Văn bản khác 88/KH-UBND

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật Chỉ số B1 Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO XẾP HẠNG CHỈ SỐ CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT (CHỈ SỐ B1) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (sau đây viết tắt là Chỉ số B1) nhằm cắt giảm triệt để các chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

- Ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện Chỉ số B1, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống thể chế về pháp luật kinh doanh.

- Giám sát trách nhiệm thi hành pháp luật kinh doanh của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nâng cao Chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp, chính sách, cơ chế nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch.

- Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và các văn bản triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật

- Chi phí hành chính và thời gian mà doanh nghiệp phải gánh chịu để thực hiện các yêu cầu của pháp luật, bao gồm thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước và các nghĩa vụ khác.

- Chi phí đầu tư để tuân thủ quy định cho việc đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật.

- Các khoản phí, lệ phí chính thức phải nộp trong quá trình thực hiện các thủ tục có liên quan.

- Chi phí rủi ro pháp lý tăng thêm, thiệt hại hoặc mất cơ hội kinh doanh do chất lượng kém của quy định pháp luật dẫn đến bị xử phạt hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục.

- Chi phí không chính thức các khoản trả thêm ngoài quy định để được sử dụng dịch vụ công, để được nhận các hợp đồng, giấy phép trong lĩnh vực công hoặc để có được các quyết định thuận lợi.

2. Hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật

- Nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động rà soát thường xuyên, chuyên đề; rà soát theo ngành, lĩnh vực; hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động theo dõi thi hành pháp luật... phát hiện các quy định liên quan về giá, phí và lệ phí không còn phù hp, bất hp lý hoặc có nội dung chưa rõ, khó hiểu, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu khả thi, thiếu minh bạch, khó tuân thủ để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo quy định.

- Việc xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục; thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật đơn giản, dễ thực thi. Kiên quyết không ban hành các quy định chứa đựng các yêu cầu không cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi, tuân thủ pháp luật

- Thiết lập các hình thức đa dạng, linh hoạt trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong thực thi và tuân thủ pháp luật trực tiếp liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật, bảo đảm thuận lợi, dễ dàng trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, ghi nhận, xử lý công khai, công bằng, nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền; bảo mật thông tin của doanh nghiệp, cá nhân khiếu nại, tố cáo về những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi pháp luật.

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức tiếp nhận và tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ ở cấp huyện, cấp xã và những lĩnh vực như: Đất đai, thuế, đầu tư xây dựng...; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, tạo gánh nặng không đáng có cho doanh nghiệp; kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể gương mẫu, tiêu biểu trong việc thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi và góp phần tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

- Công khai kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên các trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp theo quy định.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện nghiêm việc công khai, cập nhật các thủ tục hành chính đúng theo quy định, đặc biệt là phải bảo đảm thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin đối với doanh nghiệp.

- Cải tiến quy trình giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí nộp hồ sơ, nhận kết quả; rút ngắn thời gian; tăng tỷ lệ trả kết quả đúng thời hạn, giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp.

- Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên rà soát, hạn chế tối đa các bất cập, dễ làm phát sinh tiêu cực đối với doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính, lựa chọn thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức chỉ số B1

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định mới để các doanh nghiệp nắm, thực hiện.

- Xây dựng, phát hành, tổ chức hướng dẫn sử dụng các tài liệu về tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của ngành và từng địa phương.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí chủ động phối hp các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hp cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện nhiệm vụ. Sở Thông tin và Truyền thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thường xuyên chỉ đạo, phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tuyên truyền, giải thích cho doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp để doanh nghiệp biết, tự bảo vệ mình trước các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khắc phục những khuyết điểm, yếu kém; phát huy những kết quả đạt được nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, trước ngày 20 tháng 01 hàng năm phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. Riêng năm 2019 phải hoàn thành trong tháng 7/2019. Định kỳ hàng quý và năm (trước ngày 05 của tháng cuối quý và trước ngày 05 tháng 12 hàng năm) tổng hợp báo cáo đầy đủ, nghiêm túc tình hình trin khai và kết quả thực hiện gửi vSở Tư pháp đ tng hp, báo cáo theo quy định.

2. Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo kịp thời, phù hp, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Các cơ quan báo, đài;
- CVP, PVP (Lê Minh Hiền);
- NC (Đ
17);
- Lưu: VT. Tr 28/7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu88/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật Chỉ số B1 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật Chỉ số B1 Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu88/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật Chỉ số B1 Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật Chỉ số B1 Cà Mau

         • 17/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực