Văn bản khác 84/KH-UBND

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2017 tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 84/KH-UBND tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy Hà Nội 2017 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 84/KH-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ KIẾN THỨC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2017-2021

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2014 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/02/2015 của UBND TP Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC&CNCH) trên địa bàn Thành  phố trong tình hình mới; Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 28/9/2015 của Thành ủy và Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 04/4/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tự giác, tích cực trong việc tổ chức hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

- Củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

- Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy; phê phán, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi, hiện tượng gây mất an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy được tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp với nội dung và đối tượng đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

- Phấn đấu hàng năm 100% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở và hộ gia đình trên địa bàn Thành phố cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng

- Lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Sở, ban, ngành và đoàn thể.

- Người sử dụng lao động, người đứng đầu cơ sở.

- Cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, lực lượng vũ trang; học sinh và sinh viên.

- Người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Người dân thành thị và nông thôn.

2. Nội dung tuyên truyền

- Đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH.

- Vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH.

- Vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân trong công tác PCCC&CNCH.

- Kiến thức phổ thông, khoa học, lý luận về PCCC&CNCH.

- Thông tin về hoạt động PCCC&CNCH của các cấp, ngành và lực lượng Công an; phản ánh về tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình trong nước và thế giới.

- Các nguy cơ, nguyên nhân cơ bản để dẫn đến cháy, nổ và các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn và xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

- Biểu dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC&CNCH.

- Tổ chức giao lưu, giải đáp, hướng dẫn những thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC&CNCH.

3. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, hệ thống Internet; đăng tải trên Công báo Thành phố, cổng giao tiếp điện tử Thành phố và các trang thông tin điện tử sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Website của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức và khu dân cư; in, dán logo trên các phương tiện giao thông công cộng. Nâng cao chất lượng tuyên truyền trong chuyên mục “An toàn phòng cháy và chữa cháy” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Báo Lao động Thủ đô, Báo An ninh Thủ đô bằng các hình thức, phương thức đa dạng và hiệu quả cao.

- Tổ chức treo băng rôn, hình ảnh, pa nô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, xe thông tin lưu động; tổ chức các hội thi, cuộc thi có liên quan về phòng cháy và chữa cháy. Thời gian chú trọng vào các dịp mùa nắng nóng, mùa hanh khô, Tết Nguyên đán; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10; các dịp lễ, hội hàng năm,

- Tuyên truyền miệng (trực tiếp): theo các chuyên đề phù hợp với từng đối tượng cụ thể; kết hợp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH; giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị, đoàn thể, câu lạc bộ tại các cơ sở, khu dân cư, tổ dân phố; hoạt động tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính và hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực như: thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng của Thành phố tham gia; mít tinh, hội thao, hội thi chấm điểm biểu dương các cá nhân, tổ chức, các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, thông cáo báo chí tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy.

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian

a. Năm 2017

- Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2017-2021.

- Tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ (theo phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP) và người dân trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng chuyên mục “An toàn phòng cháy và chữa cháy” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Báo Lao động Thủ đô, Báo An ninh Thủ đô tần suất 1 tháng 1 số (phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mỗi số thời lượng 15 đến 20 phút).

- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, hệ thống Internet; đăng tải trên Công báo Thành phố, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và các trang thông tin điện tử sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Website của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức và khu dân cư.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy và kiến thức phòng cháy, chữa cháy.

- Xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức treo băng rôn, hình ảnh, pa nô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, xe thông tin lưu động.

- Biên soạn tài liệu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật về pháp luật phòng cháy và chữa cháy, kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức các cuộc họp báo và ra thông cáo báo chí định kỳ hàng quý và khi có sự việc lớn xảy ra về PCCC&CNCH.

- Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng của Thành phố tham gia.

b. Năm 2018-2020

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH; giao lưu, giải đáp, hướng dẫn những thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC&CNCH.

- Tiếp tục duy trì chuyên mục “An toàn phòng cháy và chữa cháy” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các Báo của Hà Nội.

- Tuyên truyền pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên các phương tiện truyền thông đại chúng; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức và khu dân cư.

- Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; in tờ rơi về kiến thức phòng cháy, chữa cháy để phát cho hộ gia đình ở xã, phường, thị trấn (dán tại gia đình).

- Thực hiện tuyên tuyền (trực tiếp) đến các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (theo phụ lục I Nghị định 79/2014/NĐ-CP) và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng của Thành phố tham gia.

- Nhân rộng đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức treo băng rôn, hình ảnh, pa nô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, xe thông tin lưu động.

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật đến phòng cháy và chữa cháy cho người dân ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức các cuộc họp báo và ra thông cáo báo chí định kỳ hàng quý và khi có sự việc lớn xảy ra về PCCC&CNCH.

- Hàng năm kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

c. Năm 2021

- Tiếp tục duy trì chuyên mục “An toàn phòng cháy và chữa cháy” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các Báo của Hà Nội.

- Tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Thực hiện tuyên tuyền trực tiếp đến các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (theo phụ lục I Nghị định 79/2014/NĐ-CP) và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng của Thành phố tham gia.

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật đến phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức treo băng rôn, hình ảnh, pa nô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, xe thông tin lưu động.

- Tổ chức các cuộc họp báo và ra thông cáo báo chí định kỳ hàng quý và khi có sự việc lớn xảy ra về PCCC&CNCH.

- Tổng kết kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021.

- Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng cháy và chữa cháy.

- Hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001-4/10/2021).

2. Kinh phí

- Kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021 của các đơn vị thuộc cấp ngân sách nào do ngân sách đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố

- Là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, đơn vị và cơ sở trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch hàng năm phối hợp; với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy; hàng năm dự trù kinh phí công tác tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy.

- Hướng dẫn xây dựng điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy và mô hình an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Xây dựng một số mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy và mô hình an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng của Thành phố tham gia; tổ chức hội thao, hội thi nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy hàng năm.

- Chủ trì sơ kết, tổng kết và đề xuất UBND Thành phố khen thưởng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy hàng năm, theo giai đoạn.

- Định kỳ hàng quý báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố để tổng hợp).

2. Sở Tư pháp

- Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố: Có trách nhiệm phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố thực hiện kế hoạch; đồng thời, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy theo dõi, kiểm tra, các ngành, đơn vị và cơ sở trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

- Tham mưu Thành phố tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố và các hình thức phổ biến pháp luật khác về phòng cháy và chữa cháy.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021 theo Kế hoạch được phê duyệt.

4. Công an Thành phố

Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố; tuyên truyền trên hệ thống loa giao thông và kiểm tra đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Bộ Tư lệnh Thủ đô

Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ. Kiểm tra, đôn đốc đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ đối với các cơ sở an ninh quốc phòng trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh các quận, huyện, thị xã dành thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy. Chủ trì họp báo và thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở văn hóa; hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10; Tết Nguyên đán ...

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố tuyên truyền pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy, nổ; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ trong các cơ sở, doanh nghiệp và công trình.

9. Sở Công Thương

Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trong lĩnh vực công thương; cấp giấy phép cho các cơ sở kinh doanh; cung cấp các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố trong việc:

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên.

+ Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng của Thành phố tham gia tại các nhà trường, trung tâm và cơ sở giáo dục.

+ Biên soạn tài liệu lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học.

- Đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục.

11. Sở, ban, ngành khác của Thành phố

Chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt trong các dịp lễ, hội, các sự kiện của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thành phố; mùa hanh khô, mùa nắng nóng, Tết Nguyên đán, hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ” và “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10 ” hàng năm trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức tuyên truyền sâu rộng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy đến các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân biết để thực hiện.

12. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy đối với các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và Chế xuất trên địa bàn Thành phố; thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng của Thành phố tham gia.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp, Công ty đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và Chế xuất trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong việc quy hoạch, đầu tư xây dựng.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Liên Đoàn lao động Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội...

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố thực hiện:

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho các đơn vị trực thuộc và tổ chức thành viên.

+ Tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy, lập và thực tập phương án chữa cháy tại trụ sở cơ quan, các tổ chức thành viên ở các quận, huyện, thị xã và khu dân cư.

+ Giám sát và phản biện việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy ở các quận, huyện, thị xã và khu dân cư

- Hướng dẫn cho các tổ chức đoàn thể tại quận, huyện, thị xã hàng tháng triển khai cung cấp các tin bài, phóng sự, tài liệu khuyến cáo về phòng cháy và chữa cháy đến Đài Phát thanh quận, huyện, thị xã để phát thanh tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng.

14. Các Cơ quan thông tin Báo, Đài (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Hà Nội mới, Lao động Thủ đô, An ninh Thủ đô ...)

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, bài viết để tuyên tuyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy vào các dịp mùa nắng nóng, mùa hanh khô, Tết Nguyên đán; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10; các dịp lễ, hội hàng năm; chú trọng xây dựng chuyên mục “An toàn phòng cháy và chữa cháy”, đưa các tin, bài khuyến cáo, cảnh báo an toàn, kỹ năng xử lý các tình huống và tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thành phố.

15. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn mình và cụ thể hóa vào chương trình nhiệm vụ công tác hàng năm; chủ động bố trí kinh phí triển khai kế hoạch.

- Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện cụ thể của địa phương để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy, thực hiện tốt theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

- Thực hiện theo quy định của Luật Phòng cháy và Chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và Thông tư số 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy">66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thường trực tại chỗ nhằm chữa cháy kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

- Tăng cường tập huấn kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tại địa bàn.

- Biên soạn tài liệu pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trên Đài Truyền thanh địa phương.

16. Các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm tạo điều kiện và phối hợp Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy và các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy.

Nhằm làm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả gửi Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ban Nội chính TU;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban Pháp chế HĐND TP;
- Cảnh sát PC&CC;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Thành viên Hội đồng PBGDPL TP;
- Các Báo, Đài: Đài PT&TH Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Hà Nội mới, Lao động Thủ đô, An ninh Thủ đô;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PVP Phạm Chí Công;
Phòng: NC, KT, TKBT, TH;
- Lưu VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 84/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày hiệu lực 07/04/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 84/KH-UBND tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy Hà Nội 2017 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 84/KH-UBND tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy Hà Nội 2017 2021
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 84/KH-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày hiệu lực 07/04/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 84/KH-UBND tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy Hà Nội 2017 2021

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 84/KH-UBND tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy Hà Nội 2017 2021

  • 07/04/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/04/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực