Văn bản khác 860/KH-UBND

Kế hoạch 860/KH-UBND năm 2011 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 860/KH-UBND phát triển thương mại điện tử Hà Nam 2011


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 860/KH-UBND

Hà Nam, ngày 08 tháng 07 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Thực hiện Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 7184/BCT-TMĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 và số 4780/BCT-TMĐT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng thương mại điện tử (thương mại điện tử viết tt là TMĐT); hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo phát triển TMĐT lành mạnh, bền vững và bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Phấn đấu đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh TMĐT phát triển đạt mức trung bình của cả nước.

2. Các mục tiêu cụ thể cần đạt đến năm 2015 như sau:

- 100% các doanh nghiệp của tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển sản xuất kinh doanh;

- 30% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp;

- 50% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng;

- 50% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử;

- 30% cơ sở kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ như vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch phát triển các kênh giao dịch điện tử phục vụ người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG:

1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về TMĐT.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, cung cấp các thông tin, phổ biến các văn bản pháp luật về TMĐT đến các địa phương, các doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

2. Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.1. Khuyến khích xây dựng các hệ thống cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị xây dựng các trang thông tin điện tử (Website) đcông bố các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân lên môi trường mạng như: Thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, đăng ký kinh doanh và các dịch vụ công khác;

- Các cơ quan quản lý nhà nước duy trì việc cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của tnh và các trang Website về thủ tục hành chính giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp, người dân, đồng thời tăng cường kiểm soát việc thực hiện dịch vụ hành chính công.

2.2. Khai thác thông tin trên Cng thông tin Thị trường nước ngoài.

Phbiến và hướng dẫn cho các doanh nghiệp truy cập, khai thác thông tin hữu ích tại cổng thông tin thị trường nước ngoài tại địa chỉ www.ttnn.com.vn của Bộ Công Thương.

3. Khuyến khích các doanh nghiệp khai thác, ứng dụng TMĐT.

3.1. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch TMĐT như Cng Thương mại điện tquốc gia (ECVN) nhm quảng bá thương hiệu và sn phm của doanh nghiệp.

- Hàng năm lựa chọn một số doanh nghiệp có khả năng, nhu cầu ứng dụng TMĐT để hỗ trợ, tư vấn cách thức tham gia.

- Đào tạo kỹ năng quản trị gian hàng trực tuyến.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác thông qua việc khai thác các cơ hội giao thương.

3.2. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website TMĐT, ứng dụng marketing trực tuyến nhằm xây dựng thương hiệu trên môi trường Internet.

Sở Công Thương định hướng, tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng website TMĐT phù hợp với mô hình, sản phẩm của doanh nghiệp; tư vấn triển khai áp dụng quy trình bán hàng trực tuyến, cách thức quảng bá thương hiệu trên môi trường Internet.

4. Phát triển nguồn nhân lực TMĐT:

- Hàng năm tổ chc một số lớp tập huấn và hội nghị hội thảo về TMĐT.

- Nội dung: Tng quan và lợi ích của TMĐT, hệ thống pháp luật TMĐT, các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thống kê TMĐT, lập kế hoạch triển khai TMĐT, dịch vụ công trực tuyến, các kỹ năng khai thác, quản lý và cập nhật thông tin thương mại trực tuyến, kỹ năng tìm kiếm khách hàng trên Internet, các doanh nghiệp triển khai và ứng dụng TMĐT thành công, xây dựng và quản trị website TMĐT, ứng dụng marketing trực tuyến, sàn giao dịch TMĐT, xây dựng thương hiệu trên môi trường Internet.

- Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan, giám đốc và cán bộ thị trường các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TMĐT:

Triển khai các nghiệp vụ quản lý nhà nước về TMĐT trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tham gia giao dịch trực tuyến; đồng thời từng bước xây dựng lực lượng cán bộ có chuyên môn đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về TMĐT.

6. Khảo sát, học tập kinh nghiệm:

Hàng năm, tổ chức đoàn công tác tiếp xúc, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương thành công trong ứng dụng TMĐT; tham dự các buổi hội thảo, triển khai, tập huấn về TMĐT do Trung ương và các địa phương khác tổ chức.

7. Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch:

- Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ các nguồn: Ngân sách nhà nước, vốn của doanh nghiệp và nguồn vốn huy động hợp pháp khác;

- Hàng năm, Sở Công Thương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch TMĐT, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện, những vướng mắc phát sinh và kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương biện pháp giải quyết.

2. UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện tt kế hoạch phát triển TMĐT trên địa bàn và trong lĩnh vực quản lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo HN, Đài PT - TH tnh;
- VPUB: LĐ (3) CN&KHCN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 860/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu860/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2011
Ngày hiệu lực08/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 860/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 860/KH-UBND phát triển thương mại điện tử Hà Nam 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 860/KH-UBND phát triển thương mại điện tử Hà Nam 2011
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu860/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành08/07/2011
        Ngày hiệu lực08/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 860/KH-UBND phát triển thương mại điện tử Hà Nam 2011

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 860/KH-UBND phát triển thương mại điện tử Hà Nam 2011

             • 08/07/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực