Văn bản khác 84/KH-UBND

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 84/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phú Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Để triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, góp phần phát triển hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

b) Phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định tới các cơ quan, ban, ngành, cơ quan Toà án nhân dân các cấp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp ở địa phương.

c) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan và tạo điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định.

c) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

Tổ chức giới thiệu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các cơ quan tư pháp các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến với cán bộ và nhân dân, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

2. Kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Xây dựng Quyết định giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

3. Công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Xây dựng các thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trình UBND tỉnh ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

4. Lập, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp lập và công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương. Danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi báo cáo Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

5. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh

Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức và hoạt động của Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

6. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Phú Yên; các sở, ngành có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Ban Nội chính;
- Các sở, ngành liên quan
- Lưu: VT, NC(Th).

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu84/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2015
Ngày hiệu lực24/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 84/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 84/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu84/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành24/06/2015
        Ngày hiệu lực24/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 84/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phú Yên

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 84/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phú Yên

             • 24/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực