Văn bản khác 876/KH-UBND

Kế hoạch 876/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 876/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/KH-UBND

Lai Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Xây dựng hệ thống báo cáo đồng bộ, thống nhất, đầy đủ, kịp thi, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

3. Đảm bảo hoạt động báo cáo được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình và thời hạn gửi báo cáo thống nhất, đồng bộ; sử dụng hiệu quả, thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

II. ĐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng thực hiện

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi thực hiện

- Báo cáo, chế độ báo cáo đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện, gồm: Các báo cáo định kỳ do Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quy định được thể hiện bằng văn bản (bao gồm báo cáo giấy và báo cáo điện tử) thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi tới cơ quan nhà nước theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (có thể dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường).

- Phạm vi thực hiện không bao gồm báo cáo trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước.

III. NỘI DUNG

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

2. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

(Các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức phổ biến và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan đầu mối có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan kịp thời phản ảnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục Ki
m soát TTHC;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND t
nh;
-
UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KSTT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số 876/KH-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hp

Thời gian hoàn thành

Sản phm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH KHOẠCH VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN TRIN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

1

Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các cơ quan chuyên môn

Trước 15/5/2019

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân

2

Xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo theo quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Chậm nhất ngày 31/5/2019

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Rà soát chế độ báo cáo định kỳ để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Nhiệm vụ thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền.

4

Xây dựng dự thảo Quyết định Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của tỉnh

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

 

1

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyn thông

Năm 2020

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Lai Châu và sử dụng, vận hành trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

2

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin báo cáo.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

 

III

TCHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PH BIN, HƯỚNG DẪN VÀ KIM TRA, ĐÔN ĐC VIỆC THC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KHOẠCH NÀY

 

1

Tổ chức quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Các tổ chức, cá nhân có liên quan

Có thể lồng ghép với các cuộc họp khác

 

2

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Định kỳ hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ.

3

Tuyên truyền, phbiến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Cơ quan thông tấn báo chí

Nhiệm vụ thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hp với từng loại đối tượng.

4

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Kế hoạch này và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 876/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu876/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 876/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 876/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 876/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu876/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành24/05/2019
        Ngày hiệu lực24/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 876/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 876/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Lai Châu

           • 24/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực