Văn bản khác 886/KH-UBND

Kế hoạch 886/KH-UBND thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 886/KH-UBND 2018 tiếp nhận xác minh bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/KH-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020;

Tiếp theo Kế hoạch số 3703/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Kịp thời tiếp nhận, xác định nạn nhân, triển khai các chế độ chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng bền vững, giảm tình trạng bị mua bán trở lại.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành và toàn xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nghiên cứu, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

- Quản lý, thống kê, lập cơ sở dữ liệu về mua bán người nhằm đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn; bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tạo điều kiện cho các nạn nhân bị mua bán được tiếp nhận các dịch vụ hỗ trợ về pháp lý, y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

- Các chế độ chính sách, dịch vụ hỗ trợ được thực hiện đồng bộ, toàn diện, tối đa, và lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội.

- Phát huy tối đa sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% các trường hợp bị mua bán trở về được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật.

- 100% các trường hợp sau khi xác định là nạn nhân được hưởng đầy đủ các chế độ hỗ trợ theo quy định pháp luật.

- 100% nạn nhân và người thân thích được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.

- 100% các trường hợp sau khi trở về có nhu cầu hỗ trợ về pháp lý, đều được trợ giúp miễn phí theo quy định.

- 100% xã, phường, thị trấn triển khai kế hoạch đến các thôn, bản, tổ dân phố; được chuyển hóa thành tài liệu tuyên truyền, hàng tháng ít nhất một lần được đăng tải trên các hệ thống loa phát thanh.

- 100% cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn nâng cao nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân

a) Hoạt động chính

- Tổ chức các hoạt động tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân và thực hiện hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong xác minh, xác định và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về (Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/2/2014).

- Định kỳ thống kê số nạn nhân bị mua bán bao gồm: Nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về (qua trao trả chính thức, tự trở về); nạn nhân bị mua bán trong nước (được giải cứu, tự đến trình báo).

- Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân, gia đình nạn nhân (Thực hiện theo Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 của Chính Phủ), đảm bảo thông tin về nạn nhân trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và quá trình giải quyết vụ mua bán người từ khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, cần kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại nơi trẻ em được tiếp nhận để hỗ trợ và bảo vệ nếu cần thiết.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động phối hợp giữa các ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương khác về công tác tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân của các đơn vị, hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả và bảo vệ nạn nhân, các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tiễn của địa phương.

b) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

2. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

a) Hoạt động chính

- Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng theo quy định:

+ Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân; thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định; nâng cấp trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

+ Tổ chức thực hiện quy trình chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân; phối hợp với các cơ quan liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú. Trường hợp nạn nhân là trẻ em, cần kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại nơi trẻ em được tiếp nhận để hỗ trợ và bảo vệ nếu cần thiết.

+ Xây dựng, hình thành mạng lưới hỗ trợ nạn nhân và thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân tại Trung tâm bảo trợ xã hội và cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

+ Thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

- Triển khai xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân.

- Theo dõi, đôn đốc công tác thi hành án dân sự sau khi bản án hình sự xét xử về vụ án mua bán người có hiệu lực pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân được thực hiện.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

- Sơ kết, tổng kết, rà soát, đánh giá, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân và quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội phù hợp với quy định hiện hành.

b) Nhiệm vụ cụ thể

- Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại:

+ UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, các cơ quan giải cứu, tiếp nhận nạn nhân thuộc các lực lượng Công an, quân đội thực hiện chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại cho nạn nhân tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh về Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

+ Trường hợp không có điều kiện bố trí ăn, ở cho nạn nhân, cơ quan tiếp nhận, giải cứu chuyển nạn nhân đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.

- Hỗ trợ y tế: Trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ quan giải cứu, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân chịu trách nhiệm thực hiện chế độ hỗ trợ y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh.

- Hỗ trợ pháp lý: Nạn nhân được hưởng chế độ trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 22 Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

- Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu: Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH làm thủ tục, hồ sơ thẩm định, giải quyết chế độ hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ.

c) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống, tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; thực hiện lồng ghép nội dung phòng, ngừa mua bán người vào chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị trường học, trong khu dân cư; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3. Đẩy mạnh công tác phối hợp của các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

4. Tăng cường nắm tình hình, rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán, bao gồm: Số nạn nhân tự trở về, được giải cứu, chưa được giải cứu, số được trao trả, tiếp nhận, số nghi là nạn nhân (thông qua xuất khẩu lao động, du lịch, kết hôn với người nước ngoài,....); lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán trở về để tư vấn, xác định nhu cầu, trình độ, hoàn cảnh gia đình để có kế hoạch trợ giúp phù hợp; xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện các quy trình hỗ trợ phù hợp, bảo đảm nguyên tắc kịp thời, chính xác, an toàn; bảo mật thông tin, bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường kinh phí, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ dạy nghề, vay vốn, lồng ghép với các Chương trình kinh tế xã hội khác có liên quan. Khuyến khích các hoạt động tự nguyện, nhân đạo, vận động các tổ chức, cá nhân có những hoạt động thiết thực để giúp đỡ nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về.

6. Thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ; học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức gắn với thực tiễn của địa bàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn.

7. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về nạn nhân, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cấp, các ngành, đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của tỉnh; huy động từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Mức chi

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tnh

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện Mục 1 “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân” theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, bí mật thông tin cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Tổ chức sơ, tổng kết, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức tập huấn, quán triệt về trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân theo Luật phòng, chống mua bán người và Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/2/2014 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao.

- Phối hợp với Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh ngăn chặn, triệt phá các đường dây, tổ chức mua bán người, xác minh, xác định, thống kê số nạn nhân bị mua bán. Chỉ đạo Công an các cấp đấu tranh, truy quét tội phạm mua bán người, quản lý địa bàn.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện Mục 2 “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”; hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán; tiếp nhận, tổng hợp thông tin, lập dữ liệu dự báo đảm bảo thực hiện hỗ trợ chính sách kịp thời.

- Đôn đốc, hướng dẫn công tác tiếp nhận và thực hiện các chế độ hỗ trợ tại Trung tâm bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân; đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ; tổ chức thực hiện các quy trình chuyển tuyến hoặc đưa nạn nhân về nơi cư trú.

- Tiếp nhận, huy động các nguồn lực tài trợ từ tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức tốt việc tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về hoặc được trao trả qua cửa khẩu biên giới, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định hiện hành.

- Tổ chức tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở tư pháp và các Sở, ngành có liên quan thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Kế hoạch.

3. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân được giải cứu hoặc do nước ngoài trao trả qua cửa khẩu theo thỏa thuận song phương hoặc qua đường ngoại giao.

- Xác minh đối với những thông tin về nạn nhân được giải cứu hoặc nạn nhân tự trở về qua biên giới và bàn giao nạn nhân cho các cơ quan chức năng để thực hiện các bước tiếp theo trong việc tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ trước khi đưa nạn nhân trở về gia đình.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, cửa khẩu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bị mua bán, bố trí nơi tiếp nhận tại các Đồn Biên phòng để thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền về chính sách, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh.

5. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo hỗ trợ chế độ, chính sách kịp thời cho nạn nhân; hướng dẫn quản lý và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

6. Sở Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở ngành liên quan đánh giá tác động của Luật Phòng, chống mua bán người; phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự về phòng, chống mua bán người; trợ giúp pháp lý miễn phí cho nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống lợi dụng các hoạt động để mua bán người.

7. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của tỉnh và nước ngoài thực hiện công tác xác minh thông tin, bảo vệ, hỗ trợ, tiếp nhận nạn nhân và làm các thủ tục cần thiết khác để đưa nạn trở về địa phương.

8. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương hỗ trợ việc khám, chữa bệnh ban đầu tại điểm tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ y tế cho nạn nhân bị mua bán trở về.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người tới các cấp học, tổ chức các buổi trải nghiệm, chính khóa, ngoại khóa gắn nội dung phù hợp với từng cấp học,...; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên là nạn nhân được theo học văn hóa, học nghề, hòa nhập cộng đồng.

10. Đề nghị Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tham gia thực hiện Kế hoạch.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư trong việc phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân tại địa phương; lồng ghép thực hiện kế hoạch với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Lao động - TB&XH, Công an, Y tế;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VXKG(LVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 886/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu886/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2018
Ngày hiệu lực12/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 886/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 886/KH-UBND 2018 tiếp nhận xác minh bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 886/KH-UBND 2018 tiếp nhận xác minh bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu886/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành12/04/2018
        Ngày hiệu lực12/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 886/KH-UBND 2018 tiếp nhận xác minh bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Điện Biên

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 886/KH-UBND 2018 tiếp nhận xác minh bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Điện Biên

         • 12/04/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực