Văn bản khác 84/KH-UBND

Kế hoạch 84/KH-UBND tổ chức đợt truyền thông cao điểm hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7 và ngày dân số Việt Nam 26/12 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 84/KH-UBND tổ chức đợt truyền thông cao điểm hưởng ứng ngày dân số thế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 84/KH-UBND  

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐỢT TRUYỀN THÔNG CAO ĐIỂM HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7 VÀ NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM 26/12

Căn cứ Công văn số 305/TCDS-TTGD ngày 26/4/2010 và Kế hoạch số 17/KH-TCDS ngày 31/5/2010 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế về các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2010; căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ (BCĐDS), căn cứ tầm quan trọng của truyền thông cao điểm, trọng điểm trong năm 2010, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các đơn vị, các địa phương lập kế hoạch tổ chức hoạt động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền các ban, ngành, đoàn thể về công tác DS-KHHGĐ Thủ đô đến từng chi bộ, từng đảng viên, cán bộ viên chức, hội viên;

- Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Dân số thế giới 11/7 và tháng hành động nhân Ngày Dân số Việt Nam 26/12 sinh động, thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa của công tác Dân số đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Truyền thông cao điểm ngày Dân số thế giới 11/7 là điểm mở màn cho “Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn thành phố Hà Nội đợt II” (Từ 01/7 - 30/9/2010), vì vậy cần phải thực hiện tốt về chất lượng làm chuyển biến tích cực nhận thức để người dân tự nguyện tham gia các dịch vụ KHHGĐ;

- Tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp, trên cơ sở đó triển khai đồng bộ các hoạt động, các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch DS-KHHGĐ năm 2010.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề tuyên truyền:

Chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7: “Mọi người đều được quan tâm”.

Chủ đề Ngày Dân số Việt Nam năm 2010 là: “Kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh - Trách nhiệm của chúng ta”. Chủ đề này sẽ được ưu tiên tuyên truyền trong cả năm 2010;

2. Nội dung hoạt động tuyên truyền, vận động:

2.1. Nội dung chung:

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 47/NQ-TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường lãnh đạo công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới; đánh giá việc tổ chức triển khai và thực hiện các chủ trương, luật pháp, chính sách DS-KHHGĐ và sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2005 - 2010. Nêu cụ thể các nguyên nhân, những khó khăn, thách thức, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới;

- Cung cấp các thông tin, kiến thức về Dân số Việt Nam, Dân số Hà Nội, phân tích những tác động của dân số đến sự phát triển toàn diện của Thủ đô, của đất nước; mối liên quan giữa quy mô dân số và chất lượng dân số; mối liên quan giữa dân số và lao động việc làm; vấn đề dân số và môi trường sống của con người.

- Tăng cường cung cấp kiến thức có chiều sâu về chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Tuyên truyền, vận động, tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chăm sóc, bảo vệ thai nghén và làm mẹ an toàn đến các cộng đồng dân cư nhằm nâng cao hiểu biết, chuyển đổi trong hành vi, tạo môi trường đồng thuận để thu hút toàn dân tích cực tham gia hoàn thành các chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ;

- Phản ánh những hoạt động tích cực, hiệu quả, nêu gương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong công tác DS-KHHGĐ.

2.2. Những nội dung liên quan tới chủ đề ngày kỷ niệm:

Truyền thông tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Số liệu dân số chính xác sẽ giúp đánh giá tiến độ đạt được các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Biến động dân số như tỷ lệ tăng dân số, cơ cấu tuổi và sự thay đổi cơ cấu tuổi, tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết và di cư có tác động tới mọi khía cạnh của đời sống con người cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Số liệu dân số chính xác sẽ giúp đưa ra những quyết định chính sách và chiến lược đúng đắn.

- Dự báo dân số là một trong các kết quả phân tích dân số quan trọng nhất, dựa trên số liệu của cuộc tổng điều tra dân số. Các dự báo dân số trong tương lai có ý nghĩa quyết định tới mọi lĩnh vực chính sách công và tư.

- Chính quyền các cấp cần thu thập, phân tích và phổ biến số liệu về động thái dân số để có thể xây dựng và quản lý các chính sách phù hợp cũng như giải quyết các vấn đề dân số nảy sinh hiện tại và tương lai.

Chi cục Dân số-KHHGĐ thành phố sẽ gửi bài viết phân tích về các vấn đề thực trạng nguyên nhân, hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh. Mỗi đơn vị, địa bàn cần liên hệ thực tế ở địa phương, cơ quan, tổ chức và đề ra những việc làm cụ thể mà các cấp, các ngành, mỗi tổ chức, cộng đồng, gia đình, cá nhân cần thực hiện trong việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh để tuyên truyền trong cả năm 2010.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Cấp thành phố:

1.1. Chi cục DS-KHHGĐ - Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo cấp thành phố:

- Tăng cường truyền thông Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về DS/KHHGĐ: Tuyên truyền Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số tại các địa bàn trọng điểm nhân ngày Dân số Thế giới 11/7 và ngày Dân số Việt Nam 26/12.

- Phối hợp với báo Hà Nội mới, báo Gia đình và Xã hội, báo Người Hà Nội, báo Phụ nữ Thủ đô, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội mở đợt tuyên truyền trọng điểm về ngày Dân số Thế giới, ngày Dân số Việt Nam, xây dựng các phóng sự, chuyên mục, bài viết… đăng tải thường xuyên, liên tục trên báo đài của Hà Nội, đặc biệt là các phóng sự, bài viết liên quan tới chủ đề của ngày kỷ niệm Dân số thế giới 11/7 và Dân số Việt Nam 26/12.

- Phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể, tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, giao lưu, đối thoại với các nhà lãnh đạo, địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để thống nhất hành động trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới vấn đề công bằng trong CSSKSS/KHHGĐ, bình đẳng giới, cân bằng giới tính trong tương lai nhân ngày Dân số Thế giới và ngày Dân số Việt Nam. Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện khảo sát, đánh giá, sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 47/NQ-TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ;

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ, các hoạt động truyền thông - dịch vụ tại các địa bàn trọng điểm, các xã thực hiện mô hình chăm sóc SKSS, mô hình can thiệp truyền thông về DS/SKSS/KHHGĐ cho nhóm dân cư lưu động, vùng tôn giáo, dân tộc ít người, vùng làng nghề. Đặc biệt thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ siêu âm, nạo phá thai các cơ quan truyền thông, các công ty phát hành, sách báo tuyên truyền thực hiện hoặc liên quan việc hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi;

- Phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức đợt truyền thông tăng cường đáp ứng “Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn đợt II”;

- Tổ chức phát động cuộc thi giải báo chí viết về công tác DS-KHHGĐ năm 2010 và hội thảo phóng viên báo chí tuyên truyền các hoạt động trọng điểm về DS-KHHGĐ; Biên soạn tài liệu tuyên truyền, các ấn phẩm truyền thông phục vụ cho công tác tuyên truyền.

1.2. Thành viên Ban Chỉ đạo:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Kế hoạch hóa gia đình phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7, Ngày Dân số Việt Nam 26/12 trên địa bàn thành phố, căn cứ theo kế hoạch năm 2010 đã được liên ngành thống nhất, ký hợp đồng trách nhiệm;

- Triển khai tổ chức tuyên truyền phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số-KHHGĐ đến các cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức quản lý;

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ tại cơ sở.

1.3. Các cơ quan báo chí:

Đài PT-TH Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo Kinh tế - Đô thị, báo Tuổi trẻ Thủ đô, báo Người Hà Nội, báo Phụ nữ Thủ đô tăng cường thực hiện tuyên truyền thường xuyên, trên các chuyên trang, chuyên đề kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7). Đặc biệt nhân tháng hành động kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (từ ngày 15/11 đến ngày 26/12/2010) cần đẩy mạnh tuyên truyền thành cao điểm, trọng điểm.

2. Ban Chỉ đạo Dân số-KHHGĐ cấp quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 47/NQ-TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ;

- Lồng ghép kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 với Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2010; triển khai chiến dịch đợt II và công tác 6 tháng cuối năm 2010. Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông nhân kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 gắn với tổng kết năm 2010;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tọa đàm, hội thảo về Luật pháp, chính sách nhà nước liên quan đến công tác Dân số - KHHGĐ. Tổ chức triển khai mô hình can thiệp truyền thông cho vùng dân cư đặc thù (nhóm dân di cư, nhóm làng nghề, khu công nghiệp, các vùng có tỉ lệ sinh con thứ 3 cao, vùng dân tộc ít người, vùng công giáo);

- Tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng về DS/KHHGĐ, tổ chức tọa đàm các biện pháp thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng có hiệu quả;

- Tổ chức đợt truyền thông tăng cường đáp ứng Chiến dịch tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt II có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ;

- Nhân ngày Dân số Thế giới 11/7 và ngày Dân số Việt Nam 26/12 bổ sung tài liệu tuyên truyền; có kế hoạch kiểm tra, tu sửa hệ thống panô, áp phích trên địa bàn. Mỗi quận, huyện, thị xã tổ chức ít nhất một tụ điểm tuyên truyền, có hệ thống băng zôn ở những trục đường chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Nhận được kế hoạch này, đề nghị các ban, ngành đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở các cơ quan, tổ chức và địa phương; hướng dẫn xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực và gửi kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Dân số Thế giới 11/7 về Chi cục DS-KHHGĐ, Sở Y tế Hà Nội trước ngày 25/6/2010 để phối hợp. Tháng 12/2010 các đơn vị có báo cáo chuyên đề về thực hiện chiến lược truyền thông chuyển đổi hành vi năm 2010 trong đó có mục riêng về truyền thông cao điểm, trọng điểm nhân ngày Dân số thế giới (11/7), Dân số Việt Nam (26/12) gửi về Chi cục DS-KHHGĐ thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ của thành phố) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Tổng cục Dân số-KHHGĐ- Bộ Y tế./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ (để báo cáo);
- Thành viên BCĐCTDS/KHHGĐ TP;
- Đ/c CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Phòng: LĐCSXH, KT,TH;
- Lưu VT, LĐCSXH (Dần).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu84/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2010
Ngày hiệu lực17/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước

Download Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 84/KH-UBND tổ chức đợt truyền thông cao điểm hưởng ứng ngày dân số thế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 84/KH-UBND tổ chức đợt truyền thông cao điểm hưởng ứng ngày dân số thế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu84/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐào Văn Bình
        Ngày ban hành17/06/2010
        Ngày hiệu lực17/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 84/KH-UBND tổ chức đợt truyền thông cao điểm hưởng ứng ngày dân số thế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 84/KH-UBND tổ chức đợt truyền thông cao điểm hưởng ứng ngày dân số thế

           • 17/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực