Văn bản khác 86/KH-UBND

Kế hoạch 86/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 86/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nghệ An 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/KH-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIP NĂM 2017 TRÊN ĐA BÀN TNH NGH AN

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; Chương trình số 194/CTr-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp;

b) Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú nhằm tng bước giúp doanh nghiệp tiếp cận với thông tin pháp luật, đáp ứng cơ bản về bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật gồm: Luật sư, Luật gia, Tư vấn viên pháp luật,...

2. Yêu cầu

a) Phát huy kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua; nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức thực hiện đđáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của tỉnh;

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được phổ biến, giáo dục pháp luật, giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước mà doanh nghiệp quan tâm, yêu cầu được cung cp;

c) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu, thực trạng và năng lực của chính mỗi nhóm doanh nghiệp để thúc đy hoạt động sản xuất, kinh doanh nhm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sức cạnh tranh trên thị trường.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, th xã.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

b) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cử cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do cơ quan cấp trên, sở, ngành tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

c) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Thỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo hình thức kiêm nhiệm, trong đó Thường trực là Sở Tư pháp, đầu mối hỗ trợ là các Sở, Ngành cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, Ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận li cho quá trình hoạt động của các doanh nghiệp

a) Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình sản xuất, kinh doanh và hội nhập của doanh nghiệp.

b) Rà soát, tham mưu ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở, Ngành cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cập nhật thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh đặc biệt là những quy định pháp luật mới, các tin, bài viết, sổ tay pháp luật liên quan đến doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo, Đài, Trang thông tin điện t, bản tin các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh - truyền hình liên quan đến doanh nghiệp như: chương trình “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp, “Pháp luật và cuộc sống”, “Hộp thư truyền hình”, “Tư vấn pháp luật”, Theo dòng thời sự”... trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chuyên trang “Thông tin pháp luật” và các chuyên trang khác trên Báo Nghệ An.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

c) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giải đáp, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

5. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp

a) Xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trong đó tập trung giới thiệu nội dung các luật mới, chuyên đề pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, Ban, ngành có liên quan, tổ chức đại diện doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

b) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh du lịch cho các doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Hiệp hội du lịch, các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

c) Mời doanh nghiệp tham gia các hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới của Hội đồng Phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để cung cấp thông tin pháp luật mới kịp thời đến doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

d) Tổ chức triển khai công tác trợ giúp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành có liên quan; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tại địa phương; các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

6. Thực hiện điều tra, khảo sát thực tế nhu cầu hỗ trợ pháp lý ca doanh nghiệp và thực trạng triển khai thi hành pháp luật tại doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

7. Tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

8. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể:

a) Thực hiện giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng các hình thức như bng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành thực hiện giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

b) Phổ biến các loại tài liệu do các cơ quan Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, Ban, Ngành, các tổ chức đại diện doanh nghiệp, Văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

c) Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật: Thực hiện tiếp nhận, tng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật đsửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch được phân công.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Thông tư liên tịch s 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Các sở, ngành tỉnh chủ động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách; chủ trì, phi hợp với Sở Tư pháp ........... thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/5/2017), năm (trước ngày 31/12/2017) để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

5. Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/5/2017), năm (trước ngày 31/12/2017) để Sở Tư pháp tổng
hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PLDS-KT (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành cấp tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nghiệp trẻ;
- Lưu VT, TH (Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu86/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2017
Ngày hiệu lực21/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 86/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nghệ An 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 86/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nghệ An 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu86/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành21/02/2017
        Ngày hiệu lực21/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 86/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nghệ An 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 86/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nghệ An 2017

           • 21/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực