Văn bản khác 887/KH-UBND

Kế hoạch 887/KH-UBND về phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 887/KH-UBND 2018 chương trình phòng chống mại dâm Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/KH-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống mại dâm. Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chú trọng các giải pháp mang tính xã hội nhằm bảo vệ truyền thống văn hóa, nếp sống đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Xác định nhiệm vụ cụ thể và nội dung phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương; đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, giữa các ngành và các cấp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan, quản lý địa bàn, can thiệp làm giảm tác hại của tệ nạn mại dâm.

Lồng ghép Chương trình phòng, chống mại dâm với các Chương trình an sinh xã hội như: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS....giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm hoàn lương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm.

2. Mục tiêu cụ thể

a) 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm bằng các hình thức phù hợp.

b) 80% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

c) Kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, triệt phá, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, nhất là cấp xã trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

d) Tiếp tục duy trì 127 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đăng ký không có tệ nạn mại dâm năm 2018.

đ) 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống mại dâm được tập huấn, nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mại dâm.

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm

- Tăng cường tuyên truyền góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về tệ nạn mại dâm, về chính sách của Đảng và nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn mại dâm bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực để tạo sự chuyển biến về nhận thức và sự đồng thuận trong nhân dân.

- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm, tác hại của mại dâm; giáo dục toàn dân thực hành lối sống lành mạnh, hành vi tình dục an toàn; phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mại dâm lồng ghép một cách phù hợp vào các cuộc họp, hội nghị của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xã, phường, thị trấn, thôn bản, tổ dân phố, các ngày lễ hội và hoạt động văn hóa khác ở cơ sở.

- Xây dựng hệ thống tài liệu truyền thông, tài liệu cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên về phòng, chống mại dâm: Sách mỏng, tờ rơi, lịch, tranh áp phích, sổ tay cho tuyên truyền viên và các phóng sự.

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông về phòng, chống mại dâm, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người bán dâm. Vận động nhân dân tham gia cảm hóa giúp đỡ người bán dâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ người bán dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

2. Tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm từ cấp cơ sở. Xây dựng tài liệu, tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178; tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan, chính quyền địa phương, của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp về thực hiện phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm.

- Tiến hành làm tốt công tác điều tra cơ bản, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả tội phạm liên quan đến mại dâm, tập trung vào các địa bàn trọng điểm.

- Đẩy mạnh công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến hoạt động mại dâm để tập trung xác minh làm rõ, không để hình thành điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân.

- Tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa các tổ chức, đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm; khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án chứa chấp, môi giới mại dâm trên địa bàn, đặc biệt là các vụ án liên quan đến mại dâm trẻ em. Xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mua bán người vì mục đích mại dâm, nhất là với các nạn nhân là trẻ em.

3. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Tổ chức rà soát, đánh giá về nhóm người có nguy cơ cao (thanh niên chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm....) và các chương trình an sinh xã hội, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người…

- Huy động các nguồn lực từ các dự án có liên quan hoặc các hoạt động về hợp tác quốc tế để lồng ghép thực hiện kế hoạch.

4. Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

Triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm:

- Xây dựng, thử nghiệm quy trình hỗ trợ và gói dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm tại cộng đồng.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực về hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác phòng, chống mại dâm và cán bộ trực tiếp tham gia cung cấp, hỗ trợ dịch vụ cho người bán dâm.

- Tập huấn, nâng cao năng lực cho Đội ngũ cộng tác viên trong việc tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người mại dâm tại cộng đồng.

- Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng tham gia các hoạt động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm.

5. Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương.

- Củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp; tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực về công tác thanh tra, kiểm tra cho thành viên của Đội kiểm tra liên ngành các cấp trong việc tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới tuyên truyền viên, tình nguyện viên, cộng tác viên truyền thông ở cơ sở để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng ngừa mại dâm, vận động, tư vấn, hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

6. Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội

- Tiếp tục duy trì và xây dựng mới các xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Thực hiện đạt kế hoạch đề ra về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thông tin, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục vận động nhân dân tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xem đây là tiêu chí quan trọng trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành chức năng với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm, nhằm thực hiện tốt hơn công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng bán dâm hoàn lương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách của các cấp, các ngành, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành của tỉnh; lồng ghép các chương trình mục tiêu, chương trình dự án, đề án khác có liên quan; huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Là cơ quan thường trực về phòng, chống mại dâm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh, có trách nhiệm triển khai các nội dung sau:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, hướng dẫn thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm theo kế hoạch được duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện lồng ghép chương trình phòng, chống mại dâm với các chương trình khác cho phù hợp; hướng dẫn và thực hiện các biện pháp hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát số người hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở massage, karaoke... trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm phát sinh.

- Tổ chức hoạt động kiểm tra liên ngành của Đội kiểm tra liên ngành 178, tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các điểm, khu vực dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng, năm theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; tổ chức điều tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xoá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; chủ động xây dựng kế hoạch lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và mua bán người; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý cư trú, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, khảo sát số người hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở massage, karaoke... trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm phát sinh.

- Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm.

- Định kỳ báo cáo thống kê tình hình kết quả xử phạt vi phạm hành chính, số người vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cung cấp danh sách, địa chỉ người bán dâm, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có kế hoạch tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, giúp đỡ cho người bán dâm hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng phối hợp hoạt động phòng chống mại dâm với phòng chống ma túy và mua bán người ở khu vực biên giới.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng ngừa và triệt phá hoạt động mại dâm trên địa bàn. Kịp thời phát hiện hoạt động mại dâm, tội phạm mua bán người qua biên giới nhằm mục đích mại dâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống mại dâm. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống mại dâm đến khu dân cư. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương tuyên truyền, không kỳ thị và hỗ trợ tạo việc làm giúp đỡ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn, phòng, chống lây nhiễm HIV, các bệnh lây qua đường tình dục; chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm tạo sự đồng thuận của xã hội.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các phương tiện thông tin trong hoạt động mại dâm.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

- Phối hợp các Sở, Ban, ngành liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh các cơ sở kinh doanh, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy; các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, khu dân cư văn hóa... gắn với hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS.

6. SY tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; quản lý chặt chẽ đối với số người được cấp chứng chỉ hành nghề massage, bấm huyệt trị liệu; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

7. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; chú trọng đối với những địa bàn trọng điểm (thành phố, thị trấn và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu du lịch).

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cân đối nguồn lực, phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm để triển khai thực hiện Kế hoạch.

9. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, khả năng cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho học sinh, sinh viên; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tổ chức giảng dạy lồng ghép kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản, vị thành niên cho học sinh, sinh viên; lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoài giờ cho học sinh, sinh viên.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của từng địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2018 cho phù hợp; chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm; bố trí ngân sách và huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm; lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như xóa đói giảm nghèo; dạy nghề, tạo việc làm, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm ở địa phương.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm sát trong việc thực thi pháp luật về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống mại dâm.

13. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống mại dâm và tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân cam kết không vi phạm về tệ nạn mại dâm, tham gia phát hiện, tố giác các đối tượng vi phạm, vận động quần chúng nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm hoàn lương ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm của các cơ quan Nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cụ thể hoá nội dung hoạt động của Kế hoạch vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và năm gửi Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm;
- Các Bộ: Lao động - TB&XH, Công an, Y tế;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VXKG(LVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 887/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu887/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2018
Ngày hiệu lực12/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 887/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 887/KH-UBND 2018 chương trình phòng chống mại dâm Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 887/KH-UBND 2018 chương trình phòng chống mại dâm Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu887/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành12/04/2018
        Ngày hiệu lực12/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 887/KH-UBND 2018 chương trình phòng chống mại dâm Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 887/KH-UBND 2018 chương trình phòng chống mại dâm Điện Biên

           • 12/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực