Văn bản khác 82/KH-UBND

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 tổ chức thực hiện ngày pháp luật do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 tổ chức thực hiện ngày pháp luật Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tchức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa ca Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng; nhằm cổ , khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các n bản hướng dẫn thi hành;

- Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu qu.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

"Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

2. Khẩu hiệu

- "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật";

- "Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";

- "Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh";

- "Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân";

- "Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân";

- "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật";

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC T CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

1. Nội dung

Ngày Pháp luật năm 2013 được tổ chức với nội dung cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong qun lý nhà nước và đời sống xã hội; những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật Đất đai (sa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)…;

- Các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế, trong đó có các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội vừa được Chính phủ ban hành, nhm thi hành nghiêm chỉnh Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật; thông tin vpháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm như: Biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp v đt đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo... qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật;

- Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của ngành địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiến pháp và pháp luật;

2. Hình thức

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật;

- Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới", Năm an toàn giao thông, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ v chun tiếp cận pháp luật ở cơ sở;

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013 qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính, phố, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai Ngày Pháp luật đm bảo hiệu quả.

3. Thi gian

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013 (Thứ bảy).

4. Kinh phí

Trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2013, các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện và huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân để thực hiện Ngày pháp luật đạt hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, hình thức, tài liệu để truyên truyền phù hợp, hiệu quả;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật

2. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Mở chuyên mục, chuyên trang về Ngày Pháp luật, nội dung tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; phổ biến, tuyên truyền về các văn bn pháp luật có liên quan trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

3. Các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật theo nội dung và hình thức nêu tại Mục III kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 25/11/2013.

4. UBND các huyện, thành phố

Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013 phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Báo cáo, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại địa phương về Sở Tư pháp trước ngày 28/11/2013.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật, đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng các quy định ca pháp luật

Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh; tng hợp báo cáo kết quả tchức thực hiện Ngày Pháp luật về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh trước ngày 30/11/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tnh;
- LĐVP, TH.
- Các s, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tnh;
- Công an tỉnh, BCHQS tỉnh,
- TAND tnh, VKSND tnh;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu82/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2013
Ngày hiệu lực11/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 tổ chức thực hiện ngày pháp luật Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 tổ chức thực hiện ngày pháp luật Bắc Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu82/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành11/10/2013
        Ngày hiệu lực11/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 tổ chức thực hiện ngày pháp luật Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 tổ chức thực hiện ngày pháp luật Bắc Giang

           • 11/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực