Văn bản khác 878/KH-BTTTT

Kế hoạch 878/KH-BTTTT về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Kế hoạch 878/KH-BTTTT 2018 tuyên truyền cải cách hành chính Bộ Thông tin và Truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 878/KH-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Mc tiêu

a) Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) từ đó nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, hiệu quả phục vụ nhân dân.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của đơn vị cũng như của Bộ, góp phần cải thiện chỉ sCCHC của Bộ.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền, phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

a) Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các nội dung CCHC nhà nước cũng như tình hình, kết quả hoạt động CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Công tác tuyên truyền CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bám sát nội dung, yêu cầu CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC nhằm mang lại hiệu quả cao. Tùy theo tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Kết hợp lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Đối tượng tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền về CCHC gồm toàn thđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC.

c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, Chương trình, Kế hoạch CCHC hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông về CCHC. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản sau:

- Cải cách thể chế: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông đảm bảo tính đồng bộ, thng nht, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với Hiến pháp năm 2013; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Hoạt động kiểm soát việc quy định TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC; công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

- Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: Tình hình triển khai Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp quản lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

- Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông; quyn, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành thông tin và truyền thông. Tình hình xây dựng, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành thông tin và truyền thông.

- Kết quả hiện đại hóa hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông mà trọng tâm là kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ; tình hình triển khai xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử.

d) Kết quả thực hiện Chỉ số CCHC của Bộ năm 2017 và tình hình triển khai thực hiện việc đánh giá, xác định chỉ sCCHC của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ.

đ) Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ cũng như hoạt động của các đơn vị.

e) Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến CCHC, các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử); Cổng/trang thông tin điện tử của Bộ, của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tổ chức các cuộc họp/tọa đàm về kết quả CCHC của Bộ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, chỉ số CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như các hoạt động truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin; Cục Tin học hóa: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện, theo dõi việc tuyên truyền các nội dung CCHC thuộc lĩnh vực được giao chủ trì.

c) Các cơ quan báo chí thuộc Bộ có trách nhiệm mở chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính để thông tin, cập nhập đầy đủ, kịp thời tình hình, kết quả thực hiện CCHC nhà nước nói chung và của Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng.

d) Các cơ quan hành chính thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động tuyên truyền CCHC tại đơn vị mình để xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức tuyên truyền CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình.

- Tham gia đầy đủ và tích cực hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền CCHC do Bộ tổ chức.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan, đơn vị mình.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền CCHC lồng ghép với báo cáo CCHC hàng quý, 6 tháng, năm của đơn vị.

2. Kinh phí triển khai

- Kinh phí tuyên truyền CCHC của Bộ được trích từ kinh phí thông tin và truyền thông giao cho Văn phòng Bộ.

- Kinh phí tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được cân đối từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 878/KH-BTTTT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu878/KH-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2018
Ngày hiệu lực28/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 878/KH-BTTTT

Lược đồ Kế hoạch 878/KH-BTTTT 2018 tuyên truyền cải cách hành chính Bộ Thông tin và Truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 878/KH-BTTTT 2018 tuyên truyền cải cách hành chính Bộ Thông tin và Truyền thông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu878/KH-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành28/03/2018
        Ngày hiệu lực28/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 878/KH-BTTTT 2018 tuyên truyền cải cách hành chính Bộ Thông tin và Truyền thông

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 878/KH-BTTTT 2018 tuyên truyền cải cách hành chính Bộ Thông tin và Truyền thông

             • 28/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực