Văn bản khác 87/KH-UBND

Kế hoạch 87/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 06 năm 2016

 

K HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 960/QĐ-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2016, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đng vcác quyền của người khuyết tật; đẩy mạnh hoạt động truyền thông vtrợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này; tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và hiệu quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động trong Kế hoạch phải bám sát nội dung trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về triển khai Đán trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020; lựa chọn các hoạt động cần thiết triển khai kịp thời đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, đng thời phù hợp với điều kiện, khả năng của cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

b) Các hoạt động cụ thể, khả thi, không trùng lắp với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và lộ trình thời gian thực hiện;

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật lng ghép với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THC HIỆN CHÍNH SÁCH TR GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYT TẬT

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật như: khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe nói, khuyết tật vận động, ...) đphục vụ công tác quản lý nhà nước (theo dõi đánh giá hiệu quả các hoạt động) và triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, SLao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cp xã và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý III

Hoạt động 2: Tổ chức trợ giúp pháp lý với hình thc phù hợp cho các dạng tật (khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động...) tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật (các xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật, tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tchức khác của người khuyết tật...), trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho người khuyết tật khi có yêu cầu đảm bo đạt 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức của người khuyết tật

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tăng cường năng lực thực hiện tr giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ ngưi thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Luật sư và Tư vn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý) trong tài liệu bi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II

Hoạt động 2: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và knăng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, chú trọng kỹ năng bào chữa, lng ghép với các lớp tập hun có nội dung khác về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý III.

Hoạt động 3: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về việc nhận diện đối tượng trợ giúp pháp lý là người khuyết tật cho các cán bộ tiến hành tố tụng.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan tiến hành tố tụng.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II.

3. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình,...) với nội dung truyền thông phong phú, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (tchức chương trình gặp gỡ khách mời trên đài phát thanh, truyn hình đnói chuyện chuyên đề, trao đổi về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; đăng tải thông tin nội dung một svụ việc trợ giúp pháp lý điển hình cho người khuyết tật trên báo, đài phát thanh, truyền hình...)

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã và thành phHuế; Báo Thừa Thiên Huế; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

Hoạt động 2: Biên soạn và phát hành, đưa lên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp sách hỏi - đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật (tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số), băng cát-xét, đĩa CD và các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật phù hợp với từng đối tượng người khuyết tật (nghe, nói, nhìn...) có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; chính sách đặc thù đối với người khuyết tật ở địa phương; giải đáp vướng mắc pháp luật thường gặp của người khuyết tật.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã và thành phố Huế; Báo Thừa Thiên Huế; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

Hoạt động 3: Hoàn thiện việc xây dựng và lắp đặt Bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý bảo đảm ít nhất 40% địa điểm được lắp đặt (trụ sở Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tchức khác của người khuyết tật).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

Hoạt động 4: Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương (về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề,..thực hiện truyền thông trực tiếp trong các buổi sinh hoạt hội viên của các Hội người khuyết tật.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án khác vngười khuyết tật ở địa phương, các buổi sinh hoạt thường kỳ của Hội người khuyết tật.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật, các cam kết quc tế vtrợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được btrí trong ngân sách chi thường xuyên năm 2016 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhàc tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Ch trì, phi hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các Sở ban, ngành có liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, báo cáo B Tư pháp và y ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương.

2. S Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí hợp lý, đảm bảo kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

4. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nưc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức của người khuyết tật

Phối hợp thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình trin khai thực hiện nêu có khó khăn, vướng mắc các Sở ban, ngành và các tchức, cá nhân có liên quan báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đkịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT, HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- CVP, các PCVP;
- Các s: Tư pháp, Tài chính; LĐ, TB & XH;
- Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Lưu: VT, NC, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu87/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2016
Ngày hiệu lực06/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Huế 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu87/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành06/06/2016
        Ngày hiệu lực06/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Huế 2016

           • 06/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực