Văn bản khác 86/KH-UBND

Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 86/KH-UBND 2016 trợ giúp phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí 2011 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/KH-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRGIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Thực hiện Quyết định số 1215/2011/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 (Gọi tắt là Đề án 1215); Quyết định số 1615/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thn, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 1215 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG.

Tiếp tục huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội vào các hoạt động trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo tinh thần Quyết định 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2020.

- Toàn tỉnh có 100% số người tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và số người tâm thần lang thang được chăm sóc và phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở bảo trợ xã hội;

- 90% số người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần, người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội;

- Phấn đấu 100% gia đình có người tâm thần, 70% người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được nâng cao nhận thức về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng;

- Phấn đấu 90% xã, phường, thị trấn có các nhóm cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội kết hợp với nhân viên y tế trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.

1. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện.

- Hướng dẫn quy trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp xã hội và quản lý trường hợp tại cộng đồng.

- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản có liên quan đến mở rộng quy mô nuôi dưỡng và chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có đối tượng người tâm thần theo diện tự nguyện tại các cơ sở bảo trợ xã hội: Về mức thu phí tự nguyện, quy trình tiếp nhận, trợ giúp chăm sóc đối tượng...

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho đối tượng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân (Đặc biệt là những gia đình có người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí) đối với công tác bảo trợ, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng thông qua các kênh thông tin như Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

- Tổ chức các chuyến khảo sát học hỏi kinh nghiệm các tỉnh, thành phố; Xây dựng sổ tay hướng dẫn các hoạt động công tác xã hội cho cán bộ và nhân viên trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa và chăm sóc cho hộ gia đình người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng.

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc phòng ngừa và phát hiện sớm các bệnh về tâm thần, rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục.

3. Điều tra, rà soát, xác định nhu cầu trợ giúp của đối tượng.

Tổ chức rà soát, xác định nhu cầu được trợ giúp của đối tượng trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu, phục vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng và các nội dung trợ giúp khác trong khuôn khổ Đề án của Trung ương và Kế hoạch của tỉnh.

4. Đầu tư phát triển cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng tâm thần.

- Tiếp tục mở rộng, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần để đáp ứng việc chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần theo hướng nuôi dưỡng, tổ chức lao động trị liệu, trị liệu tâm lý kết hợp với phục hồi chức năng luân phiên tại gia đình, cộng đồng cho đối tượng.

- Mở rộng chăm sóc và điều trị đối với đối tượng điều trị tự nguyện.

- Phấn đấu nâng quy mô chăm sóc, điều trị tại các cơ sở chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, đạt từ 300 đến 500 đối tượng/năm.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho khoảng 1.500 lượt cán bộ, nhân viên và cộng tác viên cấp huyện, xã trong lĩnh vực trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần (Khoảng 300 cán bộ/năm);

- Tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần cho khoảng 3.000 gia đình đối tượng (Khoảng 400-500 gia đình/năm).

6. Hoạt động giám sát, đánh giá.

- Tổ chức hoạt động giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch, định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá để rút kinh nghiệm cho năm sau.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch vào năm 2020.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và các địa phương; Xây dựng kế hoạch hàng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Đề án 1215.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

- Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

- Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá, định kỳ xây dựng kế hoạch liên ngành kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của các địa phương và đơn vị và tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm.

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc người tâm thần, đa dạng hoá nguồn vốn để thực hiện các chương trình, tăng cường sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế trong trợ giúp các đối tượng thuộc Đề án; Lồng ghép các hoạt động trợ giúp trong các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; các chương trình mục tiêu, đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí và các đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thông qua việc cung cấp tài chính cho các cơ sở, tổ chức xã hội thực hiện các chương trình theo đnh hướng chung của Nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo cơ chế tự cân đối thu chi.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Căn cứ kế hoạch kinh phí thực hiện Đề án, hằng năm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng.

- Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Thành lập, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng; Tập huấn cho các hộ gia đình phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Chú trọng phối hợp các cơ quan đoàn thể trong công tác đưa người sau phục hồi chức năng sớm hòa nhập cộng đồng.

- Đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch; Giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết; tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lồng ghép công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn đầu tư công để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

3. Sở Tài chính.

Căn cứ khả năng ngân sách địa phương, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí hoạt động theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Y tế.

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan hướng dẫn nghiệp vụ y tế trong điều trị và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở Bảo trợ xã hội và tại cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động điều tra, rà soát xác định nhu cầu trợ giúp của đối tượng.

- Nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh làm công tác điều trị và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

- Xây dựng các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện rối nhiễu tâm trí.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ sở y tế liên quan thực hiện công tác chăm sóc, điều trị và phục hồi khả năng học tập cho học sinh, sinh viên bị rối nhiễu tâm trí.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; Các nội dung Đề án của Trung ương, Kế hoạch của tỉnh và các hoạt động của sở, ngành, địa phương về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình.

Chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn.

- Phối hợp với các sở, ngành, tổ chức hội đoàn thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động được triển khai trên địa bàn huyện, thành phố.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các hội, ban, ngành, đoàn thể:

Vận động các tổ chức thành viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Bình. Yêu cầu các sở, ngành và địa phương căn cứ kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội) theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thường trực T
nh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VXKG
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu86/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2016
Ngày hiệu lực28/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 86/KH-UBND 2016 trợ giúp phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí 2011 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 86/KH-UBND 2016 trợ giúp phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí 2011 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu86/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành28/12/2016
        Ngày hiệu lực28/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 86/KH-UBND 2016 trợ giúp phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí 2011 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 86/KH-UBND 2016 trợ giúp phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí 2011 2020

           • 28/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực