Văn bản khác 870/KH-UBND

Kế hoạch 870/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy định về thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 870/KH-UBND 2018 về việc báo cáo thông tin và phòng chống bạo lực gia đình Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 06 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VIỆC THU THẬP, BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định việc thu thập, báo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng gia đình và biến động qua từng thời kỳ để phục vụ việc tổ chức triển khai, chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước về gia đình ở các cấp;

b) Thu thập thông tin về thực trạng bạo lực gia đình để làm cơ sở để xác định phương hướng, giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Yêu cầu

a) Việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình phải trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời; bảo đảm độc lập, không trùng lặp, không chồng chéo; công khai, minh bạch, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hp pháp của các tổ chức, cá nhân;

b) Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép, cập nhật vào sổ và mẫu biểu theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 (sau đây gọi tắt là Thông tư 07).

II. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THC HIỆN

1. Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thời gian: Thực hiện từ tháng 6 năm 2018.

III. NỘI DUNG THU THẬP, BÁO CÁO THÔNG TIN V GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

1. Thu thập thông tin

a) Nội dung thu thập thông tin

Thông tin về gia đình; Thông tin về bạo lực gia đình; Thông tin về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Trách nhiệm thu thập thông tin

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có trách nhiệm thu thập, ghi chép thông tin ban đầu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình định kỳ hằng năm (từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến 01 tháng 12 năm sau) vào sổ thông tin.

Sổ thông tin thực hiện theo mẫu số 01, mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07.

2. Báo cáo thông tin

a) Nội dung báo cáo: Thông tin về gia đình; Thông tin về bạo lực gia đình; Thông tin về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đánh giá chung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý;

b) Kỳ báo cáo: Báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện hằng năm;

c) Trách nhiệm báo cáo thông tin

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý (theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07) về Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện trước ngày 5 tháng 12 hằng năm.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý (theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 10 tháng 12 hằng năm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý (theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07) về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Hướng dẫn về nghiệp vụ ghi chép, cách thức theo dõi, cập nhật và lập các mẫu biểu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư 07;

b) Tổng hợp kết quả thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này thuộc phạm vi quản lý.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc lập Sổ và duy trì việc ghi chép thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Kiểm tra việc ghi chép sổ, mẫu biểu tại các địa bàn quản lý, tổng hợp, lập báo cáo định kỳ và đột xuất gửi các cơ quan cấp trên theo quy định tại Kế hoạch.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tổ chức thu thập thông tin, số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý;

b) Lập sổ và duy trì việc ghi chép sổ, mẫu biểu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý;

c) Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

V. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí thực hiện việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính (Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình).

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1340/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Thực hiện Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- BVHTTDL;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- S
VHTTDL;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP,
CVVPUBND tỉnh;
-TTTT, VPUBND tnh;
- Lưu: VT, VX (TT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 870/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu870/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2018
Ngày hiệu lực06/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 870/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 870/KH-UBND 2018 về việc báo cáo thông tin và phòng chống bạo lực gia đình Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 870/KH-UBND 2018 về việc báo cáo thông tin và phòng chống bạo lực gia đình Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu870/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành06/04/2018
        Ngày hiệu lực06/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 870/KH-UBND 2018 về việc báo cáo thông tin và phòng chống bạo lực gia đình Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 870/KH-UBND 2018 về việc báo cáo thông tin và phòng chống bạo lực gia đình Cao Bằng

           • 06/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực