Văn bản khác 85/KH-UBND

Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 85/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14 NGÀY 19/6/2020 CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội (gọi tắt là Nghị quyết số 120/2020/QH14), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nội dung công việc được giao tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo về mặt thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết số 120/2020/QH14.

- Thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao mức sống, thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; đến năm 2025 và năm 2030 đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xây dựng tiến độ cụ thể thực hiện các nhiệm vụ theo đúng các nội dung của Nghị quyết số 120/2020/QH14, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả và đúng mục tiêu của Chương trình.

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14.

II. NỘI DUNG

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện có liên quan căn cứ quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14; các Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 và số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc được giao tại các Phụ lục I Phụ lục II đính kèm theo Kế hoạch này.

2. Rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình theo quy định tại các Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 và số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình, đảm bảo đúng mục tiêu đã được phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện có liên quan trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức quản lý, cân đối vốn thực hiện các dự án thành phần của Chương trình; hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý của Chương trình; rà soát, bổ sung và xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn Chương trình trung hạn và hằng năm và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quyết định đầu tư công trình, dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định có liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 120/2020/QH14 và các văn bản liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị  - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Chương trình theo quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 và các văn bản pháp luật có liên quan.

6. UBND các huyện có liên quan căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, thiết thực; xây dựng các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH-CB, K1, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC NHIỆM VỤ TỔNG KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐANG THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND, ngày      tháng    năm 2020 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

2

3

4

5

1

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

2

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc; các sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14 CỦA QUỐC HỘI
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND, ngày     tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

2

3

4

5

1

Rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh

Các sở, ngành; địa phương liên quan

Quý I/2021

2

Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Bình Định, trong đó dự kiến huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cho Chương trình sau khi có thông báo Tổng mức vốn chính thức từ Trung ương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh; các sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I/2021

3

Xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2030.

Ban Dân tộc tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I/2021

4

Hướng dẫn quy định chi tiết cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I/2021

5

Định kỳ thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

Ban Dân tộc tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành liên quan

Theo Quy chế quản lý Chương trình MTQG

6

Báo cáo hằng năm, giữa kỳ về kết quả thực hiện Chương trình.

Ban Dân tộc tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Theo Quy chế quản lý Chương trình MTQG

7

Thành lập tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình.

Ban Dân tộc tỉnh

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

8

Báo cáo đánh giá 5 năm kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn I (2021-2025).

Ban Dân tộc tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Quý II/2025

9

Tổng hợp báo cáo đánh giá 5 năm kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn I (2021- 2025) trình UBND tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban Dân tộc tỉnh; các sở, ngành, địa phương liên quan

Quý III/2025

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu85/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2020
Ngày hiệu lực04/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(06/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 85/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 85/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu85/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành04/11/2020
        Ngày hiệu lực04/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (06/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 85/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 85/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Bình Định

              • 04/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực