Văn bản khác 83/KH-UBND

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 của tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 83/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040 CỦA TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế về hoạt động viễn thám.

- Ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đi khí hậu.

- Đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu viễn thám của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và người dân.

2. Yêu cầu

- Phát triển, ứng dụng công nghệ phải có trọng tâm, trọng điểm phù hp với điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Thông tin, dữ liệu sản phẩm viễn thám phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và được chia sẻ, sử dụng có hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhim v

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 của tỉnh Cà Mau (sau đây gọi là Kế hoạch), nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, đã được xác định tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (sau đây gọi là Quyết định số 149/QĐ-TTg).

Kế hoạch tập trung vào thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Đẩy mạnh quản lý nhà nước về viễn thám trên địa bàn tỉnh

- Quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám, lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý;

- Kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thám thuộc phạm vi quản lý;

- Hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình hoạt động viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

b) Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về viễn thám, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về viễn thám.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám

- Thu thập tài liệu ảnh viễn thám trên địa bàn tỉnh đã được sử dụng trong các dự án trước đây;

- Xây dựng, cập nhật, lưu trữ công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng thuộc phạm vi quản lý;

- Cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý, bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu có), để tích hp vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, ứng phó với biến đi khí hậu phục vụ phát trin kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong các lĩnh vực của tỉnh quản lý;

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám định kỳ hàng năm, 05 năm và theo nhiệm vụ đột xuất nhà nước giao, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hp và thống nhất việc thu nhận;

- Quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

- Phối hp với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Phụ lục kèm theo Quyết đnh số 149/QĐ-TTg .

đ) Nghiên cứu khoa học và hp tác quốc tế.

2. Giải pháp thực hiện

a) Công tác chỉ đạo thực hiện

- Áp dụng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Rà soát, xây dựng quy định về hoạt động viễn thám trên địa bàn tỉnh Cà Mau trên cơ sở Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về hoạt động viễn thám;

- Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám trên các phương tiện thông tin, trong các hội nghị chuyên ngành hoặc trong các hội nghị triển khai các dự án ứng dụng công nghệ viễn thám trên địa bàn tỉnh.

b) Về kỹ thuật và công nghệ

- Bổ sung phương tiện, cơ sở vật chất, nâng cao khả năng đáp ứng về mặt kỹ thuật - công nghệ cho các cơ quan quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Sử dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến thực hiện quét, nắn ảnh để khôi phục, lưu trữ tài liệu ảnh viễn thám đã có trên địa bàn tỉnh.

c) Về nguồn nhân lực

- Bổ sung, kiện toàn về số lượng, chất lượng cán bộ trong các tổ chức chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ được giao;

- Đào tạo nguồn nhân lực viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được nhu cầu. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý và cán bộ lưu trữ dữ liệu viễn thám;

- Đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện được tham gia vào hoạt động viễn thám trên địa bàn tỉnh;

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các viện nghiên cứu trong việc đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác quản lý.

III. KINH PHÍ

1. Huy động nguồn vốn

a) Nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo các quy định hiện hành;

b) Lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác;

c) Nguồn vốn ODA (nếu có);

d) Các nguồn vốn huy động hp pháp khác.

2. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư viễn thám

a) Ngân sách Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật, sản phẩm viễn thám;

b) Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các hoạt động viễn thám theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám trên địa bàn tỉnh. Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Viễn thám quốc gia) trên cơ sở báo cáo định kỳ hàng năm (trước 15 tháng 11) của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tchức có liên quan về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám, trong đó dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải cao được cập nhật hàng năm, dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải siêu cao được cập nhật 05 năm một lần phủ trùm địa bàn tỉnh và hàng năm cho khu vực đô thị.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt động viễn thám; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, ứng phó với biến đi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Quyết định số 149/QĐ-TTg và tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo phù hp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thám.

- Tổng hp, báo cáo tiến độ, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

2. Sở Kế hoch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan thm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đề án, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ viễn thám theo quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính

Hàng năm cân đối, phân bổ nguồn kinh phí cho các hoạt động trong kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước được giao, bao gồm kinh phí cho việc thực hiện các đề án, dự án liên quan đến ứng dụng công nghệ viễn thám và kinh phí thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám.

4. SKhoa học và Công nghệ

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Chi tiết phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch đối với các sở, ban, ngành tại Phụ lục kèm theo. Trong đó, đối với những nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án chưa có chủ trương của cấp thẩm quyền, phải báo cáo, tham mưu đề xuất cấp thm quyn xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- C
ác Sở: TN&MT, NV, KH&ĐT, TC, KH&CN, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Bộ Ch
huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Viễn thám quốc gia;
- UBND các huyện, TP.
HCM;
- LĐVP (Kiều Trung Tính);
- Phòng NN-TN (Q);
- Lưu: VT. Tr 22/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
(Kèm theo Kế hoạch 83/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT

Tên nhiệm v

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Thời gian trình phê duyệt

1

Tăng cường năng lực quản lý viễn thám

 

 

 

1.1

Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ phát triển và ứng dụng viễn thám

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

2020

1.2

Chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về viễn thám cho cán bộ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Viễn thám quốc gia

2020

2

Ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

 

 

2.1

Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám địa phương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia)

2019

2.2

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý đất đai (kiểm kê đất đai; giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia)

2019

2.3

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý môi trường (giám sát ô nhim môi trường nước mặt, môi trường không khí)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia)

2019

2.4

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát biến động đường bờ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Giám sát tài nguyên và biến đổi khí hậu (Cục Viễn thám quốc gia)

2020

2.5

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý biển và hải đảo

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia)

2020

2.6

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đài Viễn thám trung ương (Cục Viễn thám quốc gia)

2021

2.7

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý xây dựng và quy hoạch đô thị

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia)

2020

2.8

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quy hoạch giao thông

Sở Giao thông vận tải

Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Triển khai công nghệ, viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia)

2020

2.9

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia)

2020

3

Các nhiệm vụ phối hp với các bộ, ngành Trung ương

 

 

 

3.1

Đề án Giám sát tài nguyên và môi trường bng công nghệ viễn thám

Bộ Tài nguyên và Môi trường

S Tài nguyên và Môi trường

2019

3.2

Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quc phòng - an ninh”

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh Cà Mau

2020

3.3

Đề án Xây dựng cơ chế, chính sách về viễn thám (trong đó hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực viễn thám, chế thu nhận, chia sẻ thông tin, dữ liệu viễn thám)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

2022

3.4

Đ án Phát triển hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám (trong đó có kế hoạch phát triển trạm thu)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

2025

3.5

Đề án ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

2020

3.6

Đề án ứng dụng viễn thám phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia Việt Nam

Bộ Công an

Công an tỉnh

2020

3.7

Đề án Nghiên cứu, phát triển vệ tinh viễn thám

Bộ Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

2021

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu83/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 83/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 83/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu83/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Văn Sử
        Ngày ban hành02/07/2019
        Ngày hiệu lực02/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 83/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 83/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia tỉnh Cà Mau

             • 02/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực