Văn bản khác 8883/KH-UBND

Kế hoạch 8883/KH-UBND năm 2015 triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Kế hoạch 8883/KH-UBND triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại Khánh Hòa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8883/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN IƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh min đt, con người; những nét đặc sắc văn hóa của tỉnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương, tổ chức và cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, thu hút nguồn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch phát triển công nghiệp văn hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại phải đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của đa phương.

- Lng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh; gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại, góp phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị hợp tác với bạn bè quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

- Công tác văn hóa đối ngoại được triển khai trên các lĩnh vực đi ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của Khánh Hòa ra thế giới, làm cho thế giới hiểu biết hơn về con người, văn hóa Khánh Hòa, tạo dựng lòng tin và sự yêu mến đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, góp phần thúc đẩy việc triển khai quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

- Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa con người Khánh Hòa phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các giá trị, tinh hoa văn hóa đương đại phù hợp với tính chân thiện mỹ của nhân loại.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2020

- Phát triển những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc tỉnh Khánh Hòa ra thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, tham gia các kỳ Festival biển; Ngày hội Văn hóa của địa phương, Tuần Văn hóa Việt Nam, các Lễ hội Văn hóa - Du lịch, các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa - du lịch với các tổ chức, địa phương nước ngoài trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là các địa phương đã thiết lập quan hệ với tỉnh, như: tỉnh Chămpasắc; Atapư (Lào), thành phố Ulsan (Hàn Quốc), thành phố Mosbihan (Pháp), Liên bang Nga... nhằm thúc đẩy các quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả. Từng bước mở rộng các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh với các nước khác trong khu vực ASEAN, Đông Bắc Á và Châu Âu.

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng biểu tượng văn hóa và một số sản phẩm văn hóa của tỉnh mang tính thương hiệu khu vực, quốc gia.

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại. Hợp tác với các nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật; đào tạo cán bộ chuyên môn trình độ cao.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, địa phương của các nước, các tổ chức quc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài giới thiệu về hình ảnh miền đất, con người, văn hóa, du lịch tại Khánh Hòa.

- Thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại theo hình thức xã hội hóa với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2.2. Tầm nhìn đến năm 2030

- Tiếp tục duy trì, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định. Mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân, địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

- Thúc đẩy ngành văn hóa trên địa bàn tỉnh phát triển, xây dựng biểu tượng văn hóa và một số sản phẩm văn hóa của tỉnh mang thương hiệu cấp khu vực, quốc gia, quốc tế.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP, THỰC HIỆN

1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại

- Gắn công tác văn hóa đối ngoại với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh phù hợp với Chiến lược Phát triển văn hóa, Chiến lược Phát triển du lịch, Chiến lược Ngoại giao văn hóa của Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhằm phát huy toàn diện, tối đa hiệu quả thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoi cho phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh và cam kết quốc tế.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và linh hot giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc duy trì, phối hợp tổ chức, quản lý các chương trình, hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài ở trong và ngoài nước.

2. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại

- Tăng cường các hoạt động văn hóa đối ngoại, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa như: biểu diễn giao lưu nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh, hoạt động du lịch trong nưc và quc tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với các địa phương có mi quan hệ truyền thống với tỉnh Khánh Hòa và các đối tác mới thiết lập quan hệ, như: quan hệ với tỉnh, như: tỉnh Chămpasắc, Atapư (Lào), thành phố Ulsan (Hàn Quốc), tỉnh Morbihan (Pháp), Saint - Peterburg, Prymorie (Liên bang Nga) ... Đng thời, gn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với vận động thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế, tăng cường trao đổi thương mại, tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ giữa tỉnh Khánh Hòa với quốc tế.

- Hướng dn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài được cấp phép tác nghiệp tại tỉnh theo quy định, qua đó giới thiệu đến các nước trên thế giới về văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội của các địa phương trên thế giới, nhất là các địa phương có mối quan hệ truyền thống với tnh, qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và văn hóa đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm hay, khoa học tiên tiến của địa phương các nước trên thế giới để hoàn thiện và làm phong phú hơn nền văn hóa của tỉnh.

- Quảng bá hình ảnh và các giá trị di sản văn hóa như: Vịnh Nha Trang; Mũi Đôi - Hòn Đầu; các lễ hội truyền thống tại các di tích (Lễ hội Cầu Ngư, Lễ hội Tháp Bà, Lễ hội Yến Sào, ...), tái hiện lại một số hoạt động nghệ thuật trình diễn dân gian như: Múa Bóng, Bài Chòi, Tuồng cổ ...

Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Thủ tướng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponaga - Nha Trang, Hồ sơ khoa học Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa Bóng...

Đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, Nghề đúc đồng, nghề làm bánh tráng (huyện Diên Khánh), nghề làm gốm Lư Cấm, nghề làm nước Mắm (thành phố Nha Trang); nghề làm Nem, nghề dệt Chiếu (thị xã Ninh Hòa, trang phục một số dân tộc thiểu số nhằm phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phù hợp với Quy hoạch phát triển văn hóa của tỉnh đến năm 2020, tạo cơ sở cho sự phát triển về văn hóa đối ngoại.

- Tăng cường quảng bá giới thiệu văn hóa, con người Khánh Hòa trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị…; trên các kênh truyền hình trung ương, nhất là kênh VTV4 (Đài Truyền hình Việt Nam), VTC10 (Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC); các báo của thế giới và Việt Nam… phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về Khánh Hòa, đồng thời nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sách báo giới thiệu về văn a, du lịch ca tnh Khánh Hòa bng nhiu ngôn ngđể quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế.

- Đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh xâm nhập từ bên ngoài; đấu tranh, phn bác kịp thời và có hiệu qunhững luận điệu sai trái, xuyên tạc; nội dung tuyên truyền không đúng sự thật về lịch s, đất nước và con người Việt Nam của các thế lực thù địch.

3. Tuyên truyền nâng cao lý luận và nhận thức về văn hóa đối ngoại

- Đy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Khánh Hòa về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nâng cao lý luận, nhận thức và chuyên môn về văn hóa đối ngoi cho lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng liên quan trực tiếp đến công tác văn hóa đối ngoại.

4. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại

Xây dng đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác văn hóa đối ngoại đáp ứng yêu cu của thời kỳ mới; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về văn hóa và văn hóa đối ngoại cho các cán bộ đầu mối làm công tác đối ngoại, cán bộ làm công tác văn hóa tại các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành; hằng năm, phi hp vi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở các lớp bi dưỡng kiến thức văn hóa đi ngoại và tập huấn việc tổ chức các sự kiện văn hóa đi ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tnh.

5. Gắn kết văn hóa đối ngoại với các hoạt động đối ngoại về kinh tế, chính trị

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh trên cơ sở gắn kết chặt chẽ các hoạt động văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại phục vụ mục tiêu phát triển và hội nhập; tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng đến bạn bè quốc tế.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với kế hoạch xúc tiến du lịch Việt Nam, với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh; tập trung cho các thị trường nước ngoài có tiềm năng như thị trường Đông Bắc Á, ASEAN và Châu Âu.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại nhân dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị trọng đại khác của các nước, các địa phương, tổ chức nước ngoài và nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại giữa Việt Nam với các nước.

6. Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan ban ngành và địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào người Việt Nam nhất là người Khánh Hòa hướng về quê hương; phát huy tài năng, tâm huyết của lực lượng trí thức và nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trong tham gia phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh. Từng bước tạo điều kiện cung cấp thông tin và sản phẩm văn hóa Khánh Hòa cho kiều bào ở nước ngoài, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, đồng thời thông qua người Khánh Hòa đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, quảng bá giới thiệu văn hóa, con người Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài hàng năm; thực hiện thống kê, theo dõi người Khánh Hòa đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người Khánh Hòa ở nước ngoài.

- Tổ chức tiếp xúc, gặp mặt kiều bào Khánh Hòa ở nước ngoài nhân các dịp lễ, tết nhằm thắt chặt tình cảm, gắn kết với quê hương, qua đó hiểu hơn tình hình và tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để từ đó đề xuất các chính sách cụ thể.

7. Bảo đảm nguồn lực kinh phí cho công tác văn hóa đối ngoại

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được cấp từ ngân sách nhà nước theo phân cp của Luật Ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hng năm, căn cứ Kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh và các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai để từ đó xây dựng dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

- Đẩy mạnh việc xã hội hóa, thu hút các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp cho các hoạt động Văn hóa đối ngoại phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tng hợp kết quả và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy đnh.

- Đu tư dàn dựng các chương trình nghệ thuật, văn nghệ dân gian truyền thống, các ấn phẩm văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc phục vụ các hoạt động văn hóa đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác trưng bày, triển lãm giới thiệu văn a truyn thng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tiếp tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sn văn hóa phi vật thquốc gia; đẩy mạnh đăng cai tổ chức các skiện văn hóa đi ngoại của trung ương tại tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ thực hiện các chương trình giới thiệu các di sản, danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của tỉnh với bạn bè quốc tế khi đến thăm tỉnh; hoạt động văn hóa đối ngoại của các địa phương, tổ chức nước ngoài tại tỉnh, chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ thuật của nưc ngoài.

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí xây dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội... để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh và con người Khánh Hòa với bạn bè quốc tế.

- Đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo phát huy những giá trvăn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc, di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tnh Khánh Hòa; đầu tư, hỗ trxây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyn thng gn với phát triển du lịch.

- Xây dựng nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh phù hợp với nhu cầu thị hiếu của từng địa bàn quốc tế. Tổ chức các đợt xúc tiến, quảng bá du lịch Khánh Hòa ở nước ngoài.

- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nâng cao lý luận, nhận thức và chuyên môn về văn hóa đi ngoại cho lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng liên quan trực tiếp đến cộng tác văn hóa đối ngoại.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức và cử các đoàn cán bộ, diễn viên, vận động viên, nghệ nhân tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu về văn hóa, ththao và du lịch với các tổ chức, địa phương nước ngoài mà tỉnh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hoặc do bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa đối ngoại và tập huấn việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ

- Phi hp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030 theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; tranh thủ sự quan tâm của giới báo chí nước ngoài về những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh để quảng bá các danh lam, thắng cảnh, cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi vận động đầu tư cho tỉnh.

- Phát hành Bản tin Đối ngoại, trong đó đăng tải các nội dung triển khai Kế hoạch Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thư, thiệp chúc mừng tới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương của nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh nhân dịp ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, lễ, tết của các nước.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài hàng năm; thực hiện thống kê, theo dõi người Khánh Hòa đangm việc, sinh sng ở nước ngoài, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người Khánh Hòa ở nước ngoài.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan báo chí Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyn, qung bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh hợp tác, những thành tựu phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản về tỉnh Khánh Hòa; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về văn hóa đối ngoại của tỉnh, trong đó thường xuyên đổi mới nội dung và cập nhật tin bài về lĩnh vực văn hóa, du lịch của tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp SVăn hóa, Thể thao và Du lịch lng ghép chương trình thông tin quảng bá các nội dung liên quan đến văn hóa Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng vào các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo sản phm văn hóa đặc trưng của Khánh Hòa.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, hằng năm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước đthực hiện Kế hoạch văn hóa đi ngoại ca tnh theo quy hoch của Luật Ngân sách các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định hiện hành.

6. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lut ca nhà nước về Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động văn hóa đối ngoại tiềm năng, thế mạnh của tnh nhm quảng bá hình ảnh về miền đất, con người Khánh Hòa đến với bạn bè quốc tế, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh nêu trên, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết văn hóa đối ngoại của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho phù hp với tình hình, điều kiện thực tế. Định kỳ gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để tổng hp, báo cáo Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan.

8. Đề nghị các tổ chức, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại trong quá trình triển khai các hoạt động Ngoại giao nhân dân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phvà các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
-
Bộ VH,TT&DL (báo cáo)
-
Bộ Ngoại giao (báo cáo);
-
Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
-
Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
-
Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
-
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
-
Ban Dân vận Tỉnh ủy;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, HPN.QP, KD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8883/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu8883/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8883/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 8883/KH-UBND triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại Khánh Hòa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 8883/KH-UBND triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại Khánh Hòa 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu8883/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 8883/KH-UBND triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại Khánh Hòa 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 8883/KH-UBND triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại Khánh Hòa 2015

           • 24/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực