Văn bản khác 90/KH-UBND

Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 90/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/KH-UBND

Nam Định, ngày 14 tháng 09 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN 2018 - 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai toàn diện, có hiệu quả Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022” phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện một số giải pháp cơ bản đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức thi hành pháp luật, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác tổ chức thi hành pháp luật đạt hiệu quả cao.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai Kế hoạch phải được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức.

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định pháp luật của Trung ương và địa phương.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ việc tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách tinh giản biên chế.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

1.1. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp, các ngành đối với công tác này.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022.

1.2. Xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành văn bản về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật sau khi có văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

2. Hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật

Đề xuất, góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Đề xuất các chính sách phục vụ việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân cấp.

Kịp thời theo dõi và phát hiện những quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để đề xuất, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xử lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

3. Đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

3.1. Xây dựng và áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

Tham gia góp ý xây dựng Khung tiêu chí đánh giá công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Triển khai áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

3.2. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật

Xây dựng văn bản hướng dẫn, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

3.3. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng và vận hành phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật) và phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Xây dựng và vận hành chuyên mục thu thập thông tin thi hành pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

5. Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực đáp ứng cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

5.1. Rà soát, kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung các quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi hành pháp luật theo hướng bố trí toàn diện, đầy đủ các nội dung chi và mức chi phù hợp đối với các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

5.2. Rà soát, kiện toàn biên chế pháp chế chuyên trách tại các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổng biên chế được giao để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

5.3. Đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

1.1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo nội dung, tiến độ đề ra.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai Kế hoạch này.

- Tham mưu tiến hành sơ, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp tình hình triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã đề ra.

1.2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chủ động ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) định kỳ và đột xuất.

1.3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng thực hiện phối hợp tổ chức thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.

2. Chế độ thông tin báo cáo:

Định kỳ hàng năm, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Để báo cáo);
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Website của tỉnh và VPUBND tỉnh;
- Lưu VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu90/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực14/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 90/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 90/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu90/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực14/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 90/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 90/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật Nam Định

           • 14/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực