Văn bản khác 85/KH-UBND

Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2019 về xoá nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 xoá nghèo hộ gia đình có công với cách mạng tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÓA NGHÈO ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2019-2020

Thực hiện Công văn số 2867/LĐTBXH-VP ngày 18/7/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng, y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về hỗ trợ xoá nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; phấn đấu đến cuối năm 2020, bảo đảm 100% hộ gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

2. Việc chăm lo, hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. ĐỐI TƯỢNG

Là những hộ gia đình có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo đa chiều.

Qua kết quả rà soát cuối năm 2018, toàn tỉnh có 718 hộ nghèo người có công, gồm: Huyện Phù Mỹ: 33 hộ; huyện Phù Cát: 11 hộ; huyện Hoài Ân: 62 hộ; huyện Vân Canh: 63 hộ; huyện Tây Sơn: 57 hộ; huyện Vĩnh Thạnh: 177 hộ; huyện An Lão: 151 hộ; huyện Tuy Phước: 08 hộ; huyện Hoài Nhơn: 154 hộ; thị xã An Nhơn: 01 hộ; thành phố Quy Nhơn: 01 hộ.

III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Năm 2019: Giảm 30% số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều năm 2018.

2. Năm 2020: Giảm 70% số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều năm 2018.

Cụ thể như sau:

- Huyện Phù Mỹ: Giảm 10 hộ năm 2019 và 23 hộ năm 2020.

- Huyện Phù Cát: Giảm 3 hộ năm 2019 và 8 hộ năm 2020.

- Huyện Hoài Ân: Giảm 18 hộ năm 2019 và 44 hộ năm 2020.

- Huyện Vân Canh: Giảm 19 hộ năm 2019 và 44 hộ năm 2020.

- Huyện Tây Sơn: Giảm 17 hộ năm 2019 và 40 hộ năm 2020.

- Huyện Vĩnh Thnh: Giảm 53 hộ năm 2019 và 124 hộ năm 2020.

- Huyện An Lão: Giảm 45 hộ năm 2019 và 106 hộ năm 2020.

- Huyện Hoài Nhơn: Giảm 46 hộ năm 2019 và 108 hộ năm 2020.

- Thành phố Quy Nhơn: Giảm 1 hộ năm 2019.

- Huyện Tuy Phước: Giảm 8 hộ năm 2019.

- Thị xã An Nhơn: Giảm 1 hộ năm 2019.

IV. NỘI DUNG

1. Công tác quán triệt, triển khai

- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của y ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống loa phát thanh của cấp xã để các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm, hiểu đây là việc làm đền ơn đáp nghĩa và là trách nhiệm của toàn xã hội, động viên các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia dưới nhiều hình thức. Đối với gia đình có công với cách mạng phải có ý thức nỗ lực vươn lên, tránh tư tưởng trông chờ.

+ Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Xây dựng các phóng sự, đưa tin, bài về các tập thể, cá nhân đã có cách làm hay, mô hình sáng tạo đạt hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

+ Đơn vị thực hiện: Báo Bình Định và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức vận động toàn dân tham gia xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng

Địa phương chủ động tăng cường công tác vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đóng góp hỗ trợ như: xây dựng nhà ở, đất ở, các công trình nước sinh hoạt…; hỗ trợ ti vi, radio, máy tính, điện thoại, internet, chi phí khám chữa bệnh...

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đến năm 2020 hoàn thành.

3. Giải pháp thực hiện

- Đối với hộ thiếu hụt về thu nhập, việc làm: Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ vốn để làm kinh tế gia đình, học nghề, giải quyết việc làm (đối với những hộ có người còn sức lao động, đông nhân khẩu) hoặc hỗ trợ thu nhập hàng tháng (đối với những hộ già neo đơn không còn sức lao động) để họ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

- Đối với hộ đau yếu, bệnh tật: Thực hiện đầy đủ, kịp thời về hỗ trợ y tế; tăng cường hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tchức, cá nhân đối với hộ có người bệnh hiểm nghèo.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. y ban nhân dân và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện xóa nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2019 - 2020 tại địa phương mình; tập trung hỗ trợ các vùng khó khăn, miền núi có tỷ lệ hộ nghèo người có công cao; chỉ đạo giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng hoặc vượt chỉ tiêu chung của toàn tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các địa phương nhận hỗ trợ hoặc nhận đỡ đầu hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt; sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin,... để được cải thiện điều kiện sống và thoát nghèo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên trang tuyên truyền, phổ biến về công tác thực hiện xóa nghèo đi với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2019 - 2020 gắn với Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”.

4. Báo Bình Định và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động, những việc làm ý nghĩa thiết thực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều.

5. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng.

6. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ và y ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- y ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Bình Định;
- UBND các huyện thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu85/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 xoá nghèo hộ gia đình có công với cách mạng tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 xoá nghèo hộ gia đình có công với cách mạng tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu85/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 xoá nghèo hộ gia đình có công với cách mạng tỉnh Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 xoá nghèo hộ gia đình có công với cách mạng tỉnh Bình Định

           • 10/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực