Văn bản khác 88/KH-UBND

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2016 tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 88/KH-UBND cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới Ninh Bình 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

K HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (sau đây gọi là Phong trào thi đua) của tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua đã phát triển sâu rộng và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đphong trào thi đua tiếp tục được triển khai đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước;

b) Tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó phấn đấu mỗi huyện có ít nhất 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; ít nhất 02 huyện của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu:

a) Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các khối thi đua trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;

b) Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

c) Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích.

d) Đến năm 2020, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, khen thưởng và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn; trong đó chú trọng:

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể trong việc xây dựng nông thôn mới, phù hợp với vùng, miền, địa bàn và đối tượng dân cư;

- Huy động các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới;

- Lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

3. Đnghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, gắn với Cuộc vận độngToàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đi ngoại; chủ động, tích cực trong việc liên kết vùng, khu vực, tăng cường giao lưu quốc tế để phát triển kinh tế..., bảo đảm giữ vng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các khối thi đua căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập của người lao động và nâng cao đời sống của nhân dân, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới..., quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

3. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các khối thi đua, các Tập đoàn kinh tế, các Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ hưởng ứng và triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua và Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù, với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí.

4. Năm 2018, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động tiến hành sơ kết giai đoạn II, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

5. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở một số địa phương, đơn vị và tham mưu giúp UBND tỉnh tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể của tỉnh:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền và tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh tiếp tục giúp đỡ các xã của tỉnh nói chung và các xã đặc biệt khó khăn nói riêng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và theo nội dung các giao ước đã ký kết với các đơn vị cấp xã.

b) Đối với cấp huyện:

- Huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trong tỉnh; có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất trong tỉnh.

- Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh và là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới so với các huyện trong khối thi đua các huyện, thành phố.

- Đảng bộ, chính quyền đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; các tổ chức chính trị đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững.

- Không nđọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

c) Đối với các xã:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện.

- Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: là xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh, có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật. (Tiêu chí thi đua đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được hưng dẫn sau).

- Đảng bộ, chính quyền đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; các tổ chức chính trị đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững.

Các xã nêu trên không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

d) Đối với các doanh nghiệp:

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

- Có liên kết, phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn.

đ) Đối với cá nhân:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nông dân, công nhân, xã viên...) nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

e) Đối tượng khác: Các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2. Hình thức khen thưởng

a) Khen thưởng hàng năm:

- UBND tỉnh lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là căn cứ quan trọng đđánh giá thi đua và xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khen thưởng kết quả thực hiện Phong trào thi đua cho các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua:

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh ban hành hướng dẫn khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020 theo chỉ đạo của Trung ương; phối hợp với các cơ quan liên quan để xét khen thưởng, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và trình UBND tỉnh khen thưởng; đồng thời tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, khen thưởng theo quy định.

- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh là đầu mối tiếp nhận hồ sơ khen thưởng trình UBND tỉnh qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua -Khen thưởng) thẩm định hồ sơ khen thưởng;

- Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân khác đạt thành tích xuất sắc thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh và UBND huyện, thành phố do các cơ quan, đơn vị khen thưởng theo thẩm quyền quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

c) Hình thức và mức khen thưởng cấp nhà nước:

Thực hiện theo các tiêu chuẩn và số lượng quy định tại điểm c, mục 2 phần IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Hình thức và mức khen thưởng cấp tỉnh:

- Đối với xã:

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và thưởng công trình phúc lợi trị giá 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng).

+ Các xã về đích nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020, được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tặng Bằng khen cho tối đa không quá 10 tập thể (trong đó phải có ít nhất 03 hộ gia đình tiêu biểu) và 10 cá nhân.

- Đối với huyện:

+ Huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua và thưởng công trình phúc lợi trị giá 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng).

Công trình phúc lợi thưởng cho các tập thể phải là các công trình trực tiếp phục vụ cộng đồng dân cư trên địa bàn nông thôn.

đ) Kinh phí khen thưởng:

- Kinh phí khen thưởng đối với các công trình phúc lợi xã hội, kinh phí sơ kết, kinh phí tổng kết phong trào thi đua được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Kinh phí khen thưởng đối với Huân chương lao động, Cờ Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ Thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh được bố trí và trích từ nguồn quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn II của Phong trào thi đua trong tháng 10 năm 2016.

2. Các các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh và UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai phong trào trong tháng 10 năm 2016.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tiêu chí quy định tiêu chuẩn xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong quý I năm 2017.

4. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thcủa tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2018.

5. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo tỉnh các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 cùng cấp thống nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020.

2. Các các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh và UBND huyện, thành phố căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền Phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát hiện, nhân rộng các điển hình trong phạm vi toàn tỉnh.

4. Hàng năm, các các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể của tỉnh và UBND huyện, thành phố báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh) triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn theo đề nghị của các các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh và UBND huyện, thành phố gửi phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh;
- Các Khối thi đua của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VP3, VP7.
Bh.kh07

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu88/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2016
Ngày hiệu lực20/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 88/KH-UBND cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới Ninh Bình 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 88/KH-UBND cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới Ninh Bình 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu88/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành20/10/2016
        Ngày hiệu lực20/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 88/KH-UBND cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới Ninh Bình 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 88/KH-UBND cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới Ninh Bình 2016 2020

           • 20/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực