Văn bản khác 83/KH-UBND

Kế hoạch 83/KH-UBND về đào tạo và tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội năm 2016 Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 83/KH-UBND đào tạo tập huấn kỹ năng nghề cán bộ nhân viên Thành phố Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN KỸ NĂNG NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, CNG TÁC VIÊN LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 và Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 03/11/2011 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo và tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội trên địa bàn Thành phố năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Đào tạo và tập huấn kỹ năng về nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên đang làm công tác xã hội trên địa bàn Thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng và đảm bảo về chất lượng, góp phần thực hiện tốt hệ thng chính sách an sinh xã hội Thành phố.

2. Yêu cầu.

- Tổ chức mở lớp, quản lý lớp học theo đúng quy định hiện hành.

- Đào tạo 01 lớp sơ cấp nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội II thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tập huấn một số kỹ năng nghề công tác xã hội cơ bản, thiết thực phục vụ cho công việc, phù hợp theo từng loại hình đào tạo của cán bộ, nhân viên, cộng tác viên đang làm công tác xã hội.

- Giảng viên tham gia giảng dạy các lớp học có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

- Học viên tham dự các lớp học thực hiện đúng nội quy, quy chế học tập.

II. NỘI DUNG

1. Đơn vị chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Các đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã.

3. Chương trình

3.1. Chương trình “Đào tạo nghề công tác xã hội trình độ sơ cấp”

a. Nội dung:

Theo chương trình, giáo trình dạy nghề Công tác xã hội trình độ sơ cấp.

b. Đối tượng:

Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội II thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

c. Số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức:

- Số lượng người được tập huấn: 35 người.

- Số lớp: 01 lớp.

- Số tiết học: 300 tiết (gồm 90 tiết lý thuyết và 210 tiết thực hành).

- Thời gian: 03 tháng (dự kiến khai giảng: tháng 4/2016).

- Địa điểm: Trung tâm Bo trợ xã hội II

(xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

- Quản lý lớp học: mỗi lớp được bố trí 01 giáo viên chủ nhiệm, 01 cán bộ quản lý, 01 lớp trưởng và 01 lớp phó phụ trách.

3.2. Chương trình “Tập huấn kỹ năng Công tác xã hội”

a. Nội dung:

- Các kiến thức chung về nghề công tác xã hội.

- Kỹ năng tham vấn trong công tác xã hội.

- Kỹ năng quản lý trường hợp trong công tác xã hội.

- Các kỹ năng công tác xã hội trong làm việc với nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nhim HIV, người có công với cách mạng.

b. Đối tượng:

Cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội tại các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và các thôn, tổ dân phố.

c. Số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức:

- Số lượng người được tập huấn: 1.018 người.

- Số lớp: 11 lớp.

- Thời gian tổ chức: 04 ngày/lớp (dự kiến thực hiện: tháng 5,6,7,8/2016).

- Địa điểm tổ chức: Căn cứ tình hình thực tế học viên đăng ký tham dự các lớp học, ban tổ chức sẽ bố trí địa điểm phù hợp trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian tổ chức lớp học sẽ thông báo cụ thể trong Giấy triệu tập học viên

- Quản lý lớp học: mỗi lớp được bố trí 01 cán bộ quản lý.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

Kinh phí tổ chức lớp Đào tạo nghề Công tác xã hội sơ cấp, các lớp tập huấn công tác xã hội dành cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên làm công tác xã hội của Thành phố đã được bố trí trong dự toán giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội năm 2016.

Các mức chi, nội dung chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của liên Bộ Tài chính và Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và thực hiện kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của BTài chính quy định việc lập dự toán quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; Ra quyết định mở lớp đào tạo nghề công tác xã hội trình độ sơ cấp ngh, các lớp tập huấn kỹ năng công tác xã hội. Xây dựng kế hoạch chi tiết của từng lớp học, triệu tập học viên.

- Ký hợp đồng với các cá nhân, tổ chức có chuyên môn phù hợp để đào tạo và tập huấn.

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát hoạt động của lớp học đúng quy định và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

- Cử cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý, kiểm tra, triển khai kế hoạch đào tạo công tác xã hội.

2. Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

3. UBND các quận, huyện, thị xã

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội triệu tập học viên theo thời gian quy định và quản lý học viên thuộc địa bàn trong thời gian học tập; Tạo điều kiện về quỹ thời gian để cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập hun kỹ năng công tác xã hội theo quy định.

4. Học viên

- Cán bộ, nhân viên được cử dự tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức công tác xã hội có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo cán bộ công chức của Nhà nước và Thành phố.

- Trường hợp học viên tự ý bỏ học phải đền bù kinh phí theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bồi dưỡng, đào tạo công chức.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo và tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội trên địa bàn Thành phố năm 2016. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cu các sở, ban, ngành Thành phố liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn To
n;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, N.N.Sơn, các phòng KGVX, KT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu83/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2016
Ngày hiệu lực28/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 83/KH-UBND đào tạo tập huấn kỹ năng nghề cán bộ nhân viên Thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 83/KH-UBND đào tạo tập huấn kỹ năng nghề cán bộ nhân viên Thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu83/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành28/04/2016
        Ngày hiệu lực28/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 83/KH-UBND đào tạo tập huấn kỹ năng nghề cán bộ nhân viên Thành phố Hà Nội 2016

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 83/KH-UBND đào tạo tập huấn kỹ năng nghề cán bộ nhân viên Thành phố Hà Nội 2016

         • 28/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực