Văn bản khác 87/KH-UBND

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 87/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Đo đạc Bản đồ tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ để chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện theo lĩnh vực thuộc phạm vi áp dụng của Luật Đo đạc và Bản đồ.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ thực hiện việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật; ban hành các văn bản thi hành nhằm đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu

- Tập trung phổ biến những kiến thức cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ.

- Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ.

- Xác định cụ thể nội dung công việc và quy định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ.

- Trong quá trình triển khai phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành và địa phương; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản dưới Luật

1.1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật và các văn bản có liên quan đến Luật Đo đạc và Bản đồ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Đơn vị chủ trì:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai tổ chức phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa, các đơn vị có hoạt động vđo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

+ UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chủ trì phổ biến đến UBND cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Hình thức thực hiện: Thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Đã triển khai năm 2019, tiếp tục thực hiện vào các năm tiếp theo.

1.2. Phổ biến, tuyên truyền Luật và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đắk Nông và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực có liên quan đến Luật Đo đạc và Bản đồ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và Bản đồ

Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh thực hiện việc rà soát các Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực có liên quan đến Luật Đo đạc và Bản đồ thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý (nếu có); gửi kết quả rà soát về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp và gửi kết quả rà soát đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức nghiên cứu sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ Quyết định s 21/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định thống nhất quản lý các hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành quý IV năm 2020.

3. Xây dựng, hoàn thiện, công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Đã triển khai năm 2019, tiếp tục thực hiện đến hết năm 2022.

4. Xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống Bn đồ địa hình quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh về cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập hệ thống Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000 và tỷ lệ 1:5000 đối với cho khu vực đô thị, khu vực phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù, khu vực cần lập quy hoạch phân khu và quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và những năm tiếp theo.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và Bản đồ về biên giới quốc gia, thành lập bộ Bản đồ chuẩn biên giới quốc gia

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện: Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil và Cư Jút có đường biên giới quốc gia phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan để tiếp nhận, cập nhật cơ sở dữ liệu Đo đạc và Bản đồ về biên giới quốc gia thuộc địa bàn các huyện có đường biên giới quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Đã thực hiện từ năm 2019 và tiếp tục thực hiện sau khi ký các văn kiện về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Campuchia.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và Bản đồ về địa giới hành chính

- Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ để tiếp nhận, cập nhật cơ sở dữ liệu Đo đạc và Bản đồ về địa giới hành chính.

- Thời gian thực hiện: Đã thực hiện năm 2019 và tiếp tục thực hiện vào các năm tiếp theo.

7. Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai xây dựng dữ liệu chuyên ngành của hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ và hệ thống pháp luật khác có liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Giai đoạn 1: Đã thực hiện năm 2019 và tiếp tục thực hiện đến hết năm 2021.

+ Giai đoạn 2: Từ năm 2022 và những năm tiếp theo tích hợp dữ liệu không gian địa lý; bổ sung dữ liệu và cập nhật thường xuyên theo kế hoạch và quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Đo đạc, thành lập Bản đồ chuyên ngành

8.1. Đo đạc, thành lập Bản đồ địa chính:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các cấp và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đo đạc, thành lập Bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo quy định của Luật đo đạc và Bản đồ và các văn bản pháp luật về đất đai.

- Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và các năm tiếp theo.

8.2. Ngoài các nội dung hoạt động nêu trên, các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các hoạt động đo đạc và Bản đồ chuyên ngành theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong phạm vi nhiệm vụ quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ đề xuất của các Sở, Ban, ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn phục vụ triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngân sách tỉnh.

4. UBND các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ tại địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; đồng thời có trách nhiệm tổng hợp kết quả triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTTH, KTN(N).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu87/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2020
Ngày hiệu lực25/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 87/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Đo đạc Bản đồ tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 87/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Đo đạc Bản đồ tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu87/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành25/02/2020
        Ngày hiệu lực25/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 87/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Đo đạc Bản đồ tỉnh Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 87/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Đo đạc Bản đồ tỉnh Đắk Nông

           • 25/02/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực