Văn bản khác 89/KH-UBND

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình hành động 04-CTr/TU do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 89/KH-UBND triển khai Chương trình hành động 04-CTr/TU kết cấu hạ tầng Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 04-CTR/TU NGÀY 26/4/2016 CỦA TỈNH ỦY.

Ngày 26/4/2016, Tỉnh ủy Phú Yên có Chương trình hành động số 04-CTr/TU về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nam Phú Yên; tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động. Để triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình hành động trên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Kế hoạch xác định các nhiệm vụ chủ yếu, có phân công cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nam Phú Yên. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2016-2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hẹp khoảng cách phát triển với các tỉnh khác trong khu vực và cả nước.

- Kế hoạch là căn cứ cho các sở, ban, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hành động theo chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy đề ra. Đồng thời, cũng là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên.

1.1. Các dự án, công trình đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn NSTW theo Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển.

Tích cực làm việc với các cơ quan Trung ương để hỗ trợ triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau: ngoài các công trình chuyển tiếp từ năm 2015 chuyển sang (Dự án tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp giai đoạn 1; Dự án tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà (đoạn qua Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô)), tiến hành khởi công mới các dự án: Dự án hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm; Dự án tuyến nối Quốc lộ 1 đến khu xử lý nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế; Dự án Hạ tầng nhà ở cho công nhân; Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn khu nhà máy lọc hóa dầu.

1.2. Các dự án, công trình đầu tư theo các Chương trình hỗ trợ khác từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Ngoài các dự án công trình chuyển tiếp như: Tiểu Dự án 2, 3 từ cầu Hùng Vương - Bắc cầu Đà Nông; kè chống xói lở bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng; kè chống xói lở ven biển khu vực xóm Rớ, Tuyến nối Quốc lộ 1 (Phú Khê) đi Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân)...Tiến hành xúc tiến và khởi công mới các dự án: Một số kết cấu hạ tầng Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, Khu phi thuế quan và quy hoạch một số khu chức năng còn lại trong Khu kinh tế Nam Phú Yên.

1.3. Các dự án, công trình hạ tầng dùng chung Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô đầu tư từ nguồn thuế nhà thầu nước ngoài.

Các dự án, công trình hạ tầng dùng chung được đầu tư theo cơ chế từ nguồn thu thuế nhà thầu nước ngoài để lại nhằm phục vụ cho Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, đồng thời cũng phục vụ cho công tác thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên, cụ thể bao gồm: Dự án nạo vét lần đầu thuộc cảng Bãi Gốc; Dự án đê chắn sóng thuộc cảng Bãi Gốc; Dự án Quy hoạch và đầu tư hạ tầng Khu hành chính cảng Bãi Gốc; Dự án kênh thoát lũ KCN lọc hóa dầu Hòa Tâm. Cơ chế đầu tư này còn mới đối với tỉnh, cần có sự phối hợp nỗ lực của các ngành, các cấp có liên quan trong quá trình làm việc với các cơ quan Trung ương để nghiên cứu xây dựng và ban hành quy trình cụ thể để thực hiện tốt.

1.4. Các dự án, công trình huy động nguồn vốn đầu tư khác

Xây dựng và công bố danh mục dự án gọi vốn ưu tiên đầu tư, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, như: Dự án kết cấu hạ tầng một số khu chức năng của Khu kinh tế Nam Phú Yên; Dự án hạ tầng khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa; Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương; Dự án nâng cấp Cảng Vũng Rô đảm bảo tiếp nhận tàu 5.000DWT; Dự án nhà máy nước phục vụ Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô và Khu kinh tế Nam Phú Yên; Dự án nhà máy xử lý rác thải và nước thải tập trung trong Khu kinh tế Nam Phú Yên…

(Chi tiết về dự án đầu tư, thời gian khởi công, hoàn thành và nguồn vốn theo Phụ lục đính kèm)

2. Về tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối nhiệm kỳ.

- Các ngành, các cấp trong tỉnh, nhất là huyện Đông Hòa cần tích cực, khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư chậm nhất trong quý II/2016 hoàn thành và bàn giao đất cho nhà đầu tư khởi công dự án trong năm 2016.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên, trong đó tập trung ưu tiên triển khai các dự án kết cấu hạ tầng liên quan đến dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình làm việc với các cơ quan Trung ương để sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư có liên quan, nhất là tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương đối với các dự án hạ tầng dùng chung từ nguồn thu thuế nhà thầu nước ngoài.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn cơ sở vật chất, tài sản, máy móc trong quá trình xây dựng, hoạt động của các dự án; đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyên gia, nhà đầu tư, nhất là chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài.

- Định kỳ làm việc với nhà đầu tư để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn vướng mắc của dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối nhiệm kỳ.

III. PHÂN CÔNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

1.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công quy định, đồng thời tích cực, chủ động làm việc với các cơ quan Trung ương để tranh thủ nguồn vốn đầu tư của ngân sách Trung ương cho Khu kinh tế.

Thời gian thực hiện: trước 31 tháng 10 hàng năm.

- Tổ chức, rà soát đánh giá lại các quy hoạch hiện có, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện và thu hút đầu tư.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Lựa chọn, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng trong khu kinh tế phù hợp với tình hình thực tế để làm cơ sở thu hút đầu tư, như: khu phi thuế quan các khu công nghiệp, khu thương mại - dịch vụ, khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, khu dân cư.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế, tránh tình trạng chồng chéo về quản lý và phối hợp thiếu đồng bộ.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Quản lý, theo dõi tình hình triển khai đầu tư xây dựng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Xây dựng danh mục cụ thể dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và dự án sản xuất kinh doanh đầu tư để kêu gọi thu hút dự án đầu tư trong Khu kinh tế, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai kêu gọi thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo danh mục đã xây dựng.

Thời gian thực hiện: quý II/2016.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ của cán bộ công nhân viên chức, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phấn đấu giảm 50% thời gian lập thủ tục của các nhà đầu tư, góp phần cải thiện các chỉ số PCI, PAPI của tỉnh.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tập trung giải quyết dứt điểm việc đề nghị bồi thường của Công ty Cổ phần Hiệp Hòa Phát liên quan đến dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm; Tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyết định.

Thời gian thực hiện: quý II/2016.

- Tập trung xúc tiến, thu hút nhà đầu tư để triển khai Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa với các hình thức đầu tư đa dạng, phân kỳ đầu tư hợp lý, thuận lợi cho việc triển khai dự án. Trước mắt, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (một phần vốn từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác) để đầu tư hạ tầng khu dân cư phía Bắc, nhằm tạo nguồn vốn (thông qua bán đấu giá quyền sử dụng đất) để hoàn trả kinh phí đã đầu tư, trả nợ Trung ương và tiếp tục đầu tư hạ tầng còn lại. Bên cạnh đó, tích cực thu hút các nhà đầu tư hạ tầng có năng lực để triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính theo hình thức hợp đồng PPP có phần vốn nhà nước tham gia; các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước liên quan đến Khu kinh tế. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt và kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm. Định kỳ tổ chức sơ tổng kết để rút ra những việc đã làm được, những việc chưa làm được để đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới;

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

1.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng bảng giá đất và phương pháp xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất cho các doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo giá đất sản xuất kinh doanh ở Phú Yên phải thấp hơn hoặc tối đa là bằng các tỉnh trong khu vực và được công khai giá đất ngay từ đầu năm, tạo sự cạnh tranh và hấp dẫn các nhà đầu tư. Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian lập thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư; đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và kịp thời điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư.

Thời gian thực hiện: quý IV hàng năm.

- Tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu hút đầu tư, trước mắt tạo quỹ đất sạch trong phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp lọc hóa dầu Hòa Tâm (khoảng 585 ha) để thu hút đầu tư các dự án công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hóa dầu.

Thời gian thực hiện: quý IV/2016.

- Xây dựng đề án đổi đất lấy công trình nhằm khai thác nguồn lực tài chính từ đất để phục vụ cho đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Kịp thời đề xuất với tỉnh thực hiện cơ chế đặc thù cao hơn mức ưu đãi chung, cơ chế vừa triển khai xây dựng dự án, vừa lập và hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhà đầu tư thực sự có tiềm lực.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Xây dựng đề án đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình xây dựng, hoạt động của dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, nhất là đảm bảo an ninh cho các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài đến làm việc tại Phú Yên.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Thành lập ban chỉ đạo điều hành một số dự án lớn, dự án động lực, có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp với UBND huyện Đông Hòa phấn đấu đến Quý II/2016 bàn giao mặt bằng để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô khởi công xây dựng dự án.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn, tạo điều kiện, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư trong việc lập thủ tục đầu tư công theo quy định.

Thời gian thực hiện: trước 31 tháng 10 hàng năm.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án hạ tầng ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016-2020, nhất là các dự án phục vụ Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô.

Thời gian thực hiện: quý II/2016.

- Lựa chọn một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có khả năng thu hồi vốn (nhà ở xã hội, cấp nước, cấp điện, hạ tầng khu chức năng) để thu hút các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài theo hình thức hợp đồng PPP. Tập trung vốn ngân sách tỉnh để bố trí nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư theo hình thức này và các dự án ODA.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tích cực làm việc với các cơ quan ban ngành Trung ương để tranh thủ nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Kịp thời đề xuất với tỉnh thực hiện cơ chế vừa triển khai xây dựng dự án, vừa lập và hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhà đầu tư thực sự có tiềm lực.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù đối với các dự án đầu tư lớn, dự án động lực, dự án có số nộp ngân sách lớn, dự án có hàm lượng công nghệ cao.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Thành lập ban chỉ đạo điều hành một số dự án lớn, dự án động lực, có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Làm việc với Công ty TNHH dầu khí Vũng Rô về tiến độ triển khai xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, qua đó xây dựng kế hoạch cụ thể để hỗ trợ triển khai dự án, như: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động, các dịch vụ hỗ trợ trong quá trình thi công và làm cơ sở để chính quyền địa phương xây dựng đề án và biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình xây dựng, hoạt động của dự án.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích để thu hút vốn đầu tư theo hình thức PPP.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Nghiên cứu cân đối nguồn vốn để tạo quỹ đất sạch phục vụ cho thu hút đầu tư, trước mắt lựa chọn phần còn lại của Khu công nghiệp lọc hóa dầu Hòa Tâm (khoảng 585 ha) để tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hóa dầu.

Thời gian thực hiện: quý IV hàng năm.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giám sát đầu tư của các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư. Qua đó kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đôn đốc các dự án công trình triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Hoàn thành việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô thành Công ty cổ phần để thu hút Nhà đầu tư chiến lược đầu tư nâng cấp cảng Vũng Rô theo quy hoạch được duyệt (mở rộng cầu cảng tiếp nhận tàu đến 5.000 DWT, khu hậu phương, nâng năng lực xếp dỡ hàng hóa lên 01 triệu tấn/năm...) sớm đưa vào khai thác trong năm 2017 phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

2.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xem xét giải quyết các kiến nghị bồi thường của Công ty Cổ phần Hiệp Hòa Phát liên quan đến dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm.

Thời gian thực hiện: quý II/2016.

- Xây dựng danh mục cụ thể dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và dự án sản xuất kinh doanh đầu tư để kêu gọi thu hút dự án đầu tư trong Khu kinh tế, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai kêu gọi thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo danh mục đã xây dựng.

Thời gian thực hiện: quý II/2016.

3. Sở Tài chính.

3.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tập trung đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, nhằm giúp đơn vị thực hiện công tác quyết toán đúng thời gian theo quy định; kiểm tra, rà soát để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù đối với các dự án đầu tư lớn, dự án động lực, dự án có số nộp ngân sách lớn, dự án có hàm lượng công nghệ cao.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Xây dựng bảng giá đất và phương pháp xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất cho các doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo giá đất sản xuất kinh doanh ở Phú Yên phải thấp hơn hoặc tối đa là bằng các tỉnh trong khu vực và được công khai giá đất ngay từ đầu năm, tạo sự cạnh tranh và hấp dẫn các nhà đầu tư. Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian lập thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư; đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và kịp thời điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư.

Thời gian thực hiện: quý IV hàng năm.

- Xem xét trình UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị bồi thường của Công ty Cổ phần Hiệp Hòa Phát liên quan đến dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm.

Thời gian thực hiện: quý II/2016.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường.

4.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp và tạo điều kiện để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án sớm hoàn thành theo tiến độ được duyệt. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, phối hợp với UBND huyện Đông Hòa phấn đấu đến Quý II/2016 bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng dự án.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Xây dựng bảng giá đất và phương pháp xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất cho các doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo giá đất sản xuất kinh doanh ở Phú Yên phải thấp hơn hoặc tối đa là bằng các tỉnh trong khu vực và được công khai giá đất ngay từ đầu năm, tạo sự cạnh tranh và hấp dẫn các nhà đầu tư; đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và kịp thời điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư.

Thời gian thực hiện: quý IV hàng năm.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian lập thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ về thời gian nộp tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư, cho phép nộp tiền sử dụng đất thành nhiều kỳ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có ghi điều hạn chế) khi nhà đầu tư nộp được 50% tiền sử dụng đất.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

4.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kịp thời đề xuất với tỉnh thực hiện cơ chế vừa triển khai xây dựng dự án, vừa lập và hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhà đầu tư thực sự có tiềm lực.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tạo quỹ đất sạch để giới thiệu cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh, tạo thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư, trước mắt tạo quỹ đất sạch trong phần còn lại của Khu công nghiệp lọc hóa dầu Hòa Tâm (khoảng 585 ha) để thu hút các dự án công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hóa dầu.

Thời gian thực hiện: quý IV/2016.

5. UBND thành phố Tuy Hòa.

5.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai dự án đầu tư, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa.

Thời gian thực hiện: quý II/2016.

- Xây dựng đề án đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình xây dựng, hoạt động của các dự án triển khai trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai xây dựng dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa và các dự án triển khai trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

5.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu kinh tế với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đối với hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Tham gia điều chỉnh quy hoạch cũng như quản lý quy hoạch Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa.

Thời gian thực hiện: quý II/2016, thường xuyên.

6. UBND huyện Đông Hòa.

6.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, để hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện: quý II/2016.

- Xây dựng đề án đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình xây dựng, hoạt động của dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, nhất là đảm bảo an ninh cho các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài đến làm việc tại Phú Yên.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Đảm bảo an ninh trật tư trong quá trình triển khai xây dựng dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô và các dự án khác có liên quan trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

6.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu kinh tế với các Sở, ban ngành và địa phương liên quan đối với hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: quý III/2016.

- Tham gia điều chỉnh, bổ sung các đồ án quy hoạch của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tạo quỹ đất sạch trong phần còn lại của KCN lọc hóa dầu Hòa Tâm (khoảng 585 ha) để thu hút các dự án công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hóa dầu.

Thời gian thực hiện: quý IV/2016.

7. Các sở, ban, ngành khác có liên quan căn cứ vào chương trình hành động của Tỉnh ủy và nội dung của Kế hoạch, theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời đề ra các nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị mình cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

8. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các sở, ban, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch cho Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết phải bổ sung điều chỉnh kế hoạch, thì chủ động đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định (thông qua Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên để tổng hợp báo cáo).

9. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hôi, đoàn thể phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương chỉ đạo các cấp hội tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để cán bộ công nhân viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ, tham gia tích cực, thiết thực, tạo đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT, NC, ĐTXD (Kh, Đ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

PHỤ LỤC

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GẮN VỚI THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ KHU KINH TẾ NAM PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên )

Đơn vị: Tỷ đồng

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư

Nguồn vốn

Ghi chú

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

I

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGUỒN NSTW THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VEN BIỂN

 

1

Tuyến nối QL1 (Đông Mỹ) đến KCN Hòa Hiệp - giai đoạn 1

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

4,6km và 1 cầu dài 45,1m

2013-2017

375.0

Ngân sách

 

 

2

Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoạn qua nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

3,694 km và 2 cầu dài 141,63m

2015-2017

489.0

Ngân sách

 

 

3

Tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến Khu xử lý rác thải và nước thải tập trung của KKT Nam Phú Yên

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

8km

2017-2020

360.0

Ngân sách

 

 

4

Khu tái định cư xã Hòa Tâm

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

25

2016-2018

350.0

Ngân sách

 

 

5

Hạ tầng Nhà ở cho công nhân

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

100ha

2017-2020

380.0

Ngân sách và Nhà đầu tư

 

 

6

Bồi thường, GPMB và rà phá bom mìn khu nhà máy lọc dầu (538ha)

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

538ha

2013-2016

483.0

Ngân sách

 

 

II

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁC TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

1

Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, Khu phi thuế quan và quy hoạch một số khu chức năng còn lại trong Khu kinh tế Nam Phú Yên

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

 

2016-2020

10.0

Ngân sách

 

 

2

Kè chống xói lở bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh

3.800 mét

Từ 2016

197.0

Ngân sách

Chuyển chủ đầu tư

 

3

Kè chống xói lở ven biển khu vực Xóm Rớ

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh

1.900 mét

2015

300.0

Ngân sách

Chuyển chủ đầu tư

 

4

Một số kết cấu hạ tầng Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

60ha

2016-2020

250.0

Ngân sách

 

 

5

Tuyến nối Quốc lộ 1 (Phú Khê) đi Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân)

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

8,4km

2014-2017

974.0

Ngân sách

Chuyển chủ đầu tư

 

6

Tiểu dự án 2 - Đường từ cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

8,173 km

Hoàn thành 2016

432.0

Ngân sách

Chuyển chủ đầu tư

 

7

Tiểu dự án 3 - Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

6,9km

Hoàn thành 2016

222.0

Ngân sách

Chuyển chủ đầu tư

 

III

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG DÙNG CHUNG NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU VŨNG RÔ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

 

1

Kênh thoát lũ KCN lọc hóa dầu Hòa Tâm

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh

3.800 mét

2017-2020

450.0

Nguồn thuế nhà thầu nước ngoài

Chuyển chủ đầu tư

 

2

Dự án nạo vét lần đầu thuộc cảng Bãi Gốc

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Nhà đầu tư

 

2017-2020

850

Nguồn thuế nhà thầu nước ngoài

 

 

3

Quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu hành chính cảng Bãi Gốc

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Nhà đầu tư

 

2017-2020

80

Nguồn thuế nhà thầu nước ngoài

 

 

4

Đê chắn sóng thuộc cảng biển Bãi Gốc

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Nhà đầu tư

 

2017-2020

2,662

Nguồn thuế nhà thầu nước ngoài

 

 

IV

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN KHÁC

 

1

Dự án tuyến đường Quốc lộ 1 (Phú Khê) - Trung tâm hành chính mới xã Hòa Tâm - Khu công nghiệp Hòa Hiệp 2

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

5km

2017-2020

1,800.0

BT

 

 

2

Nâng cấp Cảng Vũng Rô

Nhà đầu tư

10.000 DWT

2016-2018

354.0

Nhà đầu tư

 

 

3

Hầm đường bộ Đèo Cả

Bộ Giao thông Vận tải và Nhà đầu tư

6km hầm/04 làn xe

2013-2017

15,600

BT, BOT

 

 

4

Dự án Nhà máy nước

Nhà đầu tư

60.000m³/ngày đêm

2016-2020

500

Nhà đầu tư

 

 

5

Hệ thống xử lý rác thải và nước thải tập trung trong Khu Kinh tế Nam Phú Yên

Nhà đầu tư

Chất thải sinh hoạt 100 tấn/ngày đêm và 30.000 tấn/năm chất thải công nghiệp và nguy hại

2016-2020

300

Nhà đầu tư

 

 

6

Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

Công ty TNHH Bích Hợp

Xây dựng khu nhà ở xã hội trên quy mô diện tích 4,9ha

Từ 2015

350.0

Nhà đầu tư

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu89/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 89/KH-UBND triển khai Chương trình hành động 04-CTr/TU kết cấu hạ tầng Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 89/KH-UBND triển khai Chương trình hành động 04-CTr/TU kết cấu hạ tầng Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu89/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 89/KH-UBND triển khai Chương trình hành động 04-CTr/TU kết cấu hạ tầng Phú Yên 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 89/KH-UBND triển khai Chương trình hành động 04-CTr/TU kết cấu hạ tầng Phú Yên 2016

             • 17/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực