Văn bản khác 89/KH-UBND

Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thừa Thiên Huế năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 89/KH-UBND 2017 chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2017 nhm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này; tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng) cho người khuyết tật.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012) và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016); bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2016;

b) Các hoạt động cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện;

c) Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYT TẬT

1. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tr giúp pháp lý bảo đảm sự tương thích với các văn bản pháp luật trong nưc và quốc tế

Hoạt động: Phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tham gia góp ý Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) trong đó điều chỉnh đối tượng và hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động: Tiếp tục tổ chức trợ giúp pháp với hình thức phù hợp cho các dạng tật tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật (các xã, phường thị trấn nơi có người khuyết tật, tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật...), trong đó chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khi có yêu cầu.

c) Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

d) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức của người khuyết tật.

e) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

3. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động: Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, chú trọng kỹ năng tham gia tố tụng dân sự, hành chính lồng ghép với các lớp tập huấn có nội dung khác về trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

b) Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

4. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật, băng cát-xét, đĩa CD và các ấn phẩm chuyên dụng khác cho người khuyết tật; lồng ghép việc truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương.

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

b) Đơn vị phối hợp: Đài phát thanh - truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã và thành phố Huế; Báo Thừa Thiên Huế; các cơ quan, tổ chức liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

Hoạt động 2: Hoàn thiện việc xây dựng và lắp đặt Bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý bảo đảm tại ít nhất 60% địa điểm được lắp đặt (trụ sở Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội).

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

b) Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

5. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật, các cam kết quốc tế về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên năm 2017 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tnh; các chương trình mục tiêu quốc gia; đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh lập dự toán kinh ngân sách đối với các hoạt động theo Kế hoạch này. Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở địa phương.

2. S Lao động, Thương binh và xã hội

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí hợp lý, đảm bảo kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

4. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức của người khuyết tật

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục TGPL - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính; LĐ, TB & XH;
- Trung tâm TGPL nhà nước t
nh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu89/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2017
Ngày hiệu lực21/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 89/KH-UBND 2017 chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 89/KH-UBND 2017 chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu89/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành21/04/2017
        Ngày hiệu lực21/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 89/KH-UBND 2017 chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 89/KH-UBND 2017 chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Huế

           • 21/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực