Văn bản khác 87/KH-UBND

Kế hoạch 87/KH-UBND triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 87/KH-UBND 2019 đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành cấp huyện Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN NGÀNH VÀ CẤP HUYỆN (DDCI) TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi; để tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá DDCI trong năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2019 đạt chất lượng, đúng tiến độ nhằm thúc đẩy chất lượng điều hành các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao kết quả thu hút đầu tư và cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác triển khai việc đánh giá đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ, khách quan. Kết quả đánh giá phản ánh đúng thực trạng, công khai, minh bạch.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP

1. Đối tượng được đánh giá

- Nhóm các sở, ban ngành, gồm 15 đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh và Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

- Nhóm các huyện, thành phố, gồm 14 đơn vị: Thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Lý Sơn.

2. Phạm vi đánh giá

Từ thông tin khảo sát của khoảng 2.100 doanh nghiệp và 1.000 hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh liên quan đến các chỉ số thành phần DDCI của tỉnh.

3. Nội dung đánh giá

- Theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và triển khai bộ chỉ số DDCI gồm có các chỉ số thành phần sau:

(1) Tính minh bạch;

(2) Tính năng động;

(3) Chi phí thời gian;

(4) Chi phí không chính thức;

(5) Cạnh tranh bình đẳng;

(6) Hỗ trợ doanh nghiệp;

(7) Thiết chế pháp lý;

(8) Tiếp cận đất đai.

- Việc đánh giá, xếp hạng chia làm 2 nhóm:

+ Các sở, ban ngành: Đánh giá và xếp hạng dựa vào 7 chỉ số thành phần từ 1-7.

+ Các huyện, thành phố: Đánh giá và xếp hạng dựa vào 8 chỉ số thành phần từ 1-8.

4. Phương pháp thực hiện

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về năng lực điều hành kinh tế của chính quyền cấp huyện và các sở, ban ngành của tỉnh.

- Hình thức khảo sát: Nhằm đảm bảo thu được số lượng phiếu khảo sát nhiều nhất có thể, năm 2019 chọn cả hai phương thức khảo sát:

+ Khảo sát qua thư (phương thức chính) và phỏng vấn trực tiếp (phương thức bổ sung).

+ Khảo sát qua thư có thể gởi và nhận phiếu khảo sát qua đường bưu chính hoặc gởi và nhận qua đường email.

- Sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp, góp ý của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Ban hành Kế hoạch triển khai DDCI năm 2019: Tháng 6/2019.

2. Tuyên truyền phổ biến về Bộ chỉ số DDCI của tỉnh: Thường xuyên trong năm 2019.

3. Ký kết hợp đồng thực hiện việc khảo sát, đánh giá DDCI của tỉnh năm 2019: Tháng 6/2019.

4. Thực hiện khảo sát, lập báo cáo đánh giá kết quả DDCI

- Lập kế hoạch, chuẩn bị triển khai và huấn luyện, đào tạo các đơn vị khảo sát: Tháng 6/2019.

- Khảo sát: Tháng 7/2019 - Tháng 9/2019.

- Nhận phiếu khảo sát và xử lý, tổng hợp dữ liệu: Tháng 10/2019 - Tháng 12/2019.

- Xây dựng báo cáo DDCI Quảng Ngãi năm 2019: Tháng 01/2020.

5. Công bố công khai kết quả DDCI năm 2019: Dự kiến trong Tháng 3/2020 - Tháng 4/2020 (tại Hội nghị PCI năm 2019 của tỉnh).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm

- Ký kết hợp đồng với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (Đơn vị tư vấn) để xây dựng phương án đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm để đánh giá DDCI trên địa bàn tỉnh năm 2019.

- Phối hợp với Đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể để đưa các nội dung khảo sát vào Bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá cho phù hợp theo từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh.

- Đầu mối phối hợp, hỗ trợ, cung cấp các thông tin cần thiết để bên tư vấn hoàn thành công việc.

- Xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp nhận kết quả đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị và dữ liệu có liên quan từ đơn vị tư vấn; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để tổ chức công bố công khai theo quy định.

2. Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm: Cung cấp danh sách đối tượng được khảo sát đang hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi có trách nhiệm: Truyền thông về việc triển khai đánh giá Bộ chỉ số DDCI của tỉnh; kịp thời đưa tin trong quá trình khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện của tỉnh.

4. Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

- Tuyên truyền, phổ biến về Bộ chỉ số DDCI của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thông tin điện tử thành phần.

- Phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và sự cần thiết của việc thực hiện khảo sát, đánh giá DDCI trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI của tỉnh; phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá Bộ chỉ số DDCI năm 2019 của tỉnh.

5. Các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp triển khai khảo sát ý kiến doanh nghiệp đánh giá năng lực điều hành kinh tế các sở, ban ngành và cấp huyện năm 2019; phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác khảo sát (VCCI Đà Nẵng hỗ trợ, đào tạo để các Hiệp hội doanh nghiệp có thể triển khai công tác khảo sát đảm bảo chất lượng).

6. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (Đơn vị tư vấn )

- Thực hiện nội dung tại các điểm 3, điểm 4 và điểm 5 Mục III của Kế hoạch này.

- Tiếp tục nghiên cứu việc điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số DDCI của tỉnh và xây dựng tiêu chí đánh giá của từng chỉ số đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh.

7. Kinh phí thực hiện: Kính phí cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong dự toán kinh phí năm 2019 theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CN Phòng TMCN VN tại Đà Nẵng;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các cơ quan chuyên trách giúp việc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.THptth154.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu87/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(09/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 87/KH-UBND 2019 đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành cấp huyện Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 87/KH-UBND 2019 đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành cấp huyện Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu87/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýVõ Phiên
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 87/KH-UBND 2019 đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành cấp huyện Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 87/KH-UBND 2019 đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành cấp huyện Quảng Ngãi

           • 04/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực