Văn bản khác 8332/KH-UBND

Kế hoạch 8332/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 8332/KH-UBND thực hiện 404/QĐ-TTg duyệt đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Đồng Nai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8332/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 404/QĐ-TTG NGÀY 27/3/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là Quyết định số 404/QĐ-TTg) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục phổ thông cùng cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân đối với việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thônggóp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục và phát triển con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

b) Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình triển khai thực hiện của các bộ, ngành Trung ương có liên quan đạt kết quả tốt.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

b) Phối hợp đồng bộ, kịp thời trong việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện có kết quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan đến việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch số 10046/KH-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 194-KH/TU của Tỉnh ủy. Trên cơ sở nội dung Quyết định số 404/QĐ-TTg quán triệt mục tiêu, định hướng, giải pháp, lộ trình thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục quán triệt nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kế hoạch số 194-KH/TU, Kế hoạch số 10046/KH-UBND; triển khai phổ biến nội dung Quyết định số 404/QĐ-TTg đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh để hiểu biết, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Các cơ quan chức năng, các đoàn thể, tổ chức xã hội cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) quán triệt nội dung các văn bản nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức có liên quan để kịp thời, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ được giao.

- Các cơ quan có chức năng truyền thông, báo, đài trên địa bàn tỉnh và địa phương phối hợp tuyên truyền nội dung các chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy hiệu quả sự tham gia của xã hội.

b) Tăng cường thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội

- Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tiếp tục đẩy mạnh củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông theo định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chú trọng hơn nữa nội dung giáo dục lòng yêu nước, yêu lao động, lòng nhân ái, tôn trọng pháp luật,…

- Các cơ quan quản lý giáo dục tăng cường chỉ đạo công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn - đội và hoạt động chuyên môn trong cơ sở giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục phổ thông đẩy mạnh việc đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn - đội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục học sinh trong từng môn học; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tăng cường và nâng cao hiệu quả sự phối hợp với gia đình học sinh, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc chăm lo, giáo dục học sinh.

- Các cơ quan chức năng chuyên ngành có liên quan, các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Khuyến học, Ban Đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể, tổ chức xã hội khác tiếp tục quan tâm, phối hợp kịp thời với nhà trường để giáo dục học sinh có hiệu quả cao.

c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Căn cứ nội dung Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; dựa vào tình hình thực tế của địa phương các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kịp thời kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức mình quản lý. Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể xã hội phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công tổ chức thực hiện, lộ trình thực hiện; chú trọng sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức; đảm bảo có sự kết hợp triển khai chặt chẽ với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được ban hành hoặc sẽ được ban hành trong thời gian tới.

d) Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông

- Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch, đề án, dự án, quy hoạch tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để đáp ứng được yêu cầu triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đã có; đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung kịp thời, đầy đủ, đảm bảo về chất lượng đáp ứng được yêu cầu triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm các điều kiện triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt; kịp thời tham mưu cơ quan chức năng có thẩm quyền xây dựng kế hoạch triển khai các đề án của Chính phủ có liên quan nêu tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Kế hoạch số 10046/KH-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

đ) Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Thống nhất biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương, toàn tỉnh triển khai đưa vào chương trình giáo dục của địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, sinh hoạt, tìm hiểu, học tập trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn - đội cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng có liên quan và UBND cấp huyện rà soát các tài liệu giáo dục của địa phương đã có để biên soạn, thẩm định, phát hành tài liệu phù hợp với tình hình mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành chức năng có liên quan; tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả.

- Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các cấp học phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

e) Tổ chức triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông

- Căn cứ lộ trình của Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai áp dụng cuốn chiếu trong các cấp học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan và UBND cấp huyện đảm bảo các điều kiện và tổ chức triển khai đúng quy định việc áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo lộ trình.

2. Lộ trình thực hiện

a) Giai đoạn 01: (Từ nay đến tháng 6/2016)

- Tổ chức thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của sở, ban, ngành chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan và UBND cấp huyện để triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh, của sở, ban, ngành chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan và UBND cấp huyện để triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ có liên quan với đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp huyện giai đoạn 2015 - 2023.

b) Giai đoạn 02: (Từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2018)

- Tiếp tục tổ chức thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương áp dụng chung cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung của Trung ương quy định về chế độ, chính sách, liên quan đến việc thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới.

c) Giai đoạn 03: (Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2023)

- Tiếp tục tổ chức thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh.

- Từ năm học 2018 - 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nhà trường, giáo viên chủ động trong việc lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với thực tế, điều kiện nhà trường phục vụ cho việc dạy và học.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

- Đánh giá chương trình giáo dục phổ thông mới trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Nhu cầu kinh phí

a) Sử dụng ngân sách Nhà nước

- Biên soạn, phát hành tài liệu giáo dục của địa phương phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Trang bị bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết các chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

b) Huy động kinh phí của các nguồn lực khác để triển khai các hoạt động khác của đề án không sử dụng kinh phí của Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi toàn tỉnh theo từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2023.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, UBND cấp huyện tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt và ban hành các kế hoạch triển khai các đề án của Chính phủ trong thời gian tới có liên quan đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

d) Xây dựng kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch này đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trong các nhiệm vụ có liên quan; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo trong phạm vi toàn tỉnh theo từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh bố trí, cân đối nguồn vốn để thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh theo quy định; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh

Xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan để thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan

Xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan để thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao để đổi mới chương trình, sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Trường Đại học Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch này.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia phổ biến, thực hiện, vận động các tổ chức, Nhân dân tích cực tham gia và giám sát thực hiện Kế hoạch này.

8. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trong phạm vi quản lý Nhà nước trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội theo định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

b) Xây dựng kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội của địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo trong từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan và UBND cấp huyện chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8332/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu8332/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2015
Ngày hiệu lực14/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8332/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 8332/KH-UBND thực hiện 404/QĐ-TTg duyệt đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Đồng Nai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 8332/KH-UBND thực hiện 404/QĐ-TTg duyệt đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Đồng Nai 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu8332/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành14/10/2015
        Ngày hiệu lực14/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 8332/KH-UBND thực hiện 404/QĐ-TTg duyệt đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Đồng Nai 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 8332/KH-UBND thực hiện 404/QĐ-TTg duyệt đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Đồng Nai 2015

           • 14/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực