Văn bản khác 84/KH-UBND

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kế hoạch 84/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thành phố Hà Nội 2016 đã được thay thế bởi Kế hoạch 236/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 23/11/2017.

Nội dung toàn văn Kế hoạch 84/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thành phố Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27/11/2015, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự) và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sau đây gọi là Nghị quyết số 109/2015/QH13).

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự, qua đó sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự vào thực tế cuộc sống.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên địa bàn Thành phố, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Việc xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, bảo đảm cht lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tập trung phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự với nhiu hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng để đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực.

- Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trong năm 2016.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ

1. Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó; rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 mà cơ quan, đơn vị đang quản lý và lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ, đồng thời, gửi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điu 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 cho Phòng lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp Hà Nội để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

a) Cơ quan thực hiện: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô

b) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2016.

2. Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

a) Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Chi cục Thi hành án quận, huyện, thị xã.

b) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2016.

3. Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy đnh tại Điểm e Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cu.

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp Thành phố.

b) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2016.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã:

a) Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó;

b) Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Đim d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để đình chỉ điều tra đối với họ.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2016.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa án tiến hành:

a) Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý xét xử mà bị cáo thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Đim d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đình chỉ vụ án đối với bị cáo đó;

b) Rà soát các đối tượng người bị kết án đang được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án mà thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục miễn chấp hành hình phạt tù cho họ theo thẩm quyn, đồng thời, thông báo danh sách các đối tượng đã được miễn chp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điu 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 cho Sở Tư pháp Thành phố để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

c) Phối hợp với các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự trong việc lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục miễn chp hành hình phạt cho các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 mà các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự đang quản lý hoặc đang theo dõi thi hành án.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2016.

6. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và các sở, ngành có liên quan của Thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

7. Tổ chức quán triệt, tập huấn Bộ luật Hình sự:

a) Tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung mới của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 đến lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của Thành ph, y ban MTTQ, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư Thành phố, Lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã, báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố.

- Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung mới của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 đến cán bộ chủ chốt của quận, huyện, thị xã, Báo cáo viên pháp luật quận, huyện, thị xã, Tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trn, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố và các tổ chức thành viên, Hội luật gia, Đoàn Luật sư tổ chức tập huấn Nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

9. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13

a) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý; Luật sư, Giám định viên, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật.

- Công an Thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng cán bộ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức tập huấn chuyên sâu cho quân nhân trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng quân nhân làm công tác điều tra.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác điu tra, thực hành quyn công t, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử.

- Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức khác tùy tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

b) Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2016.

10. Tổ chức thực hiện chương trình, chuyên mục, tin bài giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, nhất là những nội dung mới của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

a) Cơ quan thực hiện: Các báo của Thành phố, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội; trang thông tin điện tcủa các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã; Trang thông tin điện tử tuyên truyền của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành ph.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

11. Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành ph.

- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2016.

12. Tổ chức kiểm tra kết quả tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự gắn với việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Thành phố.

a) Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố.

b) Cơ quan phối hợp: Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã.

c) Thời gian: Quý IV năm 2016

13. Sơ, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự trên địa bàn Thành phố

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố.

- Thời gian: Sơ kết năm 2017, tổng kết năm 2020.

III. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Thông tin và truyền thông: Phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở quận, huyện, thị xã và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự.

3. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị mình ban hành Kế hoạch chi tiết và tchức các hình thức tuyên truyn, ph biến Bộ luật Hình sự, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiu quả và tiết kiệm.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Định hướng các cơ quan báo, Đài của Thành phố, chỉ đạo Ban Tuyên giáo: các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự; tập huấn nâng cao chất lượng đưa tin bài phục vụ công tác phổ biến Bộ luật Hình sự của đội ngũ phóng viên biên tập viên của các báo, Đài trên địa bàn Thành phố.

5. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự ở địa phương mình; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ luật Hình sự bng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn;

- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự về Sở Tư pháp trước ngày 20/9/2016 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- T
T Thành ủy, TTHĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Đoàn Đại biểu QHHN;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công;
- Các phòng: NC, TH;
- Lưu VT, NCo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu84/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2016
Ngày hiệu lực28/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 84/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 84/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu84/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành28/04/2016
        Ngày hiệu lực28/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 84/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thành phố Hà Nội 2016

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 84/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thành phố Hà Nội 2016