Văn bản khác 85/KH-UBND

Kế hoạch 85/KH-UBND về phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng thành phố Hà Nội năm 2013

Nội dung toàn văn Kế hoạch 85/KH-UBND 2013 phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/9/2011 của UBND thành phHà Nội về Phòng chng tai nạn thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2011-­2015, UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng năm 2013 trên địa bàn thành phHà Nội như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn thương tích (PCTNTT) từng bước hạn chế thương tích trong giao thông, lao động sản xut, sinh hoạt tại gia đình, nhà trường, giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích trong cộng đng, nhm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nuớc góp phn đảm bảo sự phát trin bền vững của Thủ đô.

2. Mc tiêu c thể

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo PCTNTT các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở (100% Ban chỉ đạo các cấp được kiện toàn; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; xây dựng kế hoạch và b trí kinh phí trin khai PCTNTT; kiểm tra, giám sát hoạt động PCTNTT).

- 100% sở, ngành, đoàn thể (BCĐ thành ph) và BCĐ các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyn, giáo dục nhm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong PCTNTT.

- 100% quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát, báo cáo số liệu mắc, tử vong do tai nạn thương tích (TNTT) tại các cơ sở y tế, cộng đồng trong đó 70% quận, huyện, thị xã báo cáo đúng thời gian, đúng biu mu và chính xác sliệu mc, tử vong do TNTT.

- 100% các sở, ngành, đoàn thể trong BCĐ thành phố thực hiện giám sát và báo cáo hoạt động PCTNTT theo định kỳ hàng quý v S Y tế (là thường trực) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

- Nâng cao năng lực của mạng lưới tình nguyện viên sơ cp cứu tại 100 xã, phường, thị trấn và hội viên của 26 điểm/cht sơ cp cu tai nạn giao thông.

- Phấn đấu từng bước giảm dần tỷ lệ mắc và tử vong do TNTT tập trung vào một số loại hình tai nạn có tỷ lệ mắc và tử vong cao: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em.

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn: Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và phấn đu công nhận 12 cộng đng an toàn tiêu chun Việt Nam trong năm 2013.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tổ chức chỉ đạo

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng điều hành của Ban chỉ đạo PC TNTT các cấp.

- Các sở, ngành và BCĐ các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động PC TNTT triển khai tới các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo chức năng nhiệm vụ được phân công, báo cáo về Sở Y tế (là thường trực) tng hợp báo cáo BCĐ thành phố và Bộ Y tế.

2. Công tác truyền thông

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về PC TNTT dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú phù hp với từng đối tượng và loại hình TNTT.

- Lồng ghép tuyên truyền PC TNTT trong các hoạt động: xây dựng Gia đình văn hóa, xây dựng Làng văn hóa sức khỏe, ngày Sức khỏe thế giới, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm, tun lễ ATVSLĐ-PCCN...

- Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ chuyên trách PCTNTT, các tuyên truyền viên, an toàn viên trong các cơ sở sản xut, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Tăng cường năng lực ca mạng lưới tình nguyện viên sơ cấp cứu và mở rộng các mô hình sơ cấp cứu

- Duy trì hoạt động của mạng lưới tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cộng đồng ở 100 xã, phường, thị trấn. Tiếp tục tổ chức tập huấn, tập huấn lại vchuyên môn, kỹ thuật sơ cấp cứu TNTT, về hoạt động phối hợp xử trí sơ cấp cứu, về báo cáo, thống kê TNTT cho đội ngũ tình nguyện viên. Tchức các hoạt động thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn cho đội ngũ này thông qua hội thi tình nguyện viên sơ cấp cứu giỏi lần thứ 2.

- Rà soát bổ sung các trang thiết bị sơ cp cứu thiết yếu, các phương tiện htrợ (quần, áo đồng phục, biểu mẫu, ssách báo cáo) cho các tình nguyện viên.

- Củng cố hoạt động của 26 điểm/chốt sơ cấp cứu tai nạn giao thông trên các trục đường giao thông của thành ph: Rà soát b sung các trang thiết bị sơ cp cứu, các trang bị phục vụ hoạt động của các điểm/chốt; tập hun nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ hội viên chữ thập đỏ trực tại các đim/chốt.

- Duy trì, mở rộng và tăng cường năng lực hoạt động của các đội cấp cứu tại các cơ sở sản xuất, các cụm/khu công nghiệp, các công trường xây dựng.

4. Đẩy mạnh chăm sóc chấn thương thiết yếu tại các cơ sở y tế

- Xây dựng và củng cố hoạt động chăm sóc chấn thương thiết yếu tại quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trn lồng ghép trong các hoạt động của dự án chăm sóc chấn thương trước viện (do Tchức Y tế thế giới tài trợ).

- Tchức tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho các đội cp cứu cơ động của các bệnh viện, các Trung tâm y tế đặc biệt là nâng cao năng lực phản ứng nhanh sơ cấp cứu người bị tai nạn thương tích tại cộng đng.

- Trang bị bổ sung trang thiết bị cấp cứu cho tuyến y tế cơ sở (Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã và Trạm y tế xã, phường, thị trn)

5. Duy trì và mở rộng các mô hình an toàn tại cộng đồng

- Duy trì và phát huy hiệu quả PCTNTT tại các cộng đồng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn.

- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng cộng đồng an toàn năm 2013 các nội dung về xây dựng cộng đng an toàn. Tchức đánh giá, thm định và công nhận các xã, phường đạt tiêu chun cộng đng an toàn theo quy định.

- Tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình an toàn: Ngôi nhà an toàn; Trường học an toàn; Nhà máy, xí nghiệp an toàn...hướng tới mục tiêu cộng đồng an toàn.

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát

- Ban chỉ đạo PCTNTT thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động PCTNTT của các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã.

- Các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động PCTNTT của các đơn vị trực thuộc.

- Các quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tai nạn thương tích trên địa bàn đặc biệt là việc triển khai công tác PCTNTT của các xã, phường, thị trn.

7. Thống kê, báo cáo tai nạn thương tích

Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo TNTT theo quy định của Bộ Y tế đảm bảo báo cáo đầy đủ, chính xác số mắc, stử vong.

Việc thống kê, báo cáo TNTT thực hiện theo định kỳ: Đối với các xã, phường, thị trấn tổng hợp sliệu hàng tháng gửi v Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trước ngày 05 của tháng tiếp theo đ tng hợp báo cáo với BCĐ PCTNTT quận, huyện, thị xã; đi với các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã gửi báo cáo hàng quý v cơ quan thường trực BCĐ thành ph(Sở Y tế) qua Trung tâm bảo vệ sức khỏe Lao động và Môi trường trước ngày 05 tháng đu tiên của quý tiếp theo. Sở Y tế tng hợp sliệu tai nạn thương tích và các hoạt động PCTNTT của toàn thành phố báo cáo với Bộ Y tế và UBND thành phtheo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Y tế (cơ quan thường trực)

Chủ trì tham mưu cho Ban chỉ đạo thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động PCTNTT trên địa bàn thành phố.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn trong công tác sơ cấp cứu TNTT: tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ thuật triển khai công tác sơ cấp cứu, trang bị các trang thiết bị sơ cấp cứu thiết yếu cho mạng lưới tình nguyện viên sơ cấp cu, cho y tế tuyến cơ sở (Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Trạm y tế xã, phường, thị trấn).

Hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai các nội dung xây dựng cộng đồng an toàn: đăng ký xây dựng cộng đồng an toàn, triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng an toàn. Phối hợp với các sở, ngành trong BCĐ thành phố tiến hành thẩm định và đề nghị UBND quận, huyện, thị xã công nhận cộng đng an toàn đối với các xã, phường, thị trấn đáp ng đủ tiêu chuẩn.

Đôn đc các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động PCTNTT theo kế hoạch của thành phố. Tổng hợp sliệu về tình hình TNTT (số mc, stử vong) và kết quả trin khai công tác PCTNTT báo cáo với Bộ Y tế và UBND thành phố theo quy định.

Phối hợp với các sở, ngành trong BCĐ PCTNTT thành phố trong các hoạt động truyền thông PCTNTT và kiểm tra, giám sát hoạt động PCTNTT của các quận, huyện, thị xã.

2. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với Công an Thành phố, và sở Xây dựng nâng cao năng lực kiểm soát tai nạn giao thông tại các khu vực có nhiu nguy cơ, xử lý xóa bcác điểm đen. Nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, kiên quyết không cho lưu hành các phương tiện không đủ điu kiện. Quy hoạch bãi đỗ xe trên địa bàn thành ph. Nghiên cứu đ xut chiến lược phát triển các phương tiện giao thông công cộng Thủ đô.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học, cộng đồng, tổ chức tập hun PC TNTT; phòng chng cháy nổ và an toàn giao thông.

3. Công an Thành phố

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các s; ngành liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và đề xuất các giải pháp kịp thời nhằm kim chế tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy, đường st, bạo lực trong cộng đng, trường học, ... Phi hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong việc điu tra xử lý các vụ tai nạn lao động.

Phi hợp với các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo thực hiện an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chng bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, cháy n, khủng bố... trên địa bàn, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Đội 113 Cảnh sát trật tự Công an thành phố Hà Nội.

4. Sở cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ quan, xí nghiệp, khu dân cư, nhà cao tầng...xử lý nghiêm nhng vi phạm van toàn phòng cháy và chữa cháy.

Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến các mô hình phòng cháy, chữa cháy phổ biến cho cộng đồng.

Phối hợp với các sở, ngành trong hoạt động tuyên truyền PCTNTT.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố và các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền giáo dục van toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự kiểm tra đánh giá công tác chấp hành các qui định van toàn vệ sinh lao động.

Tăng cường thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm trong các cơ sở sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng quản lý công tác an toàn lao động tại các đơn vị lao động sản xuất tư nhân, lao động tự do, sản xuất thủ công lạc hậu.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dn, chỉ đạo, triển khai, hoạt động PCTNTT cho trẻ em tại cộng đồng. Tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho các cộng tác viên, các bậc cha mẹ vPCTNTT cho trẻ em.

Tổ chức triển khai mô hình Ngôi nhà an toàn PCTNTT cho trẻ em theo hướng dẫn tại Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 6/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vviệc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Thực hiện giám sát TNTT trẻ em, tai nạn lao động báo cáo theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tt công tác tuyên truyn giáo dục phòng, chống tai nạn, thương tích la tui học đường, chú trọng nội dung phòng chống tai nạn giao thông, bạo lực, đui nước lứa tui học đường.

Chỉ đạo hưng dẫn tổ chức triển khai mô hình trường học an toàn tại các trường học.

Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức PCTNTT, các lớp tập huấn k năng tuyên truyền PC TNTT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/08/2008 về việc Ban hành quy định về Xây dựng trường học an toàn, phòng chng tai nạn thương tích trong trường học.

Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích tại các trường, không đxảy ra các tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường.

Hoàn thiện củng cố phòng y tế nhà trường với các trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyn giáo dục đa phương tiện v PCTNTT, trên cng thông tin điện tử thành ph.

Chđạo các báo, đài của thành phố xây dựng chuyên mục; thông điệp PCTNTT để tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng.

Xây dựng các tài liệu truyền thông PCTNTT phù hợp cho các đối tượng khác nhau và các loại hình tai nạn thương tích khác nhau.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn và thường xuyên kim tra các quy định về PCTNTT và đảm bảo an toàn cho các vận động viên, các hội viên tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Chủ động, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch tập huấn, mở lớp đào tạo hướng dẫn viên bơi và xử trí cứu đui, các lớp phcập bơi cho trẻ em tại 29 quận, huyện, thị xã.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dn thực hiện tốt các quy định nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn các lĩnh vực: hóa chất bảo vệ thực vt (bảo quản và sử dụng); máy cơ khí nông nghiệp; điện nông thôn, an toàn trong hoạt động sản xuất tại các làng nghề.

Nghiên cứu xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm sạch nhằm đảm bảo môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

10. S Công thương

Sở Công thương chủ trì và phối hp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo an toàn trong sản xut, an toàn đi với máy móc thiết bị, hóa chất độc hại, vật liệu ncông nghiệp..., chỉ đạo thực hiện phòng, chng tai nạn thương tích tại các cơ sở sản xut, cụm đim công nghiệp, tại các làng nghtrên địa bàn thành phố.

Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Nâng cao kiến thức PC TNTT trong vận hành các thiết bị máy, an toàn trong sử dụng điện cho người lao động tại làng nghvà các cụm công nghiệp.

Chỉ đạo triển khai xây dựng các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch của thành ph nhm đảm bảo các tiêu chun, qui chun vệ sinh hiện hành.

Kiểm tra giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chng cháy nổ tại các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố.

11. Sở Xây dựng

Chỉ đạo đm bảo an toàn trong hoạt động xây dựng, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về an toàn trong các hoạt động xây dựng, kim soát về điu kiện, năng lực của các tchức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố về an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ.

12. Sở Tư pháp

Tăng cường công tác phbiến các văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động phòng chống tai nạn thương tích. Phối hợp với các sở, ngành biên soạn tài liệu phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực PCTNTT.

13. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phi hợp hướng dẫn các sở, ngành xây dựng dự toán kinh phí trin khai hoạt động PCTNTT. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tài chính trong triển khai hoạt động PCTNTT của các sở, ngành.

14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành ph: Chủ trì và phối hợp vi các sở, ngành chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức vận động nhân dân tham gia tích cực vào phong trào Làng văn hóa sức khỏe theo các mô hình: Gia đình sức khỏe, khu phsức khỏe, khu dân cư sức khỏe, làng sức khỏe và xây dựng cộng đồng an toàn...Tổ chức các cuộc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hoạt động PC TNTT gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" cho Ủy ban Mặt trận T quc cơ sở.

- Đnghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

+ Chđạo các cấp Công đoàn tchức các hoạt động tuyên truyn, giáo dục, động viên người lao động và đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp PC TNTT trong lao động sản xuất.

+ Tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và các an toàn vệ sinh viên.

+ Biên soạn và in tài liệu về PC TNTT cho các an toàn vệ sinh viên trong lĩnh vực xây dựng, xây lp điện cơ khí.

- Hội chữ thập đỏ thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống TNTT cho nhân dân; vận động Hội viên tham gia mạng lưới Tình nguyện viên sơ cấp cứu; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ thuật sơ cp cứu cho hội viên chữ thập đỏ; chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế khảo sát nhân rộng điểm/cht sơ cp cứu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Thành đoàn Hà Nội phi hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, các thành viên trong gia đình (Bậc cha mẹ, người già, trẻ em, thanh niên) về kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn, lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích vào những hoạt động của hội.

15. UBND quận, huyện, thị xã

Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thành phố xây dựng và triển khai các hoạt động PCTNTT trên địa bàn, tập trung chỉ đạo tuyên truyền PCTNTT trong lao động, trong giao thông, trong trường học...

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn BCĐ PCTNTT và xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai PCTNTT-xây dựng cộng đồng an toàn.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng và công nhận cộng đồng an toàn tại các xã, phường, thị trấn; tổ chức vận động nhân dân tham gia tích cực vào phong trào Làng văn hóa sức khỏe theo các mô hình: Gia đình sức khỏe, khu phố sức khỏe, khu dân cư sức khỏe, làng sức khỏe và xây dựng cộng đồng an toàn... hướng dẫn xã, phường, thị trấn đăng ký hồ sơ công nhận cộng đng an toàn.

IV. KINH PHÍ

Trên cơ sở kinh phí được phân bổ, các s, ngành, đoàn thể triển khai các nhiệm vụ phòng chống tai nạn thương tích năm 2013 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

UBND các quận, huyện, thị xã bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cho các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn tại địa phương.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể Chính trị xã hội Thành phố; yêu cầu các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã lồng ghép hoạt động PCTNTT với nội dung nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố qua Sở Y tế tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT TU, HĐNDTP;
- Đ/c Ch tịch UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ủy ban MTTQ TP;
- Các s, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hng;
- Phòng VX, THKT;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu85/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2013
Ngày hiệu lực27/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 85/KH-UBND 2013 phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 85/KH-UBND 2013 phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu85/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành27/05/2013
        Ngày hiệu lực27/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 85/KH-UBND 2013 phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 85/KH-UBND 2013 phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng Hà Nội

           • 27/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực