Văn bản khác 84/KH-UBND

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 84/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019- 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Ủy đảng, người đứng đầu chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn; các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lp nhân dân.

3. Tổ chức thực hiện toàn diện, thường xuyên, đồng bộ các chủ trương, giải pháp; nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ công tác đảm bảo an toàn giao thông; phấn đấu hàng năm toàn tỉnh kiềm chế, kéo giảm từ 5% - 10% tai nạn giao thông; đồng thời không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4. Các sở, ban, ngành, các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch trin khai thực hiện và giao trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân đơn vị liên quan, có lộ trình triển khai rõ ràng cũng như công tác kiểm tra, giám sát tiến độ; có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quý, 06 tháng và 01 năm.

5. Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng đối với tập thể Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban An toàn giao thông cấp huyện, cấp xã nếu trong năm đxảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên nhân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhưng chưa khắc phục (điểm đen, điểm nguy cơ tiềm n về tai nạn giao thông; đường dân sinh, lối đi tự phát...).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) toàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 để bổ sung vào chiến lược bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2020 - 2030 cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó tập trung vào nội dung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng, kết nối các hệ thống, mạng lưới giao thông phù hợp từng giai đoạn phát trin.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật van toàn giao thông vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ Đảng của các cơ quan, đơn vị; các đoàn thể, tchức chính trị - xã hội đến ở cơ sở.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của lực lượng chức năng trong nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thng kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải; nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ; có các giải pháp giảm giá cước thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, liên vùng và liên tỉnh.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp ln thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị, các tuyến đường huyết mạch.

8. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng; bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điu chỉnh, sp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị; đảm bảo phù hợp với kết cu hạ tng giao thông và năng lực vận tải công cộng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, văn hóa giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tchức chính trị - xã hội; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến mạnh mẽ về hành vi của người tham gia giao thông.

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong dịp lễ, tết và các vấn đề nóng, nổi cộm, các bất cập; nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Phối hợp sản xuất các sản phẩm truyền thông về trật tự an toàn giao thông, để tuyên truyền thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh (phóng sự, thông điệp, áp phích, tờ rơi, tài liệu...).

- Đôn đốc, kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các địa phương có tình hình trật tự ATGT phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao; việc thực hiện Chương trình phối hợp về bảo đảm trật tự ATGT với các sở, ngành và các đơn vị phối hợp liên tịch.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, thân nhân của nạn nhân gặp tai nạn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

- Duy trì số điện thoại đường dây nóng về tình hình trật tự ATGT, ùn tắc giao thông; có cơ chế và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên quan, bao gồm thông tin, báo cáo về các vụ va chạm, tai nạn giao thông, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

2. Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải, đã đăng ký danh mục văn bản giai đoạn 2019 - 2021 đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức, bảo đảm ATGT tại các công trình vừa thi công vừa khai thác. Rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở các điểm giao cắt trên các tuyến đường Quốc lộ, Đường tỉnh.

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, đường st.

- Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa chưa đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định.

- Triển khai chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nhm kéo giảm tai nạn giao thông, chng ùn tc giao thông và ô nhim môi trường; lồng ghép vào các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch của ngành giao thông vận tải.

- Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật v an toàn giao thông đi với các đơn vị kinh doanh vận tải; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra dấu hiệu sử dụng chất ma túy.

- Phối hp với Công an tỉnh tăng cường phối hp, kết nối, chia s, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt trật tự ATGT với công tác quản lý cấp giy phép lái xe đbảo đảm không cp giy phép lái xe cho lái xe trong thời gian bị tước giy phép lái xe; kim tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xe chở quá tải trọng, lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy...;

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; hoàn thiện quy trình giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép điều khiển phương tiện. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên; thông báo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ảnh của người dân vvi phạm, tiêu cực.

3. Công an tỉnh

- Đẩy nhanh tiến độ đề án đầu tư lắp đặt hệ thống camera để giám sát, chỉ huy điu hành giao thông và xử lý vi phạm giao thông; xây dựng và vận hành Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông đảm bảo kết nối và xử lý dữ liệu camera từ các cơ quan, tổ chức khác để phục vụ công tác bảo đảm an toàn giao thông gn với an ninh trật tự.

- Tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức được giao quản lý. Tập trung xử lý hành vi điu khin phương tiện vi phạm nồng độ cồn; vi phạm quy định tốc độ; sử dụng điện thoại di động khi lái xe; không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; không đội mũ bảo him khi đi mô tô, xe gn máy, xe đạp điện; các vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và trọng tải của xe ô tô chở khách từ 09 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên. Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tập trung đua xe trái phép.

- Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cu thành tội phạm phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ttụng đ kiên quyết xử lý bng pháp luật hình sự.

- Thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, chủ động phát hiện các bất hợp lý, sai sót về tổ chức giao thông để kiến nghị khc phục; kịp thời kiến nghị xử lý các “điểm đen”, các điểm, đoạn đường tim n nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

- Tăng cường năng lực, thường xuyên diễn tập chỉ huy và phối hợp lực lượng giữa Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ và đường thủy nội địa.

4. Sở Y tế

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông cho hệ thống cấp cứu 115 và Bệnh viện đa khoa các cấp huyện, đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân trong thời gian ngn nht sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu cấp cứu.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cấp huyện, xã xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra; xây dựng tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tại hin trường tai nạn cho người tham gia giao thông; hướng dẫn trang bị dụng cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông.

- Chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan thống kê báo cáo các trường hợp tai nạn giao thông được tiếp nhận tại các cơ sở y tế. Báo cáo quý, 6 tháng và năm về các trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại các bệnh viện.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo; các Trường Đại học, Cao đẳng

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông, thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; tiếp tục nghiên cứu triển khai các tài liệu Văn hóa giao thôngcho học sinh các cấp.

6. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị, đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng các yêu cầu về ATGT.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan Báo, Đài của địa phương tăng cường tuyên truyn, ph biến quy định pháp luật vtrật tự ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn, cảnh báo các nguy cơ và nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; phê phán các hành vi ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông; vận động nhân dân phòng chống tác hại của rượu bia, thực hiện thông điệp “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT; tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu giảm số vụ tai nạn, giảm số người chết và bị thương trong quân đội từ 5%-10%. Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là đối với xe ô tô quân sự. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT gây hậu quả nghiêm họng. Đồng thời tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện quân sự.

- Chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng tuyệt đối không cho các phương tiện ra bin khi phương tiện không đảm bảo điu kiện an toàn; nht là phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở khách tham quan, du lịch.... Tổ chức huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn trên biển, trên các tuyến đường thủy nội địa cho lực lượng trong toàn quân.

9. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn đối với các phương tiện hoạt động tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được giao quản lý. Kiên quyết không cấp phép rời cảng, bến khi phương tiện không đủ điều kiện an toàn; xử lý nghiêm các hành vi điều kiện an toàn theo quy định... Thường xuyên kiểm tra, đ xut giải pháp đảm bảo thông lung hàng hải trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Tài chính

Tham mưu phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; tiếp tục phối hp Ban An toàn giao thông tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự ATGT cho cấp tỉnh.

11. Sở Tư pháp

Tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền về trật tự ATGT vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Chủ trì phối hp với các cơ quan có liên quan, tchức kim tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông.

12. Sở Văn hóa và Thể thao

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa giao thông an toàn thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ để loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

13. Sở Công Thương

Chủ trì phối hp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy... giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải ưu tiên phân bổ nguồn đầu tư trung, dài hạn, các nguồn dự phòng và hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải; thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhim môi trường.

15. Các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến xã, phường, thị trấn, ấp, khóm, khu dân cư; tiếp tục đưa văn hóa giao thông vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển mô tô, xe gắn máy; thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn, ngư phủ; phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn. Các thông điệp tuyên truyền như: “Không lái xe sau khi uống rượu bia”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Quan sát an toàn khi đi từ đường phụ ra đường chính”, “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện” ...

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021 và kế hoạch triển khai, dự toán ngân sách thực hiện hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để thực hiện phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính vtrật tự ATGT cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tc giao thông. Xác định nhiệm vụ bảo đảm trật tự an ATGT, chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhim môi trường từ hoạt động giao thông vận tải là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên phải sơ, tổng kết, đánh giá để đề ra các giải pháp phù hp.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, ùn tc giao thông và ô nhim môi trường; phát huy vai trò của các tchức chính trị - xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ tuyên truyền hiện đại để tạo chuyển biến trong hành vi của người tham gia giao thông.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự ATGT; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bt buộc đội mũ bảo him đi với người đi mô tô, xe gn máy, xe đạp điện. Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, công tác giải tỏa vật chướng ngại trên các tuyến sông, chống các hành vi tái chiếm sau giải tỏa.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; quản lý sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; sắp xếp hợp lý các hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe, kinh doanh, buôn bán.... phải đảm bảo trật tự ATGT và không ảnh hưởng đến đời sống của bộ phận dân nghèo sống phụ thuộc vỉa hè.

- Chỉ đạo các phòng, ban; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn vận động các đoàn thể tham gia cảnh giới, bảo đảm ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ; sử dụng quỹ bảo trì đường bộ và huy động nhân dân tham gia làm gờ giảm tc và cm bin cảnh báo nguy him từ đường phụ ra đường chính. Gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cấp huyện, xã nếu để đấu nối công trình đường bộ trái phép, đò ngang không phép xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ đạt hiệu quả cao nhất. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh) trước ngày 05/12 hàng năm.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/12 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (A và B);
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang;
- TT. Tỉnh
y; TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, CQ, ĐT);
- Ban ATGT tỉnh;
- Báo KG; Đài PT&TH KG;
- BCH Bộ đội BP; Cảng vụ Hàng hải KG;
-
UBND các huyện, thành phố;
- Website Kiên Giang;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, cvquoc, (
01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu84/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 84/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 84/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu84/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Anh Nhịn
        Ngày ban hành24/05/2019
        Ngày hiệu lực24/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 84/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 84/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Kiên Giang

           • 24/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực