đào tạo cho cán bộ làm công tác thu tại các đại lý xã, phường, thị trấn; hưng dẫn thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến các doanh nghiệp.

- Hàng tháng, thống kê danh sách doanh nghiệp và số nợ BHXH, chuyển thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tiến hành các bưc thanh tra, xử phạt theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo UBND Thành phố biết để kịp thời chỉ đạo. Những doanh nghiệp cố tình trây ỳ không khắc phục, cơ quan BHXH lập hồ sơ khởi kiện ra Tòa án theo quy định.

- Hàng năm, xây dựng chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn để hoàn thành các mục tiêu từ nay đến năm 2020; tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT đúng đối tượng hưởng; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo kịp thời, an toàn.

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng xây dựng Đề án phát triển BHYT toàn dân trên địa bàn Thủ đô theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND Thành phố.

- Đẩy mnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo thuận lợi, giảm phiền hà cho người tham gia BHXH, BHYT. ng dụng tốt các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng phần mềm thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vi cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH với các cơ sở khám chữa bệnh.

2. Sở Y tế

- Củng c, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng nhu cầu của nhân dân nói chung và người có thẻ BHYT từ trạm y tế xã, phường đến bệnh viện Thành phố.

- Đẩy mnh cải cách thủ tục hành chính nhất là quy trình trong khám chữa bệnh tạo thuận lợi cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh.

- Tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện làm cơ sở kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Nâng cao chất lượng điều trị, giảm ngày điều trị một cách hợp lý, chống lạm dụng trong chỉ định sử dụng dịch vụ y tế và thuốc cho người bệnh. Xây dựng các cơ chế kiểm soát giá thuốc thanh toán bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo tổ chức khám chữa bệnh, thanh tra, giám sát việc bo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định. Trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT với người bệnh và cơ quan BHXH phải thống kê chính xác, công khai, minh bạch, thuận lợi, nhanh chóng.

- Nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh. Kiên quyết xử lý những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người bệnh đtiêu cực, vụ lợi cá nhân.

3. Sở Tài chính

- Hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mua BHYT theo quy định.

- Đề xuất hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng từ ngân sách của Thành phố như đối tượng học sinh ngoại thành, cận nghèo, nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu đến năm 2020.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu đến mọi người lao động trên địa bàn Thủ đô về chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT. Đồng thời, theo dõi tổng hợp kết quả thanh tra xử lý các đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp Luật về BHXH, Luật BHYT, báo cáo UBND Thành phố định kỳ 6 tháng 1 lần.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn; Phối hợp vi BHXH các quận, huyện, thị xã triển khai BHYT cho đối tượng cận nghèo.

- Thực hiện rà soát, lập danh sách việc mua, cấp thẻ BHYT hàng năm đúng, đủ đi tượng, tránh cấp trùng thẻ và kịp thời đến tận tay các đối tượng thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT đến mọi người dân trên địa bàn. Xác định tổ chức thu BHYT học sinh là trách nhiệm của mỗi nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện y tế trường học đảm bảo 100% các trường, 100% học sinh tham gia BHYT.

- Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh là một chỉ tiêu đánh giá thi đua của các trường.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phi hợp với BHXH Thành phố thực hiện đặt các tm panô trên tuyến đường lớn, các khu công nghiệp, kẻ vẽ, chăng, treo khẩu hiệu, băngzôn, áp phích cổ động, tờ rơi, tờ gấp... tạo sự quan tâm, chú ý của các tầng lớp nhân dân.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với BHXH Thành phố tuyên truyền bằng các hình thức: đăng tải các bài viết, nội dung tuyên truyền trên các báo, cổng Giao tiếp điện tử của Thành ph, Website các đơn vị trực thuộc.

8. Sở Kế hoch và Đầu tư

- Thực hiện tuyên truyn chính sách pháp luật v BHXH, BHYT ngay từ khi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đến đề nghị cấp phép đầu tư hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Cung cấp cho BHXH Thành phdanh sách doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh mới trong quý để BHXH Thành phố có cơ sở đối chiếu, phát triển mở rộng đi tượng tham gia.

- Tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT hàng năm vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

9. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với BHXH Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất có kế hoạch phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT đến các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi người dân Thủ đô thông qua chương trình “Tủ sách pháp luật”.

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến người sử dụng lao động, người lao động thông qua hệ thống công đoàn cơ sở.

- Phối hợp với BHXH Thành phố tham gia các hoạt động kiểm tra liên ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và khởi kiện các đơn vị sử dụng lao động không thực hiện pháp luật vBHXH, BHYT cho người lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức công đoàn để phát huy vai trò của tchức công đoàn trong các tổ chức doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi tham gia BHXH, BHYT cho người lao động.

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc tuyên truyền, vận động đến các hội viên, nhân dân, xã viên hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể ở cơ sở về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyn lợi tham gia BHXH, BHYT để người dân tự giác tham gia.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, kịp thời phản ánh, từ đó đề xuất sửa đổi những vấn đề chưa phù hợp.

12. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT của các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

- Phi hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật.

13. Cục thuế Thành phố:

Hàng năm, phối hợp với BHXH Hà Nội cung cấp danh sách các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, để làm cơ sở khai thác, phát trin đi tượng.

14. Thanh tra Thành phố

- Chủ trì, chđạo Tổ công tác liên ngành Thành phố (Thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND Thành phố) triển khai có hiệu quả công tác thu nợ tiền BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, giảm tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT của các đơn vị.

- Chỉ đạo phòng Thanh tra các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

15. Các cơ quan Báo, Đài Thành phố

- Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.

- Hỗ trợ, giảm kinh phí vi những nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

16. Tòa án nhân dân Thành phố: Chỉ đạo Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương tiến hành xét xử đối với những doanh nghiệp có snợ BHXH, BHYT lớn, kéo dài trên địa bàn đã được cơ quan BHXH khởi kiện theo quy định của pháp luật.

17. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn, xác định mục tiêu phấn đấu cụ thể từng năm để hoàn thành mục tiêu từ nay đến năm 2020; tập trung chỉ đạo quyết liệt đi với các đơn có tỷ lệ đi tượng tham gia BHXH, BHYT thấp.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, thống kê, định kỳ hàng quý lập, cung cấp danh sách các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá th, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn cho BHXH các quận, huyện, thị xã đkhai thác, mở rộng đi tượng tham gia.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, phối hp với BHXH các quận, huyện, thị xã thực hiện phát triển đối tượng tham gia, giải quyết đảm bảo quyền li cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT kịp thi, đúng quy định.

- Đề xuất HĐND quận, huyện, thị xã đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT là một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, hỗ trợ thêm mức đóng cho đối tượng cận nghèo, học sinh.

y ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc trin khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND Thành phố (qua BHXH Thành phố) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành ph; giao Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp với Văn phòng UBND Thành phtheo dõi, đôn đốc các s, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện; định kỳ hàng năm đề xuất UBND Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Bộ LĐTB&XH;
- BHXH Việt Nam
(để báo cáo);
- TT Thành y, TT HĐND TP (để báo cáo);
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
-
UBMTTQ TP;
- Ban Tuyên giáo TU, Văn phòng TU;
- Các S Ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH HN; Báo HNM, KTĐT;
- VPUB: CVP, PVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu82/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2013
Ngày hiệu lực23/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 Chương trình hành động 19 CTR/TU tại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 Chương trình hành động 19 CTR/TU tại Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu82/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành23/05/2013
        Ngày hiệu lực23/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 Chương trình hành động 19 CTR/TU tại Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 Chương trình hành động 19 CTR/TU tại Hà Nội

           • 23/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực