Văn bản khác 86/KH-UBND

Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2014 triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 86/KH-UBND 2014 triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Tiền Giang đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Xây dựng, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Tiền Giang, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam và các giá trị văn hóa của địa phương đến bạn bè trên thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài nhằm giúp cho bạn bè quốc tế và kiều bào hiểu biết hơn về Việt Nam nói chung và Tiền Giang nói riêng, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

- Các hoạt động ngoại giao văn hóa được thực hiện dựa trên tiềm năng và thế mạnh của tỉnh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, con người, các di tích lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương.

- Các hoạt động ngoại giao văn hóa được triển khai lồng ghép, gắn liền và phục vụ sự phát triển văn hóa, kinh tế - chính trị và gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Công tác ngoại giao văn hóa phải gắn liền với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương và đất nước.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh của tỉnh thông qua các giá trị văn hóa

- Tổ chức các sự kiện như: biểu diễn giao lưu nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh, các hội nghị, hội thảo về các hoạt động văn hóa… trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của bạn bè quốc tế đồng thời lồng ghép các hoạt động văn hóa vào các sự kiện lớn của tỉnh.

- Tổ chức đưa đoàn nghệ thuật tổng hợp của tỉnh đi biểu diễn, giao lưu với các tỉnh bạn trong và ngoài nước đặc biệt là các địa phương có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống với tỉnh và các địa phương trong tỉnh như tỉnh Pursat - Vương quốc Campuchia, tỉnh Maputo - Mozambique, thành phố Changwon - Hàn Quốc, các thành phố của Lào… nhằm góp phần đưa quan hệ giữa Tiền Giang và các địa phương nước ngoài đi vào chiều sâu, bền vững, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

- Định kỳ tổ chức chương trình Họp mặt kiều bào Tiền Giang nhằm giúp bà con kiều bào hiểu thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh nhà, từ đó bà con việt kiều sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa tỉnh nhà đến các bà con kiều bào khác và bạn bè quốc tế nơi họ cư trú, lao động và học tập.

- Giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa, các lễ hội mang tính đặc thù của tỉnh và quảng bá các giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch của địa phương thông qua các phương tiện truyền thông của tỉnh như Cổng thông tin điện tử Tiền Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc, ấn phẩm Thông tin Đối ngoại Tiền Giang, Cổng thông tin điện tử các sở, ngành liên quan…; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh với bạn bè các nước và kiều bào bằng nhiều ngôn ngữ; tăng cường số lượng đi đôi nâng cao chất lượng các tin, bài viết, ấn phẩm về văn hóa Tiền Giang với bạn bè quốc tế.

- Nâng cấp, dịch các trang thông tin điện tử của tỉnh sang các ngôn ngữ phổ biến như Anh, Pháp, Hoa để quảng bá về địa phương, con người và văn hóa Tiền Giang ra thế giới.

- Chuẩn hóa nghi lễ khánh tiết và quà tặng đối ngoại nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa của Tiền Giang.

- Nâng cao việc lồng ghép các sản phẩm văn hóa như nghệ thuật đờn ca tài tử, các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương… vào các hoạt động du lịch và đối ngoại.

- Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa trong các hoạt động đối ngoại nhân dân.

- Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong các ngành, nghề vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung; kiên quyết đấu tranh chống lại các sản phẩm văn hóa không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, các giá trị đạo đức của Việt Nam đồng thời phản bác kịp thời, hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực chống phá Nhà nước thông qua việc tuyên truyền không đúng sự thật về lịch sử, địa danh, văn hóa địa phương.

2. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa

- Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa một cách toàn diện, đồng bộ trên cơ sở phù hợp với pháp luật của Nhà nước và đường lối đối ngoại của Đảng.

- Gắn công tác ngoại giao văn hóa với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh; lồng ghép hoạt động ngoại giao văn hóa trong triển khai chiến lược phát triển văn hóa, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh nhằm tạo tính cộng hưởng trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xây dựng cơ chế phối hợp về ngoại giao văn hóa nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đặc biệt là những cơ quan liên quan trực tiếp.

- Tạo nhận thức chung và đồng thuận trong Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa; nhằm đưa công tác này trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã và là trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Đảm bảo các nguồn lực cho công tác ngoại giao văn hóa

- Xây dựng đội ngũ chuyên trách về ngoại giao văn hóa nhằm có đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

- Đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại, ngoại giao văn hóa; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại nói chung và ngoại giao văn hóa nói riêng cho các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Đảm bảo các điều kiện vật chất và tài chính để công tác ngoại giao văn hóa được thực hiện một cách hiệu quả bằng nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách của tỉnh.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, sử dụng một phần nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động ngoại giao văn hóa định kỳ và đột xuất của địa phương, lồng ghép với tổ chức lễ hội quốc gia ở địa phương.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực bên ngoài đóng góp cho các hoạt động ngoại giao văn hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ:

- Chủ trì thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngoại giao văn hóa hằng năm phù hợp với Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tìm hiểu, nghiên cứu, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa của địa phương có sự tham gia của các đối tác quốc tế.

- Định kỳ phát hành ấn phẩm Thông tin đối ngoại của tỉnh nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho các đối tác quốc tế trong đó có lồng ghép các thông tin về văn hóa.

- Hỗ trợ dịch các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh sang các ngôn ngữ phổ biến như Anh, Pháp, Hoa.

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, trao đổi nghiệp vụ đối ngoại, tổ chức tập huấn công tác lễ tân ngoại giao cho các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Nghiên cứu thành lập Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở để triển khai một số hoạt động liên quan đến ngoại giao văn hóa.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các ấn phẩm văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm giới thiệu và tôn vinh các sản phẩm văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh với bạn bè quốc tế.

- Xây dựng và từng bước nâng cao chất lượng của các chương trình du lịch văn hóa dành cho du khách đặc biệt là các chương trình dành cho khách quốc tế trong đó lưu ý đến chất lượng các bài giới thiệu về Tiền Giang, đồng bằng Sông Cửu Long và đất nước của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nhân lực phục vụ công tác ngoại giao văn hóa.

- Nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền về hình thức và nội dung ngoại giao văn hóa đưa vào các chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về văn hóa trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ngành có liên quan thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về ngoại giao văn hóa cho cán bộ, công chức làm công tác ngoại vụ và văn hóa; cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng hoặc mở các lớp bồi dưỡng về kiến thức đối ngoại nói chung và ngoại giao văn hóa nói riêng, kiến thức về tổ chức sự kiện văn hóa có yếu tố nước ngoài.

- Căn cứ vào các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ biên chế và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác ngoại giao văn hóa theo quy định

5. Sở Thông tin và Truyền Thông:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện văn hóa của địa phương và các mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp của Tiền Giang và các địa phương trong tỉnh với các tỉnh/thành phố các nước như tỉnh Pursat - Vương quốc Campuchia, tỉnh Maputo - Mozambique, thành phố Changwon - Hàn Quốc…

- Đôn đốc, theo đõi, đánh giá công tác tuyên truyền, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan cân đối ngân sách đảm bảo hoạt động ngoại giao văn hóa hàng năm.

7. Cổng Thông tin điện tử Tiền Giang:

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt tăng cường các tin, bài bằng tiếng nước ngoài để các đối tác quốc tế hiểu thêm về tình hình phát triển và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

- Từng bước xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về văn hóa của tỉnh; tăng cường các tin, bài bằng tiếng nước ngoài để giới thiệu, quảng bá về những sản phẩm văn hóa của địa phương đến với bạn bè quốc tế.

8. Các sở, ban, ngành khác: theo chức năng và nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi thẩm quyền; phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, cơ quan trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao văn hóa trên địa bàn và gửi báo cáo hằng năm về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh: lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa trong quá trình triển khai các hoạt động ngoại giao nhân dân.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa trên địa bàn theo thẩm quyền; xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch ngoại giao văn hóa hàng năm phù hợp với Kế hoạch này và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu86/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 86/KH-UBND 2014 triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Tiền Giang đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 86/KH-UBND 2014 triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Tiền Giang đến 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu86/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Kim Mai
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 86/KH-UBND 2014 triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Tiền Giang đến 2020

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 86/KH-UBND 2014 triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Tiền Giang đến 2020

             • 06/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực