Văn bản khác 84/KH-UBND

Kế hoạch 84/KH-UBND phổ biến Luật Thủ đô và văn bản hướng dẫn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

Nội dung toàn văn Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2013 phổ biến Luật Thủ đô văn bản hướng dẫn tại Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 84/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN LUẬT THỦ ĐÔ VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Luật Thủ đô được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012 tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực từ ngày 01/07/2013. Thực hiện Quyết định s353/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn thành ph năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật nhằm giúp cho cán bộ, công chức, mọi tng lớp nhân dân hiu, nm vng vý nghĩa, sự cần thiết, nội dung cơ bản của Luật Thủ đô, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tchức, cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

2. Yêu cầu

Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành phải được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn tiến hành phổ biến sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng để đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nội dung, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung chủ yếu của Luật Thủ đô, tình hình xây dựng các văn bản quy phạm triển khai thi hành Luật Thủ đô (thuộc thẩm quyền Trung ương và thành phố Hà Nội).

- Đi tượng: đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã; đội ngũ báo cáo viên pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

- Đơn vị thực hiện: các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, và UBND các xã, phường, thị trấn.

1.2. In ấn và phát hành Luật Thủ đô tới các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn,

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp Hà Nội

1.3. Tổ chức thực hiện các chuyên mục, tin, bài, phóng sự phổ biến Luật Thủ đô.

- Cơ quan thực hiện: Các báo và Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Cổng giao tiếp điện tử UBND thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin truyền thông, Sở Tư pháp Hà Nội.

2. Nội dung, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

2.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Thủ đô theo từng lĩnh vực.

- Đối tượng: đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức từ thành phđến quận, huyện, phường, xã và quần chúng nhân dân;

- Đơn vị thực hiện: UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn.

2.2. Biên soạn tài liệu hỏi - đáp, tờ gấp về Luật Thủ đô và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, in và phát tới cán bộ và nhân dân.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp Hà Nội - Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố.

2.3. Tổ chức thực hiện truyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa triển khai thi hành Luật Thủ đô tại các chuyên mục pháp luật, các bui tọa đàm, phóng sự, tiu phm.

- Nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm được thể hiện trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, Nghị quyết của Hội đng nhân dân Thành phố, Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô ở các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đt đai, nhà ở, giao thông, môi trường, dân cư, xử phạt vi phạm hành chính...

- Cơ quan thực hiện: Báo Hà Nội mới, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo kinh tế đô thị, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Cổng giao tiếp điện tử thành phvà qua hệ thống truyền thanh quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp Hà Nội, Sở Thông tin và truyền thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố chủ trì, phi hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức phổ biến Luật Thủ đô; cung cấp báo cáo viên pháp luật phổ biến Luật Thủ đô; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô tại các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố; Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền các văn bản có liên quan đến việc áp dụng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, đất đai và xây dựng trên địa bàn Thành phố. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện với UBND Thành ph.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phdành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các chuyên trang, chuyên mục pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các chuyên mục, chuyên trang pháp luật của các cơ quan thông tin đại chúng Thành phố.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức thực hiện phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô trong lĩnh vực giáo dục cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên thuộc sự quản lý của ngành. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyn việc thực hiện Qui định các tiêu chí vcơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, dịch vụ cht lượng cao áp dng tại một scơ sở giáo dục mm non, giáo dục ph thông thực hiện mô hình trường cht lượng cao và Qui định bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phthông để áp dụng đi với các cơ sở giáo dục mầm non, ph thông cht lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

4. Sở Ni v

Triển khai thực hiện phổ biến Luật Thủ đô và văn bản hướng dn thi hành Luật Thủ đô liên quan đội ngũ cán bộ công chức của các Sở, ban, ngành thành phố. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyn chính sách trọng dụng nhân tài của thành phHà Nội thực hiện Luật Thủ đô.

5. Sở Khoa học công nghệ

Triển khai thực hiện phổ biến Luật Thủ đô và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ cho các đơn vị, cơ sở trực thuộc. Chủ trì phi hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyn Chính sách ưu đãi đi với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thành phHà Nội theo qui định.

6. Sở Xây dựng

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở và xử phạt vi phạm hành chính vxây dựng cho cán bộ của ngành và nhân dân bng nhiu hình thức, phù hp đối tượng; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan đến nhiệm vụ của ngành tại các văn bản này.

7. Công an thành phố

Triển khai thực hiện phổ biến Luật Thủ đô và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô liên quan đến lĩnh vực dân cư và xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, chiến sỹ trong ngành và nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định có liên quan đến nhiệm vụ của ngành tại các văn bản này.

8. S Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thủ đô và văn bản hướng dn thi hành Luật Thủ đô liên quan đến ngành, đảm bảo hiệu quả, thiết thực

9. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô và văn bản hướng dn thi hành Luật Thủ đô liên quan đến các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bng để thực hiện các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thành phố cho cán bộ và nhân dân Thủ đô đảm bảo thực hiện hiệu quả, thiết thực.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Triển khai thực hiện phổ biến Luật Thủ đô và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô liên quan đến lĩnh vực văn hóa và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến vấn đ văn hóa cho cán bộ và nhân dân. Chủ trì phi hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền Đán về chính sách khuyến khích đu tư, huy động vốn đóng góp tự nguyện của tổ chức cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tn, phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Danh mục ph c, làng c, làng nghtruyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và các giá trị văn hóa phi vật thtrên địa bàn Thủ đô.

11. Sở Tài chính

Triển khai thực hiện phổ biến Luật Thủ đô và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô liên quan đến lĩnh vực tài chính và cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô mà UBND Thành phgiao thực hiện trong Kế hoạch trin khai đảm bảo đúng qui định.

12. Các Sở: Quy hoạch và Kiến trúc, Giao thông vận tải, Y tế:

Thực hiện phổ biến Luật Thủ đô và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô liên quan đến lĩnh vực: Quy hoạch, giao thông, y tế cho cán bộ, công chức của ngành mình.

13. Các cơ quan thông tin đại chúng

Các báo của Thủ đô và Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội tăng cường phổ biến, những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô tại các chuyên trang, chuyên mục vpháp luật với các hình thức đa dạng, thu hút sự chú ý của cán bộ và nhân dân Thủ đô.

14. Đ nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền Luật Thủ đô tại địa phương; định hướng nâng cao chất lượng tin bài phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Thủ đô của đội ngũ phóng viên biên tập viên, cộng tác viên viết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô cho hội viên, đoàn viên của tchức mình.

- Phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Thủ đô cho nhân dân.

- Vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật Luật Thủ đô.

- Tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô trên địa bàn thành ph.

16. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô ở địa phương mình.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô cho cán bộ và nhân dân tại địa phương bng các hình thức thích hợp, phù hợp đi tượng.

- Bố trí kinh phí phục vụ cho việc phổ biến Luật Thủ đô tại địa phương mình.

UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể chính trị và yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai các nội dung kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả các nội dung của Luật Thủ đô có liên quan đến ngành, đơn vị mình, cấp mình; định kỳ 6 tháng, 1 năm có báo cáo kết quả gửi về UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phbiến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Thành viên HĐPHPBGDPL TP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, NC, TH;
- Lưu VT, VHKGh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu84/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2013
Ngày hiệu lực27/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2013 phổ biến Luật Thủ đô văn bản hướng dẫn tại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2013 phổ biến Luật Thủ đô văn bản hướng dẫn tại Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu84/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành27/05/2013
        Ngày hiệu lực27/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2013 phổ biến Luật Thủ đô văn bản hướng dẫn tại Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2013 phổ biến Luật Thủ đô văn bản hướng dẫn tại Hà Nội

             • 27/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực