Văn bản khác 88/KH-UBND

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 88/KH-UBND 2014 thực hiện 02/2014/NĐ-CP đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG, THI HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC

Ngày 10 tháng 01 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định 02/2014/NĐ-CP); Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2014.

Để công tác triển khai và thi hành Nghị định 02/2014/NĐ-CP được thực hiện đồng bộ và thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Nhằm giúp cho các ngành, các cấp nắm vững và thực hiện tốt Nghị định 02/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. Bảo đảm thực hiện thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Tập trung triển khai những nội dung trọng tâm, những quy định cụ thể áp dụng trong thực tiễn nhằm thực hiện đúng quy định của Nghị định 02/2014/NĐ-CP về chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

II. NỘI DUNG

Triển khai một số nội dung chủ yếu của Nghị định 02/2014/NĐ-CP trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

- Quy định về thành lập, sáp nhập, giải thể và thiết kế, xây dựng trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục.

- Điều kiện đảm bảo cho việc áp dụng, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Cưỡng chế thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Truy tìm người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc mà bỏ trốn.

- Chuyển hồ sơ của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Tạm thời đưa học sinh, trại viên ra khỏi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

- Thủ tục lập hồ sơ đề nghị thi hành; chế độ quản lý giáo dục; chế độ ăn, mặc, ở, học tập, sinh hoạt, lao động, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và chế độ khác đối với học sinh, trại viên.

- Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai:

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành liên quan tổ chức triển khai nội dung Nghị định 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho lãnh đạo và cán bộ pháp chế sở, ngành tỉnh, các tổ chức đoàn thể có liên quan, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát cấp huyện.

- Trên cơ sở triển khai của tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai trong cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị và từng bước phổ biến trong nhân dân.

+ Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 31 tháng 5 năm 2014.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị định cho thủ trưởng các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp xã, Công an và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện những nội dung trên.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền nội dung của Nghị định đến cán bộ, công chức và nhân dân của địa phương để mọi người nắm vững và thông suốt.

Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 10 tháng 6 năm 2014.

2. Phân công trách nhiệm triển khai thực hiện

a) Sở Tư pháp: Có trách nhiệm biên soạn tài liệu và tuyên truyền nội dung Nghị định thông qua tài liệu sinh hoạt “Ngày pháp luật” và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện trình tự, thủ tục kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục.

b) Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định 02/2014/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là cán bộ trực tiếp thực hiện việc lập hồ sơ đưa người vi phạm pháp luật vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo Nghị định 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức triển khai Nghị định nêu trên.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo thẩm quyền.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Xây dựng chương trình giáo dục hướng nghiệp, tổ chức dạy nghề, tái hòa nhập vào cộng đồng và thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người đã chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, hướng dẫn các Trường trung học chuyên nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học và đề nghị các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn tạo điều kiện cho học sinh khi ra trường được tiếp tục học tập tại nơi cư trú của họ.

e) Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông và đề nghị Báo Ấp Bắc có chương trình, mục tin riêng tuyên truyền về nội dung Nghị định này.

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí triển khai Nghị định số 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ sử dụng từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tài liệu:

- Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ.

- Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu88/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 88/KH-UBND 2014 thực hiện 02/2014/NĐ-CP đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 88/KH-UBND 2014 thực hiện 02/2014/NĐ-CP đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu88/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 88/KH-UBND 2014 thực hiện 02/2014/NĐ-CP đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc Tiền Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 88/KH-UBND 2014 thực hiện 02/2014/NĐ-CP đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc Tiền Giang

             • 06/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực