Văn bản khác 892/KH-UBND

Kế hoạch 892/KH-UBND về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 892/KH-UBND 2019 xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/KH-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020;

Thực hiện Văn bản số 230/VPĐP-NV&MT ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 503/SNN-KH ngày 04 tháng 4 năm 2019 (kèm theo hồ sơ); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu nhằm phát huy tối đa vai trò chủ thcủa người dân, tạo ra các thôn có kinh tế hộ phát triển; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp; an ninh trật tự được bảo đảm. Đặc biệt, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và những nét đặc thù của từng vùng, miền; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.

2. Yêu cầu

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng từng khu dân cư nông thôn theo Bộ tiêu chí đã được ban hành tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đxây dựng Phương án, lộ trình hoàn thành từng chỉ tiêu của Bộ tiêu chí.

- Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, công tác vận động, tuyên truyền của các đoàn thể, vai trò điều hành của Ban nhân dân thôn, Ban phát triển thôn; đặc biệt là vai trò chủ thể của từng hộ gia đình, người dân trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và hướng dẫn các thôn thực hiện theo Bộ tiêu chí; xây dựng nội dung hỗ trợ từng tiêu chí cụ thể; phân công, phân nhiệm (từ cp huyện cho đến thôn) phải rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Mục tiêu

Tổ chức xây dựng, Khu dân cư NTM kiểu mẫu có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; trong đó xác định các Khu dân cư điểm của tỉnh (được h trợ thêm từ nguồn lực từ ngân sách tỉnh) và các khu dân cư nhân rộng, điểm của các địa phương (được h trợ từ ngân sách cấp huyện, xã), cụ thể:

- Năm 2019, triển khai thực hiện điểm tại 06 thôn/06 xã tại các huyện, thành phố, phấn đấu có ít nhất 06 thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

- Giai đoạn 2019-2020, ưu tiên chỉ đạo đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiu mẫuở các xã đã được công nhận đạt NTM và các xã mục tiêu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 - 2020 và các khu dân cư có điều kiện phấn đấu đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

- Từ năm 2019 trở đi, việc chỉ đạo đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” ưu tiên gn với lộ trình xã phấn đấu đạt chun NTM giai đoạn 2016-2020 và các thôn có điều kiện đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí.

2. Nội dung

- Nội dung thực hiện: Theo 10 tiêu chí đã được quy định tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ xây dựng hàng rào xanh; trồng cây xanh, trồng hoa, cây bóng mát ở đường trục chính thôn; trồng cây xanh, trồng hoa ở nhà văn hóa thôn; điện chiếu sáng đường ở trục chính thôn; xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế vườn (VAC); hỗ trợ để thực hiện các hoạt động về vệ sinh môi trường trong khu dân cư, tuyên truyền truyền thông, văn hóa, thể dục thể thao; các nội dung cần thiết, phù hợp khác để thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Nguồn lực thực hiện Bộ tiêu chí:

- Dự kiến nhu cầu kinh phí (kinh phí trực tiếp) năm 2019 hỗ trợ để thực hiện điểm “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”: 1.800 triệu đồng (Bình quân khoảng 300 triệu đng/khu dân cư).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Huy động nguồn lực đóng góp từ cộng đồng dân cư, nhất là sự tham gia ngày công, người dân chủ động tự thực hiện các tiêu chí của từng hộ gia đình, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM (bao gồm vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp), Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án khác như: Kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục, Đề án giao thông nông thôn, khai thác quỹ đất... để hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt Kế hoạch này; ban hành hướng dẫn trình tự triển khai thực hiện và xây dựng Kế hoạch (phương án) xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu để các địa phương thực hiện; hằng năm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập kế hoạch, tham mưu phân bố nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp và huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí.

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ thôn, các hộ gia đình nâng cao kiến thức trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiu mẫu.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chỉ đạo, xử lý.

2. Các Sở, ban ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo, đề xuất lồng ghép các chương trình, dự án, nguồn vốn hỗ trợ thực hiện tiêu chí do ngành quản phụ trách theo Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách tỉnh hằng năm (kinh phí trực tiếp) để xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” theo mục tiêu đề ra; hướng dẫn thanh, quyết toán nguồn vốn trong xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí xây dựng các nội dung theo Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đúng quy định.

5. Sở Nội vụ phối hợp tham mưu khen thưởng cho các thôn được công nhận “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” gắn với khen thưởng tổng kết về Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đcác địa phương trong triển khai thực hiện xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Hằng năm, lập danh sách các thôn chỉ đạo điểm xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” để đề xuất hỗ trợ kinh phí trực tiếp triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực tại địa phương, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đtheo dõi, chỉ đạo.

- Tham mưu Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị cấp huyện, xã cùng tham gia xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; trình Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành cơ chế hỗ trợ thêm từ ngân sách cấp huyện để thực hiện xây dựng “Khu dân cư NTM kiu mẫu”.

- Kiện toàn Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo; trong đó, lưu ý bổ sung nhiệm vụ theo dõi, tham mưu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

7. Ủy ban nhân dân các xã

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn xã; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện Kế hoạch (Phương án) xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí.

- Tham mưu Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo xây dựng “Khu dân cư NTM kiu mẫu”; kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Ban Phát triển thôn đtổ chức thực hiện Bộ tiêu chí.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các Hội, đoàn thể cấp xã tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và các nội dung của Bộ tiêu chí; các chủ trương, chế hỗ trợ, nhất là phát huy tối đa vai trò chủ thcủa người dân tham gia thực hiện Bộ tiêu chí; tổ chức vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua để làm cơ sở thực hiện.

-Tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng Phương án, kế hoạch, lộ trình xây dựng “Khu dân cư NTM kiu mẫu” đối với từng thôn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ xã theo dõi Bộ tiêu chí gắn vi nhiệm vụ chuyên môn; tập trung công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo Phương án được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

8. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức để nhân dân thật sự là chủ thxây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể tham gia thực hiện Bộ tiêu chí ở các thôn đảm bảo kết quả.

9. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí theo quy định; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tng hợp) xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện điểm “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh năm 2019; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đơn vị liên, quan; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- BCĐTW các Chương trình MTQG (b/c);
- VPĐP nông thôn mới TW (b/c);
- T
hường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTT
QVN và các Hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
- Huyện
y, thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPĐP nông thôn mới t
nh;
- Văn phòng UBND tỉnh
;
- Lưu: VT, NNTN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tháp

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÔN THAM GIA XÂY DNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIU MU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số 892/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Địa phương

Tổng số thôn

Thôn đăng ký thực hiện điểm KDCNTMKM

Dự kiến năm đạt chuẩn KDCNTMKM

Dự kiến kinh phí NSNN hỗ tr (Tr.đ)

 

TNG CỘNG

 

6

 

1.800

I

TP. Kon Tum

 

1

 

300

1

Xã Hòa Bình

9

Thôn 4

2019

300

II

Đăk Hà

 

1

 

300

2

Xã Hà Mòn

9

Thôn Thống Nhất

2019

300

III

Đăk Tô

 

1

 

300

3

Xã Tân Cảnh

8

Thôn 1

2019

300

IV

Sa Thầy

 

1

 

300

4

Xã sa Nhơn

6

Thôn Nhơn Lý

2019

300

V

Ngọc Hồi

 

1

 

300

5 .

Xã Đăk Kan

9

Thôn 4

2019

300

VI

H. Kon Ry

 

1

 

300

6

Xã Tân Lập

6

Thôn 3

2019

300

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 892/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu892/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 892/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 892/KH-UBND 2019 xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 892/KH-UBND 2019 xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu892/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Tháp
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 892/KH-UBND 2019 xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 892/KH-UBND 2019 xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Kon Tum

            • 19/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực