Văn bản khác 86/KH-BGDĐT

Kế hoạch 86/KH-BGDĐT tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 86/KH-BGDĐT tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ II NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 99 /QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017, căn cứ Quyết định số 447 /QĐ-BGDĐT ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ở các sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện và giao lưu giữa các nhà trường, các sở giáo dục và đào tạo.

- Thông qua Hội thao phát hiện những tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, xây dựng nhân rộng điển hình; đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Các nội dung thi phải nằm trong chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức Hội thao đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn.

- Qua Hội thao các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông tiếp tục rút kinh nghiệm về phương pháp, nội dung giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, có kế hoạch tổ chức tốt Hội thao những năm tiếp theo.

II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đối tượng

Là học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông trên toàn quốc năm học 2016-2017 được các sở giáo dục và đào tạo tuyển chọn, có đủ sức khỏe (chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền: cấp huyện, quận và tương đương), có đạo đức tốt, có năng lực và kết quả học tập tốt về môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm.

2. Thành phần

Mỗi sở giáo dục và đào tạo thành lập 01 đội tuyển tham dự Hội thao, gồm:

- Lãnh đạo cấp Sở (hoặc cán bộ cấp Phòng) làm trưởng đoàn;

- Huấn luyện viên;

- 03 vận động viên lớp 10;

- 03 vận động viên lớp 11;

- 03 vận động viên lớp 12.

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm về sức khỏe và nhân sự tham gia Hội thao của đơn vị mình.

III. NỘI DUNG THI

1. Nội dung Hội thao

1. 1. Tập thể (bắt buộc)

- Hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh (thi trắc nghiệm);

- Đội ngũ tiểu đội;

- Hát đồng ca (quốc ca).

1. 2. Cá nhân

a) Lớp 10

- Đội ngũ từng người không có súng;

- Băng bó, cứu thương;

b) Lớp 11

- Ném lựu đạn trúng đích;

- Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày;

c) Lớp 12

- Bắn súng tiểu liên AK bài 1b;

- Kỹ thuật vận động trên chiến trường;

- Chạy vũ trang 800 m, có vác súng AK (nam, nữ).

2. Nội dung thi tự chọn

- Biểu diễn võ thuật cá nhân;

- Biểu diễn võ thuật tập thể.

Căn cứ vào đăng ký của các đoàn, nếu đủ số lượng cơ cấu giải, Ban tổ chức mới đưa vào nội dung thi.

3. Hoạt động giao lưu

- Tổ chức giao lưu Văn nghệ: mỗi đầu mối đơn vị chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ (đơn ca, song ca, tốp ca hoặc múa) để tham gia chương trình giao lưu văn nghệ tại Hội thi.

- Tổ chức thi đấu giao hữu thể thao giữa các đội: các đầu mối đăng ký VĐV có năng khiếu bóng đá, bóng chuyền để Ban tổ chức xếp đội và tổ chức thi đấu giao hữu thể thao vào giờ nghỉ buổi chiều.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017 dự kiến tổ chức từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017 (trước Hội thao chậm nhất 10 ngày sẽ thông báo cụ thể ngày, giờ, địa điểm).

2. Địa điểm

Tại Thành phố Hà Nội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

- Các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả kinh phí ở, đi, về, công tác phí và hỗ trợ tiền ăn (nếu có) cho các thành viên trong đoàn tham gia Hội thao.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Hội thao.

2. Đăng ký dự thi

a. Hồ

- 01 bản danh sách Đoàn tham gia Hội thao (theo mẫu đính kèm);

- Mẫu khai Vận động viên dự thi và 02 nh màu 3x4 (để làm thẻ);

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khỏe tham gia Hội thao.

b. Thời gian đăng ký

Các sở giáo dục và đào tạo nộp danh sách đoàn tham gia Hội thao về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/3/2017.

Địa chỉ: Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

3. Tổ chức thực hiện

- Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện tốt Hội thao cấp cơ sở và lựa chọn đội tuyển tham gia Hội thao toàn quốc lần thứ II năm 2017.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ GDQP) để cùng phối hợp giải quyết (Liên hệ điện thoại: 0438.684158; đ/c Hoàng Văn Tòng: 0985.199909 - Email: [email protected]; đ/c Nguyễn Quốc Vượng: 0979.553268 - Email: nqvuong@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để phối hợp thực hiện);
- Vụ GDTrH, Cục NG và CBQLCSGD (để thực hiện);
- Các Sở GD và ĐT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
...............
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /SGD-DSHT

Địa danh......... ngày     tháng     năm 2017

 

DANH SÁCH

Tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017

I. Phụ trách đoàn, huấn luyện viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐTDĐ liên hệ

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

II. Danh sách Vận động viên

STT

Họ và tên

Học sinh trường

Lớp

Nội dung đăng ký thi

Ghi chú

Đội ngũ cá nhân

Băng bó cứu thương

Ném lựu đạn xa trúng đích

Tháo lắp súng tiểu liên AK

Bắn súng tiểu liên AK

Kỹ thuật vận động trên chiến trường

Chạy vũ trang 800m

Nội dung thi tự chọn

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi rõ thành tích đạt được trong hội thao GDQPAN cấp cơ sở

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Ký tên, đóng dấu

 

- Các Sở giáo dục và đào tạo lập danh sách đoàn tham gia Hội thao theo mẫu này gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản và địa chỉ Email. [email protected]

- Ngoài danh sách trên các Sở GDĐT chuẩn bị 01 đoạn văn bản khoảng 1/4 trang A4 khái quát về Truyền thống của Tỉnh, Thành phố, quê hương mình... về thành tích môn học v.v...để Ban tổ chức khớp nối kỹ thuật cho phần diễu duyệt khai mạc và giới thiệu trong các nội dung giao lưu (gửi cùng bản đăng ký).

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu86/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2017
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 86/KH-BGDĐT tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 86/KH-BGDĐT tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu86/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành15/02/2017
        Ngày hiệu lực15/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 86/KH-BGDĐT tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 86/KH-BGDĐT tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông 2017

           • 15/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực