Văn bản khác 827/KH-UBND

Kế hoạch 827/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 827/KH-UBND nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/KH-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phQuy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thtướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tnh đã ban hành Công văn số 3611/UBND-TH ngày 05/6/2015 giao các sở, ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện. Để cụ thể hóa và tập trung triển khai các văn bản nêu trên, Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phQuy định cơ chế tự chcủa đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tt là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) thuộc Tỉnh quản lý.

2. Ban hành những quy định thuộc phạm vi thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính ph và các nội dung Chính phủ giao cho địa phương quy định.

3. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

4. Xây dựng nội dung, chương trình phối hợp gia các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đảm bảo tiến độ, lộ trình của Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Quyết định số 695/QĐ-TTg) và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phbiến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Quyết định số 695/QĐ-TTg và các văn bản liên quan đến các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương.

2. Các sở, ban, ngành theo phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành hướng dẫn và trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định (về nội dung thuộc lĩnh vực do Sở, ngành quản lý) để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

2.1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Tnh quản lý.

2.2. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực do Tnh quản lý.

2.3. Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Tnh.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức thực hiện các nội dung khác về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

(Có Phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân công, bo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các nội dung đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công trên các phương tiện truyền thông nhm nâng cao nhận thức về vấn đề này.

3. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng chtrì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực mình quản lý.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về thực hiện cơ chế tự chcủa các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Thtrưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm:

- Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định; tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước giao, thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo hoạt động, kiểm toán theo quy định; trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý theo quy định.

- Thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Sở Nội vụ để nghiên cứu, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài Chính (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- CV: KTTH;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Kế hoạch số 827/KH-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Y tế;

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kthuật áp dụng trong lĩnh vực Y tế; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp Y tế;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lp thuc lĩnh vực Y tế.

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

2

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chcủa đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

3

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quhoạt động của đơn vị sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lp thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

4

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ;

- Ban hành, sa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp Khoa học và Công nghệ;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lp thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

5

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; tiêu chí, tiêu chuẩn cht lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp Thông tin và Truyền thông;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lp thuc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyn thông

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

6

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quhoạt động của đơn vị sự nghiệp Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lp thuc lĩnh vc Lao động, Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

7

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lp thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

8

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

9

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận ti;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải;

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Giao thông vận tải; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quhoạt động của đơn vị sự nghiệp Giao thông vận tải;

- Hướng dn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

10

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Công thương;

- Ban hành, sửa đi, bsung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Công thương; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kim định cht lượng dịch vụ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp Công thương;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Công thương

Sở Công thương

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

11

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng;

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Xây dựng;

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực Xây dựng; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp Xây dựng;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị

Quý I/2016

12

Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý của đơn vị sự nghiệp công; hướng dn nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm; thẩm quyền, trình tự, thtục quyết định số lượng vị trí việc làm; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp xác định số lượng người làm việc trên cơ sở đnh biên bình quân các năm trước

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Quý I/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 827/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu827/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 827/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 827/KH-UBND nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 827/KH-UBND nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu827/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 827/KH-UBND nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 827/KH-UBND nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An 2015

           • 24/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực